SFS 2012:767 Förordning om ändring i förordningen (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen

120767.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft24{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:311px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning <br/>om �ndring i f�rordningen (1989:773) med <br/>instruktion f�r Rikspolisstyrelsen;</b></p> <p style="position:absolute;top:387px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 29 november 2012.</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 2 � f�rordningen (1989:773) med instruktion</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">f�r Rikspolisstyrelsen ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:478px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:476px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:478px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Ut�ver vad som f�ljer av polislagen (1984:387), polisf�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:496px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">(1998:1558), polisutbildningsf�rordningen (1999:740) eller av andra f�re-<br/>skrifter ska Rikspolisstyrelsen s�rskilt </p> <p style="position:absolute;top:531px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. verka f�r ett f�rtroendefullt f�rh�llande mellan Polisen och allm�nhe-</p> <p style="position:absolute;top:549px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ten,</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. utveckla och precisera de m�l och riktlinjer som riksdagen och reger-</p> <p style="position:absolute;top:584px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">ingen l�gger fast f�r polisverksamheten samt f�rmedla detta till polisorgani-<br/>sationen, </p> <p style="position:absolute;top:619px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft19">3. utarbeta planer f�r Polisens beredskapsplanl�ggning, <br/>4. f�ra centrala polisregister, och <br/>5. organisera en nationell insatsstyrka med huvuduppgift att bek�mpa ter-</p> <p style="position:absolute;top:672px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">roraktioner i landet. </p> <p style="position:absolute;top:690px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft19">Rikspolisstyrelsen ska �ven <br/>1. uppr�tth�lla funktionen att vara <br/>a) nationell enhet f�r den internationella kriminalpolisorganisationen (In-</p> <p style="position:absolute;top:743px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">terpol) och f�r den europeiska polisbyr�n (Europol), </p> <p style="position:absolute;top:761px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">b) nationell kontaktpunkt f�r Schengens informationssystem (SIS) genom</p> <p style="position:absolute;top:778px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">Sirenekontoret och ansvarig f�r den nationella delen av SIS, </p> <p style="position:absolute;top:796px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">c) s�dan centralbyr� n�r det g�ller penningf�rfalskning som f�reskrivs i</p> <p style="position:absolute;top:814px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">den internationella konventionen f�r bek�mpande av penningf�rfalskning av<br/>den 20 april 1929 (S� 2001:6), </p> <p style="position:absolute;top:849px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">d) kontaktpunkt i br�dskande fall f�r framst�llningar enligt r�dets rambe-</p> <p style="position:absolute;top:867px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">slut 2006/960/RIF av den 18 december 2006 om f�renklat informations- och<br/>underr�ttelseutbyte mellan de brottsbek�mpande myndigheterna i Europe-<br/>iska unionens medlemsstater, </p> <p style="position:absolute;top:920px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">e) nationellt kontor f�r �tervinning av tillg�ngar enligt r�dets beslut 2007/</p> <p style="position:absolute;top:937px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">845/RIF av den 6 december 2007 om samarbete mellan medlemsstaternas<br/>kontor f�r �tervinning av tillg�ngar n�r det g�ller att sp�ra och identifiera<br/>vinning eller annan egendom som h�rr�r fr�n brott, </p> <p style="position:absolute;top:1020px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2011:910.