SFS 2012:755 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

120755.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft34{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft35{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft36{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft37{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft42{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft44{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft45{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft46{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:314px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i merv�rdesskattelagen (1994:200);</b></p> <p style="position:absolute;top:370px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 november 2012.</p> <p style="position:absolute;top:405px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:325px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 1 kap. 2 �, 10 kap. 11 e och 11 f ��</p> <p style="position:absolute;top:423px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">samt 13 kap. 6, 8 och 18 a �� merv�rdesskattelagen (1994:200)</p> <p style="position:absolute;top:421px;left:543px;white-space:nowrap" class="ft13">2 ska ha f�l-</p> <p style="position:absolute;top:441px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">jande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:513px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:511px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:513px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Skyldig att betala merv�rdesskatt (skattskyldig) �r</p> <p style="position:absolute;top:531px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. f�r s�dan oms�ttning som anges i 1 � f�rsta stycket 1, om inte annat</p> <p style="position:absolute;top:548px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">f�ljer av 24 e: den som oms�tter varan eller tj�nsten,</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. f�r oms�ttning som anges i 1 � f�rsta stycket 1 av s�dana tj�nster som</p> <p style="position:absolute;top:583px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">avses i 5 kap. 5 �, om den som oms�tter tj�nsten �r en utl�ndsk f�retagare<br/>och f�rv�rvaren �r en n�ringsidkare eller en juridisk person som inte �r<br/>n�ringsidkare men �r registrerad till merv�rdesskatt h�r: den som f�rv�rvar<br/>tj�nsten,</p> <p style="position:absolute;top:654px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">3. f�r oms�ttning som anges i 1 � f�rsta stycket 1 av s�dana varor som</p> <p style="position:absolute;top:672px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">avses i 5 kap. 2 c och 2 d ��, om den som oms�tter varan �r en utl�ndsk<br/>f�retagare och f�rv�rvaren �r registrerad till merv�rdesskatt h�r: den som<br/>f�rv�rvar varan,</p> <p style="position:absolute;top:725px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">4. f�r s�dan efterf�ljande oms�ttning inom landet som avses i 3 kap.</p> <p style="position:absolute;top:742px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">30 b � f�rsta stycket: den till vilken oms�ttningen g�rs,</p> <p style="position:absolute;top:760px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">4 a. f�r oms�ttning som anges i 1 � f�rsta stycket 1 mellan n�ringsidkare</p> <p style="position:absolute;top:778px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">som �r eller ska vara registrerade till merv�rdesskatt h�r, av guldmaterial<br/>eller halvf�rdiga produkter med en finhalt av minst 325 tusendelar eller av<br/>investeringsguld om den som oms�tter guldet �r skattskyldig enligt 3 kap.<br/>10 b �: den som f�rv�rvar varan,</p> <p style="position:absolute;top:848px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">4 b. f�r oms�ttning som anges i 1 � f�rsta stycket 1 av s�dana tj�nster som</p> <p style="position:absolute;top:866px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">avses i andra stycket, om skattskyldighet inte f�religger enligt f�rsta<br/>stycket 2 i denna paragraf: den som f�rv�rvar tj�nsten, om denne �r</p> <p style="position:absolute;top:901px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10"> en n�ringsidkare som i sin verksamhet inte endast tillf�lligt</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">tillhandah�ller s�dana tj�nster, eller </p> <p style="position:absolute;top:937px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10"> en annan n�ringsidkare som tillhandah�ller en n�ringsidkare som avses i</p> <p style="position:absolute;top:954px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rsta strecksatsen s�dana tj�nster,</p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop.2012/13:1, bet. 2012/13:FiU1, rskr. 2012/13:37.</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Lagen omtryckt 2000:500.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2011:283.</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2012:755</b></p> <p style="position:absolute;top:322px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 4 december 2012</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2012:755</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">4 c. f�r oms�ttning som anges i 1 � f�rsta stycket 1 av vara eller av tj�nst</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22">med anknytning till fastighet som avses i 5 kap. 8 �, utom fastighetstj�nst<br/>som avses i 4 b i denna paragraf eller 3 kap. 3 � andra och tredje styckena,<br/>om den som oms�tter varan eller tj�nsten �r en utl�ndsk f�retagare och<br/>f�rv�rvaren �r registrerad till merv�rdesskatt h�r: den som f�rv�rvar varan<br/>eller tj�nsten, om inte annat f�ljer av 2 d �,</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">4 d. f�r oms�ttning som anges i 1 � f�rsta stycket 1 mellan n�ringsidkare</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22">som �r eller ska vara registrerade till merv�rdesskatt h�r, om skattskyldighet<br/>inte f�religger enligt f�rsta stycket 2 i denna paragraf, av