SFS 2012:751 Förordning om ändring i förordningen (1975:491) om beslutanderätt för Sveriges exportråd beträffande handelssekreterare m.m.

120751.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1975:491) om
beslutanderätt för Sveriges exportråd beträffande
handelssekreterare m.m.;

utfärdad den 22 november 2012.

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (1975:491) om be-

slutanderätt för Sveriges exportråd beträffande handelssekreterare m.m.
samt 1 § ska ha följande lydelse.

Förordning (1975:491) om beslutanderätt för Sveriges export-
och investeringsråd beträffande handelssekreterare

1 §

1

Vid utövandet av de befogenheter som avses i 1 § första stycket lagen

(1975:490) om beslutanderätt för Sveriges export- och investeringsråd
beträffande handelssekreterare m.m. ska rådet i fråga om punkt 1 lämna
anvisningar om verksamhetsplanering samt ange uppgifter, fördela resurser
och meddela andra liknande föreskrifter för verksamheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

EWA BJ�RLING

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

1 Senaste lydelse 1981:633.

SFS 2012:751

Utkom från trycket
den 4 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012