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2012:767</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 7 december 2012</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2012:767</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft22">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">f) nationell kontaktpunkt f�r den europeiska byr�n f�r f�rvaltningen av</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">det operativa samarbetet vid Europeiska unionens yttre gr�nser (Frontex),</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">g) nationellt kontaktst�lle f�r f�rmedling av uppgifter enligt r�dets beslut</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft25">2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett f�rdjupat gr�ns�verskridande sam-<br/>arbete, s�rskilt f�r bek�mpning av terrorism och gr�ns�verskridande brotts-<br/>lighet (Pr�mr�dsbeslutet), utom n�r det g�ller att automatiskt besvara f�r-<br/>fr�gningar till v�gtrafikregistret fr�n utl�ndska kontaktst�llen,</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">h) nationell kontaktpunkt enligt F�renta nationernas resolution 55/255,</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft25">antagen den 31 maj 2001 av generalf�rsamlingen, till�ggsprotokoll mot<br/>olaglig tillverkning av och handel med skjutvapen, deras delar och kompo-<br/>nenter och ammunition till F�renta nationernas konvention mot gr�ns�ver-<br/>skridande organiserad brottslighet, och</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">i) centralmyndighet vid s�dant utbyte av uppgifter ur kriminalregister som</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft25">avses i r�dets rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisa-<br/>tionen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och upp-<br/>gifternas inneh�ll</p> <p style="position:absolute;top:431px;left:378px;white-space:nowrap" class="ft22">2,</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">2. organisera en styrka inom Polisen f�r tj�nstg�ring utomlands i freds-</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft25">fr�mjande verksamhet (Polisens utlandsstyrka) i samarbete med F�rsvars-<br/>makten och andra ber�rda myndigheter, </p> <p style="position:absolute;top:503px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">3. uppr�tth�lla de f�rbindelser som beh�vs med utl�ndska brottsbek�m-</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft25">pande myndigheter, utl�ndska gr�nskontrollmyndigheter och internationella<br/>organ, </p> <p style="position:absolute;top:556px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">4. i samr�d med den nationella OPC-koordinatorn delta i arbetet i den</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft25">operativa kommitt�n (OPC), som �r en del av Aktionsgruppen mot organise-<br/>rad brottslighet i �stersj�omr�det, </p> <p style="position:absolute;top:609px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft25">5. bitr�da Regeringskansliet i det internationella arbetet p� polisomr�det, <br/>6. svara f�r organisation och samordning av verksamhet f�r efters�k av</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">trafikskadat vilt, och </p> <p style="position:absolute;top:662px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">7. ta emot och vidarebefordra framst�llningar fr�n enskilda om r�tt till in-</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft25">formation m.m. om Europols personuppgiftsbehandling enligt artikel 30 i r�-<br/>dets beslut av den 6 april 2009 om inr�ttande av Europeiska polisbyr�n (Eu-<br/>ropol). </p> <p style="position:absolute;top:733px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Rikspolisstyrelsen f�r ing� �verenskommelse om samarbete med en ut-</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft25">l�ndsk brottsbek�mpande myndighet eller utl�ndsk gr�nskontrollmyndighet<br/>i stater som �r medlemmar i Europeiska unionen eller som har slutit avtal en-<br/>ligt konventionen om till�mpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985<br/>om samarbete med konventionsl�nderna. Detta g�ller dock inte om �verens-<br/>kommelsen kr�ver riksdagens eller Utrikesn�mndens medverkan. Innan en<br/>s�dan �verenskommelse ing�s ska Regeringskansliet (Justitiedepartementet)<br/>underr�ttas.</p> <p style="position:absolute;top:893px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2013.</p> <p style="position:absolute;top:928px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:963px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:981px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft25">Helena Swenz�n<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">2 EUT L 93, 7.4.2009, s. 23 (Celex 32009F0315).</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1989:773) med
instruktion f�r Rikspolisstyrelsen;