utsl�ppsr�tter f�r<br/>v�xthusgaser enligt definitionen i artikel 3 i Europaparlamentets och r�dets<br/>direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system f�r handel med<br/>utsl�ppsr�tter f�r v�xthusgaser inom gemenskapen vilka kan �verl�tas enligt<br/>artikel 12 i det direktivet, eller av andra enheter som verksamhetsut�vare<br/>kan anv�nda f�r att f�lja det direktivet: den som f�rv�rvar tj�nsten,</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">4 e. f�r oms�ttning som anges i 1 � f�rsta stycket 1 mellan n�ringsidkare</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22">som �r eller ska vara registrerade till merv�rdesskatt h�r av s�dana varor som<br/>avses i tredje stycket: den som f�rv�rvar varan,</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">5. f�r s�dant f�rv�rv som anges i 1 � f�rsta stycket 2: den som f�rv�rvar</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">varan, och </p> <p style="position:absolute;top:503px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft22">6. f�r import av varor <br/>a) om en tullskuld uppkommer i Sverige till f�ljd av importen: den som �r</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">skyldig att betala tullen, </p> <p style="position:absolute;top:556px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">b) om importen avser en unionsvara eller om varan ska f�rtullas i Sverige</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22">men inte �r belagd med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala tullen<br/>om varan hade varit tullbelagd, </p> <p style="position:absolute;top:609px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">c) om skyldighet att betala tull med anledning av importen uppkommer,</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22">eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull, i ett annat<br/>EU-land till f�ljd av att ett s�dant enhetstillst�nd som avses i 4 kap. 24 �<br/>andra stycket tullagen (2000:1281) �beropas: innehavaren av tillst�ndet.</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft22">F�rsta stycket 4 b g�ller<br/>1. s�dana tj�nster avseende fastighet, byggnad eller anl�ggning som kan</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">h�nf�ras till </p> <p style="position:absolute;top:733px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft22"> mark- och grundarbeten, <br/> bygg- och anl�ggningsarbeten, <br/> bygginstallationer, <br/> slutbehandling av byggnader, eller <br/> uthyrning av bygg- och anl�ggningsmaskiner med f�rare, <br/>2. byggst�dning, och<br/>3. uthyrning av arbetskraft f�r s�dana aktiviteter som avses i 1 och 2.<br/>F�rsta stycket 4 e g�ller varor som kan h�nf�ras till f�ljande nummer i</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22">Kombinerade nomenklaturen (KN-nr) enligt r�dets f�rordning (EEG) nr<br/>2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om<br/>Gemensamma tulltaxan i dess lydelse den 1 januari 2012,</p> <p style="position:absolute;top:927px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">1. avfall och skrot av j�rn eller st�l; omsm�ltningsg�t av j�rn eller st�l</p> <p style="position:absolute;top:945px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">(KN-nr som b�rjar med 7204),</p> <p style="position:absolute;top:962px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft22">2. avfall och skrot av koppar (KN-nr som b�rjar med 7404),<br/>3. avfall och skrot av nickel (KN-nr som b�rjar med 7503),<br/>4. avfall och skrot av aluminium (KN-nr som b�rjar med 7602),<br/>5. avfall och skrot av bly (KN-nr som b�rjar med 7802),<br/>6. avfall och skrot av zink (KN-nr som b�rjar med 7902),</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2012:755</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft37">7. avfall och skrot av tenn (KN-nr som b�rjar med 8002),<br/>8. avfall och skrot av andra o�dla metaller (KN-nr som b�rjar med 8101</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">8113), eller</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">9. avfall och skrot av galvaniska element, batterier och elektriska</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">ackumulatorer (KN-nr som b�rjar med 854810).</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Vid oms�ttning av en vara eller en tj�nst som g�rs inom landet av en n�-</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft37">ringsidkare som har ett fast etableringsst�lle h�r ska n�ringsidkaren vid till-<br/>l�mpningen av f�rsta stycket likst�llas med en utl�ndsk f�retagare, om om-<br/>s�ttningen g�rs utan medverkan av det svenska etableringsst�llet.</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Med <i>tullskuld</i> f�rst�s detsamma som i r�dets f�rordning (EEG) nr 2913/92</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft37">av den 12 oktober 1992 om inr�ttandet av en tullkodex f�r gemenskapen.<br/>Med <i>unionsvara</i> f�rst�s detsamma som med gemenskapsvara i den<br/>f�rordningen. </p> <p style="position:absolute;top:397px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">S�rskilda best�mmelser om vem som i vissa fall �r skattskyldig finns i</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">6 kap., 9 kap. och 9 c kap.</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>10 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:487px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>11 e �</b></p> <p style="position:absolute;top:485px;left:207px;white-space:nowrap" class="ft34">4</p> <p style="position:absolute;top:487px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft30">Andra �n utl�ndska f�retagare har r�tt till �terbetalning av ing�ende</p> <p style="position:absolute;top:505px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft37">skatt som avser f�rv�rv eller import som h�nf�r sig till oms�ttning inom<br/>landet f�r vilken f�rv�rvaren �r skattskyldig enligt 1 kap. 2 � f�rsta stycket<br/>4 b, 4 d eller 4 e om oms�ttningen �r skattepliktig eller medf�r �ter-<br/>betalningsr�tt enligt 11 eller 12 �.