SFS 2012:766 Förordning om ändring i polisdataförordningen (2010:1155)

120766.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i polisdataförordningen (2010:1155);

utfärdad den 29 november 2012.

Regeringen föreskriver att det i polisdataförordningen (2010:1155) ska

införas två nya paragrafer, 18 a och 18 b §§, av följande lydelse.

18 a §

När Rikspolisstyrelsen med stöd av 24 c § förordningen

(1999:1134) om belastningsregister överför uppgifter om en dom till den
eller de medlemsstater inom Europeiska unionen där den dömde är medbor-
gare, ska tillgängliga uppgifter om fingeravtryck, alias eller pseudonym
bifogas.

Om uppgifter som avses i första stycket ändras eller gallras, ska den eller

de stater som tagit emot uppgifterna underrättas om detta.

18 b §

När Rikspolisstyrelsen med stöd av 24 d § förordningen

(1999:1134) om belastningsregister på begäran lämnar ut uppgifter ur regist-
ret till en annan medlemsstat inom Europeiska unionen ska även tillgängliga
uppgifter om fingeravtryck, alias eller pseudonym bifogas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)

SFS 2012:766

Utkom från trycket
den 7 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

;