SFS 2012:746 Förordning om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning

120746.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:1108) om
vuxenutbildning;

utfärdad den 22 november 2012.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2011:1108) om

vuxenutbildning

dels att 5 kap. 6 § och 6 kap. 7 § ska upphöra att gälla,
dels att 2 kap. 1, 2, 6, 10, 11, 13, 16 och 24 §§, 4 kap. 9 och 26 §§, 5 kap.

15 § samt 6 kap. 16 § ska ha följande lydelse.

2 kap.

1 §

Med verksamhetspoäng avses i denna förordning ett mått på

studieomfattningen eller valideringen inom kommunal vuxenutbildning och
särskild utbildning för vuxna.

2 §

Inom kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna

beräknas 20 verksamhetspoäng för en veckas heltidsstudier eller för
validering av kunskaper av motsvarande omfattning.

Inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå beräknas en

verksamhetspoäng för varje gymnasiepoäng. Inom särskild utbildning för
vuxna på gymnasial nivå beräknas en verksamhetspoäng för varje
gymnasiesärskolepoäng.

En årsstudieplats inom kommunal vuxenutbildning eller särskild

utbildning för vuxna motsvarar 800 verksamhetspoäng.

6 §

En orienteringskurs ska svara mot sådana behov som inte tillgodoses

genom en nationell kurs och ska ha ett eller flera av följande syften:

– medverka till väl underbyggda beslut om studie- eller yrkesval,
– ge ökade studietekniska färdigheter,
– utgöra en introduktion till kurser inom olika kunskapsområden, och
– ge tillfälle till validering.
En orienteringskurs får inte överstiga 200 verksamhetspoäng.

10 §

Rektorn beslutar om

1. vilka orienteringskurser som ska ges och hur många verksamhetspoäng

varje sådan kurs ska omfatta,

2. Vilka individuella kurser som ska ges och hur många verksamhets-

poäng varje sådan kurs ska omfatta, och

SFS 2012:746

Utkom från trycket
den 4 december 2012

background image

2

SFS 2012:746

3. huruvida nationella kurser ska delas upp i delkurser och hur många

verksamhetspoäng varje delkurs inom kommunal vuxenutbildning och
särskild utbildning för vuxna ska omfatta.

11 §

1

För varje kurs ska det finnas en kursplan när det gäller kommunal

vuxenutbildning på grundläggande nivå och särskild utbildning för vuxna på
grundläggande nivå. Den ska ge utrymme för läraren och eleverna att själva
planera undervisningen.

Av kursplanen ska följande framgå:
– kursens syfte,
– kursens centrala innehåll,
– antalet verksamhetspoäng som kursen omfattar, och
– kunskapskraven för kursen.
Statens skolverk får meddela ytterligare föreskrifter om kursplaner för

kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå och särskild utbildning
för vuxna på grundläggande nivå.

13 §

För varje ämne ska det finnas en ämnesplan när det gäller kommunal

vuxenutbildning på gymnasial nivå och särskild utbildning för vuxna på
gymnasial nivå. Den ska ge utrymme för läraren och eleverna att själva
planera undervisningen.

Av ämnesplanen ska följande framgå:
– ämnets syfte,
– varje kurs som ingår i ämnet,
– det centrala innehållet för varje kurs,
– antalet gymnasiepoäng eller gymnasiesärskolepoäng som varje kurs

omfattar, och

– kunskapskraven för varje kurs.
Förutom när det gäller ämnen som är gymnasiegemensamma enligt bilaga

3 till skollagen (2010:800) får Statens skolverk meddela föreskrifter om
ämnesplaner. Sådana föreskrifter får innebära att vissa kurser eller ämnen
bara får anordnas på vissa utbildningar.

16 §

Rektorn ansvarar för att en individuell studieplan upprättas för varje

elev.

I 20 kap. 8 §, 21 kap. 8 § och 22 kap. 10 § skollagen (2010:800) anges att

den individuella studieplanen ska innehålla uppgifter om den enskildes
utbildningsmål och planerad omfattning av studierna. Omfattningen av
studierna ska anges i verksamhetspoäng när det gäller kommunal
vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Om utbildningsmålet för
en elev i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå är en
gymnasieexamen, ska det i planen anges vilket program inom
gymnasieskolan som utbildningen huvudsakligen motsvarar. Vidare ska i
förekommande fall målen för individuella kurser framgå av planen.