</p> <p style="position:absolute;top:593px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>11 f �</b></p> <p style="position:absolute;top:591px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft34">5</p> <p style="position:absolute;top:593px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft30">En n�ringsidkare som enligt 1 kap. 2 � fj�rde stycket likst�lls med</p> <p style="position:absolute;top:611px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft37">en utl�ndsk f�retagare har r�tt till �terbetalning av ing�ende skatt som avser<br/>f�rv�rv eller import som h�nf�r sig till oms�ttning inom landet f�r vilken<br/>f�rv�rvaren �r skattskyldig enligt 1 kap. 2 � f�rsta stycket 2, 3, 4 eller 4 c.</p> <p style="position:absolute;top:691px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>13 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:718px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:716px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft34">6</p> <p style="position:absolute;top:718px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft30">Om inget annat f�ljer av 715 ��, ska utg�ende skatt redovisas f�r den</p> <p style="position:absolute;top:736px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">redovisningsperiod under vilken</p> <p style="position:absolute;top:753px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">1. den som enligt 1 kap. 2 � f�rsta stycket 1 oms�tter en vara eller en</p> <p style="position:absolute;top:771px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft37">tj�nst enligt god redovisningssed har bokf�rt eller borde ha bokf�rt<br/>oms�ttningen,</p> <p style="position:absolute;top:806px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">2. den som enligt 1 kap. 2 � f�rsta stycket 24 e �r skattskyldig f�r f�rv�rv</p> <p style="position:absolute;top:824px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft37">av en vara eller en tj�nst enligt god redovisningssed har bokf�rt eller borde<br/>ha bokf�rt f�rv�rvet, eller</p> <p style="position:absolute;top:859px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">3. den som anges i 1 eller 2 har tagit emot eller l�mnat f�rskotts- eller</p> <p style="position:absolute;top:877px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">a conto-betalning.</p> <p style="position:absolute;top:912px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:910px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft34">7</p> <p style="position:absolute;top:912px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft30">Den utg�ende skatten f�r redovisas f�r den redovisningsperiod under</p> <p style="position:absolute;top:930px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">vilken betalning tas emot kontant eller p� annat s�tt kommer den</p> <p style="position:absolute;top:995px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft35">4 Senaste lydelse 2010:1518.</p> <p style="position:absolute;top:1008px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft35">5 Senaste lydelse 2009:1333.</p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft35">6 Senaste lydelse 2010:1518.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft35">7 Senaste lydelse 2010:1519.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2012:755</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft42">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft42">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft46">skattskyldige tillgodo, om v�rdet av den skattskyldiges sammanlagda �rliga<br/>oms�ttning h�r i landet normalt uppg�r till h�gst 3 miljoner kronor.</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Den utg�ende skatten f�r samtliga fordringar som �r obetalda vid</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft46">beskattnings�rets utg�ng ska dock alltid redovisas f�r den redovisnings-<br/>period under vilken beskattnings�ret g�r ut.</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">F�rsta stycket g�ller inte f�retag som omfattas av lagen (1995:1559) om</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft46">�rsredovisning i kreditinstitut och v�rdepappersbolag eller lagen<br/>(1995:1560) om �rsredovisning i f�rs�kringsf�retag. Inte heller g�ller f�rsta<br/>stycket finansiella holdingf�retag som ska uppr�tta koncernredovisning<br/>enligt n�gon av de n�mnda lagarna.</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">F�rstatredje styckena g�ller ocks� f�r den som �r skattskyldig enligt</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">1 kap. 2 � f�rsta stycket 24 e.</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>18 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:395px;left:313px;white-space:nowrap" class="ft42">8</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:332px;white-space:nowrap" class="ft40">Ing�ende skatt som h�nf�r sig till oms�ttning f�r vilken</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft46">f�rv�rvaren �r skattskyldig enligt 1 kap. 2 � f�rsta stycket 24 e ska, om den<br/>utg�ende skatten redovisas enligt 8 �, tas upp f�r den redovisningsperiod f�r<br/>vilken den utg�ende skatten ska redovisas enligt 8 �.</p> <p style="position:absolute;top:487px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft46">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2013.<br/>2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande i fr�ga om merv�rdesskatt f�r</p> <p style="position:absolute;top:522px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">vilken skattskyldighet intr�tt f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:557px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:592px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">PETER NORMAN</p> <p style="position:absolute;top:610px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft46">Jan Larsson<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">8 Senaste lydelse 2010:1518.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i merv�rdesskattelagen (1994:200);