utf�rdad den 29 november 2012.

Regeringen f�reskriver att 2 � f�rordningen (1989:773) med instruktion

f�r Rikspolisstyrelsen ska ha f�ljande lydelse.

2 �

1

Ut�ver vad som f�ljer av polislagen (1984:387), polisf�rordningen

(1998:1558), polisutbildningsf�rordningen (1999:740) eller av andra f�re-
skrifter ska Rikspolisstyrelsen s�rskilt

1. verka f�r ett f�rtroendefullt f�rh�llande mellan Polisen och allm�nhe-

ten,

2. utveckla och precisera de m�l och riktlinjer som riksdagen och reger-

ingen l�gger fast f�r polisverksamheten samt f�rmedla detta till polisorgani-
sationen,

3. utarbeta planer f�r Polisens beredskapsplanl�ggning,
4. f�ra centrala polisregister, och
5. organisera en nationell insatsstyrka med huvuduppgift att bek�mpa ter-

roraktioner i landet.

Rikspolisstyrelsen ska �ven
1. uppr�tth�lla funktionen att vara
a) nationell enhet f�r den internationella kriminalpolisorganisationen (In-

terpol) och f�r den europeiska polisbyr�n (Europol),

b) nationell kontaktpunkt f�r Schengens informationssystem (SIS) genom

Sirenekontoret och ansvarig f�r den nationella delen av SIS,

c) s�dan centralbyr� n�r det g�ller penningf�rfalskning som f�reskrivs i

den internationella konventionen f�r bek�mpande av penningf�rfalskning av
den 20 april 1929 (S� 2001:6),

d) kontaktpunkt i br�dskande fall f�r framst�llningar enligt r�dets rambe-

slut 2006/960/RIF av den 18 december 2006 om f�renklat informations- och
underr�ttelseutbyte mellan de brottsbek�mpande myndigheterna i Europe-
iska unionens medlemsstater,

e) nationellt kontor f�r �tervinning av tillg�ngar enligt r�dets beslut 2007/

845/RIF av den 6 december 2007 om samarbete mellan medlemsstaternas
kontor f�r �tervinning av tillg�ngar n�r det g�ller att sp�ra och identifiera
vinning eller annan egendom som h�rr�r fr�n brott,

1 Senaste lydelse 2011:910.

SFS 2012:767

Utkom fr�n trycket
den 7 december 2012

background image

2

SFS 2012:767

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012

f) nationell kontaktpunkt f�r den europeiska byr�n f�r f�rvaltningen av

det operativa samarbetet vid Europeiska unionens yttre gr�nser (Frontex),

g) nationellt kontaktst�lle f�r f�rmedling av uppgifter enligt r�dets beslut

2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett f�rdjupat gr�ns�verskridande sam-
arbete, s�rskilt f�r bek�mpning av terrorism och gr�ns�verskridande brotts-
lighet (Pr�mr�dsbeslutet), utom n�r det g�ller att automatiskt besvara f�r-
fr�gningar till v�gtrafikregistret fr�n utl�ndska kontaktst�llen,

h) nationell kontaktpunkt enligt F�renta nationernas resolution 55/255,

antagen den 31 maj 2001 av generalf�rsamlingen, till�ggsprotokoll mot
olaglig tillverkning av och handel med skjutvapen, deras delar och kompo-
nenter och ammunition till F�renta nationernas konvention mot gr�ns�ver-
skridande organiserad brottslighet, och

i) centralmyndighet vid s�dant utbyte av uppgifter ur kriminalregister som

avses i r�dets rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisa-
tionen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och upp-
gifternas inneh�ll

2,

2. organisera en styrka inom Polisen f�r tj�nstg�ring utomlands i freds-

fr�mjande verksamhet (Polisens utlandsstyrka) i samarbete med F�rsvars-
makten och andra ber�rda myndigheter,

3. uppr�tth�lla de f�rbindelser som beh�vs med utl�ndska brottsbek�m-

pande myndigheter, utl�ndska gr�nskontrollmyndigheter och internationella
organ,

4. i samr�d med den nationella OPC-koordinatorn delta i arbetet i den

operativa kommitt�n (OPC), som �r en del av Aktionsgruppen mot organise-
rad brottslighet i �stersj�omr�det,

5. bitr�da Regeringskansliet i det internationella arbetet p� polisomr�det,
6. svara f�r organisation och samordning av verksamhet f�r efters�k av

trafikskadat vilt, och

7. ta emot och vidarebefordra framst�llningar fr�n enskilda om r�tt till in-

formation m.m. om Europols personuppgiftsbehandling enligt artikel 30 i r�-
dets beslut av den 6 april 2009 om inr�ttande av Europeiska polisbyr�n (Eu-
ropol).

Rikspolisstyrelsen f�r ing� �verenskommelse om samarbete med en ut-

l�ndsk brottsbek�mpande myndighet eller utl�ndsk gr�nskontrollmyndighet
i stater som �r medlemmar i Europeiska unionen eller som har slutit avtal en-
ligt konventionen om till�mpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985
om samarbete med konventionsl�nderna. Detta g�ller dock inte om �verens-
kommelsen kr�ver riksdagens eller Utrikesn�mndens medverkan. Innan en
s�dan �verenskommelse ing�s ska Regeringskansliet (Justitiedepartementet)
underr�ttas.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2013.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Helena Swenz�n
(Justitiedepartementet)

2 EUT L 93, 7.4.2009, s. 23 (Celex 32009F0315).

;