SFS 2012:765 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

120765.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 29 november 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 kap. 2 § offentlighets- och sekre-

tesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

9 kap.

2 §

2

Bestämmelser som begränsar möjligheten att använda vissa uppgifter

som en svensk myndighet har fått från en myndighet i en annan stat finns i

1. lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden,
2. lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete,
3. lagen (2000:344) om Schengens informationssystem,
4. lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål,
5. lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete,
6. lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i

brottsutredningar,

7. lagen (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter

inom Europeiska unionen, och

8. lagen (1998:620) om belastningsregister.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2011/12:163, bet. 2012/13:JuU4, rskr. 2012/13:59.

2 Senaste lydelse 2011:1544.

SFS 2012:765

Utkom från trycket
den 7 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

;