utf�rdad den 22 november 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 1 kap. 2 �, 10 kap. 11 e och 11 f ��

samt 13 kap. 6, 8 och 18 a �� merv�rdesskattelagen (1994:200)

2 ska ha f�l-

jande lydelse.

1 kap.

2 �

3

Skyldig att betala merv�rdesskatt (skattskyldig) �r

1. f�r s�dan oms�ttning som anges i 1 � f�rsta stycket 1, om inte annat

f�ljer av 24 e: den som oms�tter varan eller tj�nsten,

2. f�r oms�ttning som anges i 1 � f�rsta stycket 1 av s�dana tj�nster som

avses i 5 kap. 5 �, om den som oms�tter tj�nsten �r en utl�ndsk f�retagare
och f�rv�rvaren �r en n�ringsidkare eller en juridisk person som inte �r
n�ringsidkare men �r registrerad till merv�rdesskatt h�r: den som f�rv�rvar
tj�nsten,

3. f�r oms�ttning som anges i 1 � f�rsta stycket 1 av s�dana varor som

avses i 5 kap. 2 c och 2 d ��, om den som oms�tter varan �r en utl�ndsk
f�retagare och f�rv�rvaren �r registrerad till merv�rdesskatt h�r: den som
f�rv�rvar varan,

4. f�r s�dan efterf�ljande oms�ttning inom landet som avses i 3 kap.

30 b � f�rsta stycket: den till vilken oms�ttningen g�rs,

4 a. f�r oms�ttning som anges i 1 � f�rsta stycket 1 mellan n�ringsidkare

som �r eller ska vara registrerade till merv�rdesskatt h�r, av guldmaterial
eller halvf�rdiga produkter med en finhalt av minst 325 tusendelar eller av
investeringsguld om den som oms�tter guldet �r skattskyldig enligt 3 kap.
10 b �: den som f�rv�rvar varan,