Den individuella studieplanen ska utarbetas i samverkan med eleven.

Eleven ska i samband med utarbetandet erbjudas studie- och
yrkesvägledning. I vägledningen ska det ingå information om möjligheter
till fortsatta studier, arbetslivets kompetens- och rekryteringsbehov samt

1 Senaste lydelse 2012:107.

background image

3

SFS 2012:746

studieekonomiska förutsättningar. Planen ska upprättas i nära anslutning till
antagningen och ska vid behov revideras.

24 §

2

Riktvärdet för undervisningens omfattning i tid inom utbildning i

svenska för invandrare är 525 timmar. Riktvärdet får överskridas eller
underskridas beroende på hur mycket undervisning eleverna behöver för att
uppnå de kunskapskrav som anges i kursplanen. I 22 kap. 6 § skollagen
(2010:800) finns bestämmelser om minsta antal timmar undervisningstid i
veckan.

4 kap.

9 §

3

Kunskapskrav ska finnas för betygen A–E.

Kunskapskraven för betygen A, C och E ska precisera vilka kunskaper

som krävs för respektive betyg. Kunskapskravet för betyget D innebär att
kraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. Kravet för betyget
B innebär att även kraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

26 §

Statens skolverk får meddela ytterligare föreskrifter om utformningen

av de dokument som har nämnts i detta kapitel. När det gäller föreskrifter
som rör examensbevis ska Skolverket samråda med Universitets- och
högskolerådet samt Myndigheten för yrkeshögskolan.

5 kap.

15 §

Föreskrifterna i 3 kap. 14, 15 och 17–21 §§, 20 kap. 25–35 §§,

21 kap. 18–24 §§ och 22 kap. 19–29 §§ skollagen (2010:800) samt i 4 kap.
6–26 §§ denna förordning när det gäller kommunal vuxenutbildning,
särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare ska
tillämpas för motsvarande utbildning enligt detta kapitel. Detta gäller även
de bemyndiganden för Statens skolverk att meddela föreskrifter som finns i
4 kap. 10, 13, 21 och 24–26 §§ denna förordning.

6 kap.

16 §

Föreskrifterna i 3 kap. 14, 15 och 17–21 §§, 20 kap. 25–35 §§,

21 kap. 18–24 §§ och 22 kap. 19–29 §§ skollagen (2010:800) samt i 4 kap.
9–12

och 22–26 §§ denna förordning när det gäller kommunal

vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för
invandrare ska tillämpas för motsvarande utbildning enligt detta kapitel, med
undantag av bestämmelserna om gymnasiearbete, delkurser, examensbevis,
orienteringskurser och individuella kurser. Detta gäller även de
bemyndiganden för Statens skolverk att meddela föreskrifter som finns i
4 kap. 10 och 24–26 §§ denna förordning.

2 Senaste lydelse 2012:107. Ändringen innebär bl.a. att första stycket upphävs.

3 Senaste lydelse 2012:107. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

background image

4

SFS 2012:746

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.
2. Bestämmelserna i 2 kap. 24 § i sin nya lydelse tillämpas på kurser eller

delkurser som har påbörjats efter utgången av juni 2012. Äldre bestämmelser
gäller fortfarande för kurser eller delkurser som har påbörjats före utgången
av juni 2012.

3. Bestämmelserna i 2 kap. 1, 2, 6, 10, 11, 13 och 16 §§ samt 4 kap. 9 §

tillämpas första gången på kurser, delkurser eller gymnasiearbeten som
påbörjas efter utgången av juni 2013. För kurser, delkurser eller gymnasie-
arbeten som påbörjas före utgången av juni 2013 gäller nämnda paragrafer i
sin äldre lydelse. För kurser, delkurser eller projektarbeten som har påbörjats
före utgången av juni 2012 gäller enligt punkt 2 i ikraftträdande- och över-
gångsbestämmelserna till förordningen om vuxenutbildning äldre bestäm-
melser.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)