SFS 2012:754 Förordning om ändring i förordningen (2008:1272) om Swedfund International AB:s stöd till små och medelstora svenska företags investeringar i Swedfunds samarbetsländer

120754.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:1272) om
Swedfund International AB:s stöd till små och
medelstora svenska företags investeringar i
Swedfunds samarbetsländer;

utfärdad den 22 november 2012.

Regeringen föreskriver att 1–4 och 6–9 §§ förordningen (2008:1272) om

Swedfund International AB:s stöd till små och medelstora svenska företags
investeringar i Swedfunds samarbetsländer ska ha följande lydelse.

1 §

Denna förordning innehåller föreskrifter om stöd som Swedfund Inter-

national AB (Swedfund) får pröva enligt lagen (2008:1271) om överläm-
nande av vissa förvaltningsuppgifter till Swedfund International AB.

2 §

Med små och medelstora svenska företag avses i denna förordning

företag eller koncerner som

1. bedriver verksamhet i Sverige,
2. har färre än 250 anställda, och
3. har en årsomsättning som motsvarar högst 50 miljoner euro och en ba-

lansomslutning som motsvarar högst 43 miljoner euro per år.

3 §

Med samarbetsföretag avses i denna förordning ett privat, inregistrerat

företag i ett land där Swedfund får verka (samarbetsland).

4 §

Stödet syftar till att bidra till att främja tillväxten av uthålliga, lön-

samma och produktiva små och medelstora företag i de länder där Swedfund
får verka.

6 §

Stöd får ges till små och medelstora svenska företag om följande krite-

rier är uppfyllda.

1. Det finns ett angivet samarbetsföretag i samarbetslandet.
2. Stödprojektet står på en sund affärsmässig grund och kan avse såväl va-

ror som tjänster.

3. Utrustning som motsvarar minst lånedelens storlek ges som gåva till

samarbetsföretaget.

7 §

Stödet får omfatta högst 49 procent av den beräknade totalkostnaden

för projektet.

SFS 2012:754

Utkom från trycket
den 4 december 2012

background image

2

SFS 2012:754

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Stöd får inte ges för investeringar i fast egendom eller byggnader eller för

rörelsekostnader som hänför sig till normal drift.

Inslaget av stöd av mindre betydelse enligt 5 § tredje stycket ska motsvara

det belopp som avskrivningslån beviljas med.

8 §

I fråga om upphävande och återkrav av stöd enligt denna förordning

gäller 17 § förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet.

I fråga om stödåtgärder som strider mot artikel 107 i EUF-fördraget finns

bestämmelser om upphävande och ändring samt om återkrav av stöd i 21 §
förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet.

9 §

Swedfund ska redovisa verksamhetens utfall och resultat i sin årsredo-

visning i förhållande till målen för Swedfunds verksamhet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

GUNILLA CARLSSON

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

;