SFS 2012:743 Lag om ändring i lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift

120743.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:1398) om kommunal
fastighetsavgift;

utfärdad den 22 november 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 och 6 §§ lagen (2007:1398) om

kommunal fastighetsavgift ska ha följande lydelse.

3 §

2

Fastighetsavgiften per kalenderår är för år 2008

a) för sådan del av småhusenhet som avser småhus som är uppfört samt

värderingsenhet för tillhörande tomtmark inom samma taxeringsenhet 6 000
kronor per sådant småhus, dock högst 0,75 procent av byggnadsvärdet och
markvärdet,

b) för småhus på lantbruksenhet som är uppfört samt värderingsenhet för

tillhörande tomtmark inom samma taxeringsenhet 6 000 kronor per sådant
småhus, dock högst 0,75 procent av bostadsbyggnadsvärdet och tomtmarks-
värdet,

c) för sådan del av hyreshusenhet som avser värderingsenhet för bostäder

som är uppförda samt värderingsenhet för tillhörande tomtmark inom
samma taxeringsenhet 1 027 kronor per bostadslägenhet, dock högst
0,3 procent av taxeringsvärdet för dessa värderingsenheter,

d) för värderingsenhet för ägarlägenhet som är uppförd samt värderings-

enhet för tillhörande tomtmark inom samma taxeringsenhet 6 000 kronor
per sådan värderingsenhet för ägarlägenhet, dock högst 0,75 procent av
taxeringsvärdet för dessa värderingsenheter.

För år 2009 och senare kalenderår uppgår fastighetsavgiften per småhus,

fastighetsavgiften per bostadslägenhet och fastighetsavgiften per värderings-
enhet för ägarlägenhet till fastighetsavgiften för år 2008 ökad eller minskad
med ett belopp motsvarande inkomstbasbeloppets förändring mellan år 2008
och det aktuella kalenderåret uttryckt i procent med två decimaler. Avgiften
uttrycks i hela krontal så att öretal faller bort.

Med inkomstbasbelopp avses inkomstbasbeloppet enligt 58 kap. 26 och

27 §§ socialförsäkringsbalken.

6 §

3

Om det beräknade värdeåret för en sådan byggnad på en fastighet som

innehåller bostäder är året före det fastighetstaxeringsår som föregått det
kalenderår då beslutet om slutlig skatt ska fattas, tas ingen fastighetsavgift ut

1 Prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:FiU1, rskr. 2012/13:37.

2 Senaste lydelse 2010:1298.

3 Senaste lydelse 2011:1422.

SFS 2012:743

Utkom från trycket
den 4 december 2012

background image

2

SFS 2012:743

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

för byggnaden och tillhörande tomtmark för det fastighetstaxeringsåret och
de fjorton följande kalenderåren. Detsamma gäller färdigställd eller
ombyggd sådan byggnad, för vilken värdeår inte har bestämts vid ny
fastighetstaxering, men som skulle ha åsatts ett värdeår motsvarande året
före det fastighetstaxeringsår som föregått det kalenderår då beslutet om
slutlig skatt ska fattas, om ny fastighetstaxering då hade företagits.

Om det på en värderingsenhet för tomtmark finns flera värderingsenheter

för småhus som är uppförda ska tomtmarken anses höra till det eller de
småhus som fastighetsavgiften inte har minskats för eller, om avgiften har
minskats för samtliga småhus, det eller de småhus som har lägst grad av
minskning.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
2. Bestämmelserna i 3 § tillämpas i sin nya lydelse första gången på

fastighetsavgift för kalenderåret 2013.

3. Bestämmelserna i 6 § tillämpas i sin nya lydelse på byggnader med

beräknat värdeår 2012 eller senare.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Christina Eng
(Finansdepartementet)