4 b. f�r oms�ttning som anges i 1 � f�rsta stycket 1 av s�dana tj�nster som

avses i andra stycket, om skattskyldighet inte f�religger enligt f�rsta
stycket 2 i denna paragraf: den som f�rv�rvar tj�nsten, om denne �r

 en n�ringsidkare som i sin verksamhet inte endast tillf�lligt

tillhandah�ller s�dana tj�nster, eller

 en annan n�ringsidkare som tillhandah�ller en n�ringsidkare som avses i

f�rsta strecksatsen s�dana tj�nster,

1 Prop.2012/13:1, bet. 2012/13:FiU1, rskr. 2012/13:37.

2 Lagen omtryckt 2000:500.

3 Senaste lydelse 2011:283.

SFS 2012:755

Utkom fr�n trycket
den 4 december 2012

background image

2

SFS 2012:755

4 c. f�r oms�ttning som anges i 1 � f�rsta stycket 1 av vara eller av tj�nst

med anknytning till fastighet som avses i 5 kap. 8 �, utom fastighetstj�nst
som avses i 4 b i denna paragraf eller 3 kap. 3 � andra och tredje styckena,
om den som oms�tter varan eller tj�nsten �r en utl�ndsk f�retagare och
f�rv�rvaren �r registrerad till merv�rdesskatt h�r: den som f�rv�rvar varan
eller tj�nsten, om inte annat f�ljer av 2 d �,

4 d. f�r oms�ttning som anges i 1 � f�rsta stycket 1 mellan n�ringsidkare

som �r eller ska vara registrerade till merv�rdesskatt h�r, om skattskyldighet
inte f�religger enligt f�rsta stycket 2 i denna paragraf, av utsl�ppsr�tter f�r
v�xthusgaser enligt definitionen i artikel 3 i Europaparlamentets och r�dets
direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system f�r handel med
utsl�ppsr�tter f�r v�xthusgaser inom gemenskapen vilka kan �verl�tas enligt
artikel 12 i det direktivet, eller av andra enheter som verksamhetsut�vare
kan anv�nda f�r att f�lja det direktivet: den som f�rv�rvar tj�nsten,

4 e. f�r oms�ttning som anges i 1 � f�rsta stycket 1 mellan n�ringsidkare

som �r eller ska vara registrerade till merv�rdesskatt h�r av s�dana varor som
avses i tredje stycket: den som f�rv�rvar varan,

5. f�r s�dant f�rv�rv som anges i 1 � f�rsta stycket 2: den som f�rv�rvar

varan, och

6. f�r import av varor
a) om en tullskuld uppkommer i Sverige till f�ljd av importen: den som �r

skyldig att betala tullen,

b) om importen avser en unionsvara eller om varan ska f�rtullas i Sverige

men inte �r belagd med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala tullen
om varan hade varit tullbelagd,

c) om skyldighet att betala tull med anledning av importen uppkommer,

eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull, i ett annat
EU-land till f�ljd av att ett s�dant enhetstillst�nd som avses i 4 kap. 24 �
andra stycket tullagen (2000:1281) �beropas: innehavaren av tillst�ndet.

F�rsta stycket 4 b g�ller
1. s�dana tj�nster avseende fastighet, byggnad eller anl�ggning som kan

h�nf�ras till

 mark- och grundarbeten,
 bygg- och anl�ggningsarbeten,
 bygginstallationer,
 slutbehandling av byggnader, eller
 uthyrning av bygg- och anl�ggningsmaskiner med f�rare,
2. byggst�dning, och
3. uthyrning av arbetskraft f�r s�dana aktiviteter som avses i 1 och 2.
F�rsta stycket 4 e g�ller varor som kan h�nf�ras till f�ljande nummer i

Kombinerade nomenklaturen (KN-nr) enligt r�dets f�rordning (EEG) nr
2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om
Gemensamma tulltaxan i dess lydelse den 1 januari 2012,

1. avfall och skrot av j�rn eller st�l; omsm�ltningsg�t av j�rn eller st�l

(KN-nr som b�rjar med 7204),

2. avfall och skrot av koppar (KN-nr som b�rjar med 7404),
3. avfall och skrot av nickel (KN-nr som b�rjar med 7503),
4. avfall och skrot av aluminium (KN-nr som b�rjar med 7602),
5. avfall och skrot av bly (KN-nr som b�rjar med 7802),
6. avfall och skrot av zink (KN-nr som b�rjar med 7902),

background image

3

SFS 2012:755

7. avfall och skrot av tenn (KN-nr som b�rjar med 8002),
8. avfall och skrot av andra o�dla metaller (KN-nr som b�rjar med 8101

8113), eller

9. avfall och skrot av galvaniska element, batterier och elektriska

ackumulatorer (KN-nr som b�rjar med 854810).

