SFS 2012:762 Lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

120762.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:311px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag <br/>om �ndring i lagen (1998:620) om <br/>belastningsregister;</b></p> <p style="position:absolute;top:387px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 29 november 2012.</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1998:620) om be-</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">lastningsregister</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels </i>att 5 och 6 �� ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels </i>att det i lagen ska inf�ras fyra nya paragrafer, 4 a, 12 a, 17 a och</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">21 ��, samt n�rmast f�re 21 � en ny rubrik av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:528px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>4 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:528px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft10">Uppgifter om den som avses med en dom eller ett beslut som har</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">meddelats i en annan medlemsstat inom Europeiska unionen ska f�ras in i<br/>registret om uppgifterna har �verf�rts till Sverige med st�d av artikel 4.2 i<br/>r�dets rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisationen<br/>av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och uppgifter-<br/>nas inneh�ll</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft13">2.</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:651px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�r meddela n�rmare f�reskrifter om vilka uppgifter regist-</p> <p style="position:absolute;top:669px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ret ska inneh�lla om den som ska registreras enligt 34 a ��.</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:702px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Personuppgifter ur belastningsregistret ska l�mnas ut om det beg�rs av</p> <p style="position:absolute;top:722px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. Riksdagens ombudsm�n, Justitiekanslern eller Datainspektionen f�r de-</p> <p style="position:absolute;top:740px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ras tillsynsverksamhet,</p> <p style="position:absolute;top:757px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. polismyndighet, Skatteverket, Tullverket, Kustbevakningen, �klagar-</p> <p style="position:absolute;top:775px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">myndighet eller allm�n domstol f�r verksamhet som avses i 2 � f�rsta<br/>stycket 13,</p> <p style="position:absolute;top:810px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">3. f�rvaltningsdomstol f�r pr�vning enligt 2 � f�rsta stycket 4 eller<br/>4. myndighet i �vrigt i den utstr�ckning regeringen f�r vissa slag av �ren-</p> <p style="position:absolute;top:846px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">den f�reskriver det eller f�r ett s�rskilt fall ger tillst�nd till det.</p> <p style="position:absolute;top:863px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�r f�reskriva att en myndighet som avses i f�rsta stycket f�r</p> <p style="position:absolute;top:881px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ha direkt�tkomst till registret.</p> <p style="position:absolute;top:899px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Uppgifter som har f�rts in i registret med st�d av 4 a � och som avser en</p> <p style="position:absolute;top:916px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">g�rning som inte motsvarar brott enligt svensk lag eller en g�rning som n�-<br/>gon har beg�tt innan han eller hon har fyllt femton �r, f�r dock endast l�mnas<br/>ut till de myndigheter som avses i f�rsta stycket 1 och endast om uppgif-</p> <p style="position:absolute;top:994px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2011/12:163, bet. 2012/13:JuU4, rskr. 2012/13:59.</p> <p style="position:absolute;top:1007px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">2 EUT L 93, 7.4.2009, s. 23 (Celex 32009F0315).</p> <p style="position:absolute;top:1020px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2009:614.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2012:762</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 7 december 2012</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2012:762</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft22">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">terna beh�vs hos myndigheten f�r tillsynen �ver Rikspolisstyrelsens person-<br/>uppgiftsbehandling enligt denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>12 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft20">Uppgifter ur registret f�r efter en beg�ran som sker med st�d av</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">r�dets rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisationen<br/>av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och uppgifter-<br/>nas inneh�ll l�mnas ut till en myndighet i en annan medlemsstat i Europeiska<br/>unionen f�r n�got annat �ndam�l �n att anv�ndas i ett brottm�lsf�rfarande<br/>om motsvarande r�tt att f� del av uppgifterna finns f�r en svensk myndighet.</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>17 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:344px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft20">Ut�ver vad som f�ljer av 16 och 17 �� ska en uppgift som har f�rts</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">in i registret med st�d av 4 a � gallras s� snart Rikspolisstyrelsen har under-<br/>r�ttats av beh�rig myndighet i den stat som har �verf�rt uppgiften om att<br/>uppgiften har gallrats i den staten.</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">En uppgift som har f�rts in i registret med st�d av 4 a � ska alltid gallras</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">senast tjugo �r efter den dom eller det beslut som f�ranledde att uppgiften<br/>f�rdes in i registret.</p> <p style="position:absolute;top:498px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Anv�ndningsbegr�nsningar</b></p> <p style="position:absolute;top:524px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>21 �</b></p> <p style="position:absolute;top:524px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">Om en svensk myndighet efter beg�ran har f�tt uppgifter fr�n en an-</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">nan medlemsstat i Europeiska unionen med st�d av best�mmelserna i r�dets<br/>rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisationen av med-<br/>lemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och uppgifternas inne-<br/>h�ll, f�r uppgifterna anv�ndas endast f�r det �ndam�l som de beg�rdes f�r.</p> <p style="position:absolute;top:612px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Om den medlemsstat som �verf�rt uppgifterna med st�d av rambeslutet</p> <p style="position:absolute;top:630px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">har f�reskrivit villkor som begr�nsar r�tten att anv�nda uppgifterna, ska<br/>myndigheten f�lja �ven dessa villkor.</p> <p style="position:absolute;top:665px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">F�rsta och andra styckena ska g�lla oavsett vad som annars �r f�reskrivet</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">i lag eller annan f�rfattning. Uppgifter som har �verf�rts med st�d av rambe-<br/>slutet f�r dock alltid anv�ndas f�r att avv�rja ett �verh�ngande och allvarligt<br/>hot mot den allm�nna s�kerheten.</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2013.</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:843px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft24">Gunnel Lindberg<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1998:620) om
belastningsregister;

