SFS 2012:749 Förordning med instruktion för handelssekreterare

120749.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för handelssekreterare;

utfärdad den 22 november 2012.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Handelssekreterarna har till uppgift att främja svensk export och inter-

nationalisering samt utländska företagsinvesteringar i Sverige när det gäller
det land eller de länder som förordnandet avser.

2 §

Handelssekreterarna ska samverka med den svenska utrikesrepresenta-

tionen samt med andra svenska aktörer som bedriver export-, investerings-
eller Sverigefrämjande i verksamhetslandet eller verksamhetsländerna.

3 §

Handelssekreterarna får ta ut avgifter för sina tjänster. Intäkterna från

dessa tjänster disponeras inom Sveriges export- och investeringsråds
verksamhet.

4 §

Handelssekreterarna får inte driva handel eller idka annan näring.

Verksamhetens ledning

5 §

Handelssekreterarnas verksamhet planeras och leds av Sveriges ex-

port- och investeringsråd enligt vad regeringen föreskriver särskilt.

Organisation

6 §

Om inte regeringen föreskriver något annat, är handelssekreterarna un-

derställda den svenska beskickningschefen i verksamhetslandet när det gäl-
ler förbindelser med detta lands myndigheter.

Anställningar

7 §

Anställning som handelssekreterare beslutas av regeringen på förslag

av Sveriges export- och investeringsråd.

SFS 2012:749

Utkom från trycket
den 4 december 2012

background image

2

SFS 2012:749

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Revision

8 §

Handelssekreterarnas verksamhet revideras i samma ordning som gäl-

ler för revisionen av Sveriges export- och investeringsråd.

Övrigt

9 §

Handelssekreterarna ska inte tillämpa myndighetsförordningen

(2007:515).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013, då förordningen

(1988:1093) med instruktion för handelssekreterare ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

EWA BJÖRLING

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)