SFS 2012:747 Lag om ändring i riksdagsordningen

120747.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i riksdagsordningen;

utfärdad den 22 november 2012.

I enlighet med riksdagens beslut

1 föreskrivs att tilläggsbestämmelsen

3.8a.2 riksdagsordningen

2 ska ha följande lydelse.

3.8a.2

3

Den årliga rapporten och granskningsrapporter som rör den verksamhet som
bedrivs av Riksdagsförvaltningen och myndigheter under riksdagen lämnas
som en redogörelse.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

BEATRICE ASK
(Justitiedepartementet)

1 Framst. 2011/12:RS3, bet. 2012/13:KU5, rskr. 2012/13:31.

2 Riksdagsordningen omtryckt 2007:726.

3 Senaste lydelse 2010:1417.

SFS 2012:747

Utkom från trycket
den 4 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

;