utf�rdad den 29 november 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1998:620) om be-

lastningsregister

dels att 5 och 6 �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att det i lagen ska inf�ras fyra nya paragrafer, 4 a, 12 a, 17 a och

21 ��, samt n�rmast f�re 21 � en ny rubrik av f�ljande lydelse.

4 a �

Uppgifter om den som avses med en dom eller ett beslut som har

meddelats i en annan medlemsstat inom Europeiska unionen ska f�ras in i
registret om uppgifterna har �verf�rts till Sverige med st�d av artikel 4.2 i
r�dets rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisationen
av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och uppgifter-
nas inneh�ll

2.

5 �

Regeringen f�r meddela n�rmare f�reskrifter om vilka uppgifter regist-

ret ska inneh�lla om den som ska registreras enligt 34 a ��.

6 �

3

Personuppgifter ur belastningsregistret ska l�mnas ut om det beg�rs av

1. Riksdagens ombudsm�n, Justitiekanslern eller Datainspektionen f�r de-

ras tillsynsverksamhet,

2. polismyndighet, Skatteverket, Tullverket, Kustbevakningen, �klagar-

myndighet eller allm�n domstol f�r verksamhet som avses i 2 � f�rsta
stycket 13,

3. f�rvaltningsdomstol f�r pr�vning enligt 2 � f�rsta stycket 4 eller
4. myndighet i �vrigt i den utstr�ckning regeringen f�r vissa slag av �ren-

den f�reskriver det eller f�r ett s�rskilt fall ger tillst�nd till det.

Regeringen f�r f�reskriva att en myndighet som avses i f�rsta stycket f�r

ha direkt�tkomst till registret.

Uppgifter som har f�rts in i registret med st�d av 4 a � och som avser en

g�rning som inte motsvarar brott enligt svensk lag eller en g�rning som n�-
gon har beg�tt innan han eller hon har fyllt femton �r, f�r dock endast l�mnas
ut till de myndigheter som avses i f�rsta stycket 1 och endast om uppgif-

1 Prop. 2011/12:163, bet. 2012/13:JuU4, rskr. 2012/13:59.

2 EUT L 93, 7.4.2009, s. 23 (Celex 32009F0315).

3 Senaste lydelse 2009:614.

SFS 2012:762

Utkom fr�n trycket
den 7 december 2012

background image

2

SFS 2012:762

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012

terna beh�vs hos myndigheten f�r tillsynen �ver Rikspolisstyrelsens person-
uppgiftsbehandling enligt denna lag.

12 a �

Uppgifter ur registret f�r efter en beg�ran som sker med st�d av

r�dets rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisationen
av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och uppgifter-
nas inneh�ll l�mnas ut till en myndighet i en annan medlemsstat i Europeiska
unionen f�r n�got annat �ndam�l �n att anv�ndas i ett brottm�lsf�rfarande
om motsvarande r�tt att f� del av uppgifterna finns f�r en svensk myndighet.

17 a �

Ut�ver vad som f�ljer av 16 och 17 �� ska en uppgift som har f�rts

in i registret med st�d av 4 a � gallras s� snart Rikspolisstyrelsen har under-
r�ttats av beh�rig myndighet i den stat som har �verf�rt uppgiften om att
uppgiften har gallrats i den staten.

En uppgift som har f�rts in i registret med st�d av 4 a � ska alltid gallras

senast tjugo �r efter den dom eller det beslut som f�ranledde att uppgiften
f�rdes in i registret.

Anv�ndningsbegr�nsningar

21 �

Om en svensk myndighet efter beg�ran har f�tt uppgifter fr�n en an-

nan medlemsstat i Europeiska unionen med st�d av best�mmelserna i r�dets
rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisationen av med-
lemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och uppgifternas inne-
h�ll, f�r uppgifterna anv�ndas endast f�r det �ndam�l som de beg�rdes f�r.

Om den medlemsstat som �verf�rt uppgifterna med st�d av rambeslutet

har f�reskrivit villkor som begr�nsar r�tten att anv�nda uppgifterna, ska
myndigheten f�lja �ven dessa villkor.

F�rsta och andra styckena ska g�lla oavsett vad som annars �r f�reskrivet

i lag eller annan f�rfattning. Uppgifter som har �verf�rts med st�d av rambe-
slutet f�r dock alltid anv�ndas f�r att avv�rja ett �verh�ngande och allvarligt
hot mot den allm�nna s�kerheten.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2013.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)

;