SFS 2012:755 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

120755.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 22 november 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 2 §, 10 kap. 11 e och 11 f §§

samt 13 kap. 6, 8 och 18 a §§ mervärdesskattelagen (1994:200)

2 ska ha föl-

jande lydelse.

1 kap.

2 §

3

Skyldig att betala mervärdesskatt (skattskyldig) är

1. för sådan omsättning som anges i 1 § första stycket 1, om inte annat

följer av 2�4 e: den som omsätter varan eller tjänsten,

2. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana tjänster som

avses i 5 kap. 5 §, om den som omsätter tjänsten är en utländsk företagare
och förvärvaren är en näringsidkare eller en juridisk person som inte är
näringsidkare men är registrerad till mervärdesskatt här: den som förvärvar
tjänsten,

3. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana varor som

avses i 5 kap. 2 c och 2 d §§, om den som omsätter varan är en utländsk
företagare och förvärvaren är registrerad till mervärdesskatt här: den som
förvärvar varan,

4. för sådan efterföljande omsättning inom landet som avses i 3 kap.

30 b § första stycket: den till vilken omsättningen görs,

4 a. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 mellan näringsidkare

som är eller ska vara registrerade till mervärdesskatt här, av guldmaterial
eller halvfärdiga produkter med en finhalt av minst 325 tusendelar eller av
investeringsguld om den som omsätter guldet är skattskyldig enligt 3 kap.
10 b §: den som förvärvar varan,

4 b. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana tjänster som

avses i andra stycket, om skattskyldighet inte föreligger enligt första
stycket 2 i denna paragraf: den som förvärvar tjänsten, om denne är

� en näringsidkare som i sin verksamhet inte endast tillfälligt

tillhandahåller sådana tjänster, eller

� en annan näringsidkare som tillhandahåller en näringsidkare som avses i

första strecksatsen sådana tjänster,

1 Prop.2012/13:1, bet. 2012/13:FiU1, rskr. 2012/13:37.

2 Lagen omtryckt 2000:500.

3 Senaste lydelse 2011:283.

SFS 2012:755

Utkom från trycket
den 4 december 2012

background image

2

SFS 2012:755

4 c. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av vara eller av tjänst

med anknytning till fastighet som avses i 5 kap. 8 §, utom fastighetstjänst
som avses i 4 b i denna paragraf eller 3 kap. 3 § andra och tredje styckena,
om den som omsätter varan eller tjänsten är en utländsk företagare och
förvärvaren är registrerad till mervärdesskatt här: den som förvärvar varan
eller tjänsten, om inte annat följer av 2 d §,

4 d. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 mellan näringsidkare

som är eller ska vara registrerade till mervärdesskatt här, om skattskyldighet
inte föreligger enligt första stycket 2 i denna paragraf, av utsläppsrätter för
växthusgaser enligt definitionen i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med
utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen vilka kan överlåtas enligt
artikel 12 i det direktivet, eller av andra enheter som verksamhetsutövare
kan använda för att följa det direktivet: den som förvärvar tjänsten,

4 e. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 mellan näringsidkare

som är eller ska vara registrerade till mervärdesskatt här av sådana varor som
avses i tredje stycket: den som förvärvar varan,

5. för sådant förvärv som anges i 1 § första stycket 2: den som förvärvar

varan, och

6. för import av varor
a) om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är

skyldig att betala tullen,

b) om importen avser en unionsvara eller om varan ska förtullas i Sverige

men inte är belagd med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala tullen
om varan hade varit tullbelagd,

c) om skyldighet att betala tull med anledning av importen uppkommer,

eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull, i ett annat
EU-land till följd av att ett sådant enhetstillstånd som avses i 4 kap. 24 §
andra stycket tullagen (2000:1281) åberopas: innehavaren av tillståndet.

