SFS 2012:753 Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

120753.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:907) om
miljöledning i statliga myndigheter;

utfärdad den 22 november 2012.

Regeringen föreskriver att bilaga 1 till förordningen (2009:907) om miljö-
ledning i statliga myndigheter ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr

(Miljödepartementet)

SFS 2012:753

Utkom från trycket
den 4 december 2012

background image

2

SFS 2012:753

Bilaga 1

1

Denna bilaga innehåller en förteckning över de myndigheter som enligt 3 §
ska ha ett miljöledningssystem.
……………………………………………………………………………...............

Myndigheter som hör till Utrikesdepartementet

Exportkreditnämnden
Folke Bernadotteakademien (F)
Inspektionen för strategiska produkter (F)
Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingsarbete (Sadev) (F)
Kommerskollegium
Nordiska Afrikainstitutet (F)
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Svenska institutet

1 Senaste lydelse 2012:552. Ändringen innebär att Myndigheten för utländska investe-
ringar i Sverige har tagits bort ur förteckningen.