SFS 2012:763 Lag om ändring i polisdatalagen (2010:361)

120763.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i polisdatalagen (2010:361);

utfärdad den 29 november 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i polisdatalagen (2010:361) ska

införas en ny bestämmelse, 4 kap 12 a §, av följande lydelse.

4 kap.

12 a §

Utöver vad som anges i 12 § får i fingeravtrycks- eller signale-

mentsregister uppgifter behandlas om en person som har dömts för brott i en
annan medlemsstat inom Europeiska unionen och vars fingeravtrycks- eller
signalementsuppgifter har överförts hit med stöd av artikel 4.2 i rådets ram-
beslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisationen av med-
lemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och uppgifternas inne-
håll

2. Sådana uppgifter får dock endast behandlas om det för motsvarande

gärning i Sverige är föreskrivet fängelse i ett år eller däröver och den som
uppgifterna avser vid tidpunkten för gärningen hade fyllt femton år.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2011/12:163, bet. 2012/13:JuU4, rskr. 2012/13:59.

2 EUT L 93, 7.4.2009, s. 23 (Celex 32009F0315).

SFS 2012:763

Utkom från trycket
den 7 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

;