Första stycket 4 b gäller
1. sådana tjänster avseende fastighet, byggnad eller anläggning som kan

hänföras till

� mark- och grundarbeten,
� bygg- och anläggningsarbeten,
� bygginstallationer,
� slutbehandling av byggnader, eller
� uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare,
2. byggstädning, och
3. uthyrning av arbetskraft för sådana aktiviteter som avses i 1 och 2.
Första stycket 4 e gäller varor som kan hänföras till följande nummer i

Kombinerade nomenklaturen (KN-nr) enligt rådets förordning (EEG) nr
2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om
Gemensamma tulltaxan i dess lydelse den 1 januari 2012,

1. avfall och skrot av järn eller stål; omsmältningsgöt av järn eller stål

(KN-nr som börjar med 7204),

2. avfall och skrot av koppar (KN-nr som börjar med 7404),
3. avfall och skrot av nickel (KN-nr som börjar med 7503),
4. avfall och skrot av aluminium (KN-nr som börjar med 7602),
5. avfall och skrot av bly (KN-nr som börjar med 7802),
6. avfall och skrot av zink (KN-nr som börjar med 7902),

background image

3

SFS 2012:755

7. avfall och skrot av tenn (KN-nr som börjar med 8002),
8. avfall och skrot av andra oädla metaller (KN-nr som börjar med 8101�

8113), eller

9. avfall och skrot av galvaniska element, batterier och elektriska

ackumulatorer (KN-nr som börjar med 854810).

Vid omsättning av en vara eller en tjänst som görs inom landet av en nä-

ringsidkare som har ett fast etableringsställe här ska näringsidkaren vid till-
lämpningen av första stycket likställas med en utländsk företagare, om om-
sättningen görs utan medverkan av det svenska etableringsstället.

Med tullskuld förstås detsamma som i rådets förordning (EEG) nr 2913/92

av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen.
Med unionsvara förstås detsamma som med gemenskapsvara i den
förordningen.

Särskilda bestämmelser om vem som i vissa fall är skattskyldig finns i

6 kap., 9 kap. och 9 c kap.

10 kap.

11 e §

4

Andra än utländska företagare har rätt till återbetalning av ingående

skatt som avser förvärv eller import som hänför sig till omsättning inom
landet för vilken förvärvaren är skattskyldig enligt 1 kap. 2 § första stycket
4 b, 4 d eller 4 e om omsättningen är skattepliktig eller medför åter-
betalningsrätt enligt 11 eller 12 §.

11 f §

5

En näringsidkare som enligt 1 kap. 2 § fjärde stycket likställs med

en utländsk företagare har rätt till återbetalning av ingående skatt som avser
förvärv eller import som hänför sig till omsättning inom landet för vilken
förvärvaren är skattskyldig enligt 1 kap. 2 § första stycket 2, 3, 4 eller 4 c.

13 kap.

6 §

6

Om inget annat följer av 7�15 §§, ska utgående skatt redovisas för den

redovisningsperiod under vilken

1. den som enligt 1 kap. 2 § första stycket 1 omsätter en vara eller en

tjänst enligt god redovisningssed har bokfört eller borde ha bokfört
omsättningen,

2. den som enligt 1 kap. 2 § första stycket 2�4 e är skattskyldig för förvärv

av en vara eller en tjänst enligt god redovisningssed har bokfört eller borde
ha bokfört förvärvet, eller

3. den som anges i 1 eller 2 har tagit emot eller lämnat förskotts- eller

a conto-betalning.

8 §

7

Den utgående skatten får redovisas för den redovisningsperiod under

vilken betalning tas emot kontant eller på annat sätt kommer den

4 Senaste lydelse 2010:1518.

5 Senaste lydelse 2009:1333.

6 Senaste lydelse 2010:1518.

7 Senaste lydelse 2010:1519.

background image

4

SFS 2012:755

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

skattskyldige tillgodo, om värdet av den skattskyldiges sammanlagda årliga
omsättning här i landet normalt uppgår till högst 3 miljoner kronor.

Den utgående skatten för samtliga fordringar som är obetalda vid

beskattningsårets utgång ska dock alltid redovisas för den redovisnings-
period under vilken beskattningsåret går ut.

Första stycket gäller inte företag som omfattas av lagen (1995:1559) om

årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller lagen
(1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. Inte heller gäller första
stycket finansiella holdingföretag som ska upprätta koncernredovisning
enligt någon av de nämnda lagarna.

Första�tredje styckena gäller också för den som är skattskyldig enligt

1 kap. 2 § första stycket 2�4 e.

18 a §

8

Ingående skatt som hänför sig till omsättning för vilken

förvärvaren är skattskyldig enligt 1 kap. 2 § första stycket 2�4 e ska, om den
utgående skatten redovisas enligt 8 §, tas upp för den redovisningsperiod för
vilken den utgående skatten ska redovisas enligt 8 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om mervärdesskatt för

vilken skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

8 Senaste lydelse 2010:1518.