SFS 2012:748 Lag om ändring i miljöbalken

120748.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 22 november 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 27 och 28 §§ miljöbalken

ska ha följande lydelse.

7 kap.

27 §

2

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska fort-

löpande föra en förteckning över naturområden som bör skyddas eller är
skyddade

1. som särskilda skyddsområden enligt Europaparlamentets och rådets

direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda
fåglar

3,

2. som särskilda bevarandeområden enligt rådets direktiv 92/43/EEG av

den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter,
senast ändrat genom direktiv 2006/105/EG

4, eller

3. enligt internationella åtaganden eller nationella mål om skydd för natur-

områden.

Av förteckningen ska det framgå vad som motiverat att ett område har

tagits upp i förteckningen och enligt vilket direktiv, internationellt åtagande
eller nationellt mål som förtecknandet har skett.

Ett område som tagits upp i förteckningen ska prioriteras i det fortsatta

skyddsarbetet.

28 §

5

Regeringen får förklara ett naturområde som särskilt skyddsområde,

om området enligt direktiv 2009/147/EG är särskilt betydelsefullt för skyd-
det av vilda fåglar.

Ett område som enligt artikel 4.4 i direktiv 92/43/EEG om bevarande av

livsmiljöer samt vilda djur och växter, senast ändrat genom rådets direktiv
2006/105/EG, har valts ut som ett område av intresse för unionen ska av re-
geringen förklaras som särskilt bevarandeområde.

Regeringen får efter samråd med kommissionen upphäva en förklaring

enligt första eller andra stycket, om områdets naturvärden inte längre moti-
verar en sådan förklaring.

1 Prop. 2011/12:158, bet. 2012/13:MJU3, rskr. 2012/13:35.

2 Senaste lydelse 2001:437.

3 EUT L 20, 26.1.2010, s. 7 (Celex 32009L0147).

4 EUT L 363, 20.12.2006, s. 368 (Celex 32006L0105).

5 Senaste lydelse 2011:322.

SFS 2012:748

Utkom från trycket
den 4 december 2012

background image

2

SFS 2012:748

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)