Vid oms�ttning av en vara eller en tj�nst som g�rs inom landet av en n�-

ringsidkare som har ett fast etableringsst�lle h�r ska n�ringsidkaren vid till-
l�mpningen av f�rsta stycket likst�llas med en utl�ndsk f�retagare, om om-
s�ttningen g�rs utan medverkan av det svenska etableringsst�llet.

Med tullskuld f�rst�s detsamma som i r�dets f�rordning (EEG) nr 2913/92

av den 12 oktober 1992 om inr�ttandet av en tullkodex f�r gemenskapen.
Med unionsvara f�rst�s detsamma som med gemenskapsvara i den
f�rordningen.

S�rskilda best�mmelser om vem som i vissa fall �r skattskyldig finns i

6 kap., 9 kap. och 9 c kap.

10 kap.

11 e �

4

Andra �n utl�ndska f�retagare har r�tt till �terbetalning av ing�ende

skatt som avser f�rv�rv eller import som h�nf�r sig till oms�ttning inom
landet f�r vilken f�rv�rvaren �r skattskyldig enligt 1 kap. 2 � f�rsta stycket
4 b, 4 d eller 4 e om oms�ttningen �r skattepliktig eller medf�r �ter-
betalningsr�tt enligt 11 eller 12 �.

11 f �

5

En n�ringsidkare som enligt 1 kap. 2 � fj�rde stycket likst�lls med

en utl�ndsk f�retagare har r�tt till �terbetalning av ing�ende skatt som avser
f�rv�rv eller import som h�nf�r sig till oms�ttning inom landet f�r vilken
f�rv�rvaren �r skattskyldig enligt 1 kap. 2 � f�rsta stycket 2, 3, 4 eller 4 c.

13 kap.

6 �

6

Om inget annat f�ljer av 715 ��, ska utg�ende skatt redovisas f�r den

redovisningsperiod under vilken

1. den som enligt 1 kap. 2 � f�rsta stycket 1 oms�tter en vara eller en

tj�nst enligt god redovisningssed har bokf�rt eller borde ha bokf�rt
oms�ttningen,

2. den som enligt 1 kap. 2 � f�rsta stycket 24 e �r skattskyldig f�r f�rv�rv

av en vara eller en tj�nst enligt god redovisningssed har bokf�rt eller borde
ha bokf�rt f�rv�rvet, eller

3. den som anges i 1 eller 2 har tagit emot eller l�mnat f�rskotts- eller

a conto-betalning.

8 �

7

Den utg�ende skatten f�r redovisas f�r den redovisningsperiod under

vilken betalning tas emot kontant eller p� annat s�tt kommer den

4 Senaste lydelse 2010:1518.

5 Senaste lydelse 2009:1333.

6 Senaste lydelse 2010:1518.

7 Senaste lydelse 2010:1519.

background image

4

SFS 2012:755

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012

skattskyldige tillgodo, om v�rdet av den skattskyldiges sammanlagda �rliga
oms�ttning h�r i landet normalt uppg�r till h�gst 3 miljoner kronor.

Den utg�ende skatten f�r samtliga fordringar som �r obetalda vid

beskattnings�rets utg�ng ska dock alltid redovisas f�r den redovisnings-
period under vilken beskattnings�ret g�r ut.

F�rsta stycket g�ller inte f�retag som omfattas av lagen (1995:1559) om

�rsredovisning i kreditinstitut och v�rdepappersbolag eller lagen
(1995:1560) om �rsredovisning i f�rs�kringsf�retag. Inte heller g�ller f�rsta
stycket finansiella holdingf�retag som ska uppr�tta koncernredovisning
enligt n�gon av de n�mnda lagarna.

F�rstatredje styckena g�ller ocks� f�r den som �r skattskyldig enligt

1 kap. 2 � f�rsta stycket 24 e.

18 a �

8

Ing�ende skatt som h�nf�r sig till oms�ttning f�r vilken

f�rv�rvaren �r skattskyldig enligt 1 kap. 2 � f�rsta stycket 24 e ska, om den
utg�ende skatten redovisas enligt 8 �, tas upp f�r den redovisningsperiod f�r
vilken den utg�ende skatten ska redovisas enligt 8 �.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2013.
2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande i fr�ga om merv�rdesskatt f�r

vilken skattskyldighet intr�tt f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

PETER NORMAN

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

8 Senaste lydelse 2010:1518.

;