SFS 2012:758 Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

120758.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialavgiftslagen (2000:980);

utfärdad den 22 november 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om socialavgiftslagen

(2000:980)

2

dels att 3 kap. 19 § ska upphöra att gälla,
dels att 2 kap. 23 och 26 §§ samt 3 kap. 13 och 18 §§ ska ha följande

lydelse.

2 kap.

23 §

Sådan utdelning och kapitalvinst som enligt 48 a kap. 9 §, 50 kap.

7 §, eller 57 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) ska tas upp i inkomsts-
laget tjänst är avgiftsfri.

26 §

3

Arbetsgivaravgifterna är 21,54 procent av avgiftsunderlaget och

utgörs av

3 kap.

13 §

4

Egenavgifterna är 19,09 procent av avgiftsunderlaget och utgörs av

1 Prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:FiU1, rskr. 2012/13:37.

2 Senaste lydelse av 3 kap. 19 § 2010:436.

3 Senaste lydelse 2011:1285.

1. sjukförsäkringsavgift

4,35 %

2. föräldraförsäkringsavgift
3. ålderspensionsavgift
4. efterlevandepensionsavgift
5. arbetsmarknadsavgift
6. arbetsskadeavgift

2,60 %
10,21 %
1,17 %
2,91 %
0,30 %

4 Senaste lydelse 2011:1285.

1. sjukförsäkringsavgift

4,44 %

2. föräldraförsäkringsavgift
3. ålderspensionsavgift
4. efterlevandepensionsavgift
5. arbetsmarknadsavgift
6. arbetsskadeavgift

2,60 %
10,21 %
1,17 %
0,37 %
0,30 %

SFS 2012:758

Utkom från trycket
den 4 december 2012

background image

2

SFS 2012:758

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

18 §

5

Vid beräkning av egenavgifter ska avdrag göras med 5 procent av

avgiftsunderlaget, dock högst med 10 000 kronor per år.

Första stycket gäller bara
1. till den del avgiftsunderlaget utgörs av avgiftspliktig inkomst av nä-

ringsverksamhet,

2. om den del av avgiftsunderlaget som utgörs av avgiftspliktig inkomst

av näringsverksamhet överstiger 40 000 kronor, och

3. om den avgiftsskyldige vid ingången av beskattningsåret har fyllt 26

men inte 65 år och inte bara ska betala ålderspensionsavgiften enligt 16 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
2. Bestämmelsen i 2 kap. 26 § i sin nya lydelse tillämpas på ersättning

som betalas ut efter den 31 december 2012.

3. Bestämmelsen i 3 kap. 13 § i sin nya lydelse tillämpas på inkomst som

uppbärs efter den 31 december 2012. Omfattar beskattningsåret tid såväl
före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så
stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den
31 december 2012 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskatt-
ningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

4. Bestämmelsen i 3 kap. 18 § i sin nya lydelse tillämpas första gången i

fråga om självdeklarationen vid 2013 års taxering.

5. Bestämmelsen i den upphävda 3 kap. 19 § gäller dock fortfarande i

fråga om självdeklarationen vid 2011 och 2012 års taxeringar.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

5 Senaste lydelse 2011:1257.