SFS 2012:768 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

120768.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:1134) om
belastningsregister;

utfärdad den 29 november 2012.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1999:1134) om belast-

ningsregister

dels att 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas åtta nya paragrafer, 22 b, 22 c, 24 c�

24 g och 41 §§, samt närmast före 41 § en ny rubrik av följande lydelse.

2 §

1

Om förutsättningarna för registrering enligt 3, 4 eller 4 a § lagen

(1998:620) om belastningsregister är uppfyllda, ska registret innehålla upp-
gifter om

1. namn, personnummer eller samordningsnummer och andra identitets-

uppgifter,

2. domen, beslutet, strafföreläggandet eller föreläggandet av ordningsbo-

ten,

3. de brott som den registrerade har begått samt påföljden,
4. att ett brott har begåtts under påverkan av en sådan allvarlig psykisk

störning som avses i 30 kap. 6 § brottsbalken,

5. att en viss påföljd ska avse även annat brott, att den ska undanröjas eller

att den ska ersätta en annan påföljd,

6. beslut om utvisning ur Sverige enligt 8 kap. 8 § utlänningslagen

(2005:716),

7. förordnande om omedelbar verkställighet eller om ett sådant tillgodo-

räknande av frihetsberövande eller omhändertagande som avses i 33 kap. 6
och 7 §§ brottsbalken,

8. gjord personutredning,
9. dom eller beslut enligt 34 kap. 10 eller 18 § brottsbalken eller beslut

enligt 19 § andra stycket bötesverkställighetslagen (1979:189),

10. lagakraftvunnet beslut varigenom fängelse på livstid omvandlats till

ett tidsbestämt straff enligt lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på
livstid,

11. att en dom eller ett beslut i den del som rör den utdömda påföljden el-

ler avser sådan särskild rättsverkan av brott som innefattar betalningsskyl-
dighet har vunnit laga kraft eller i något av dessa avseenden har överklagats,

1 Senaste lydelse 2006:1125.

SFS 2012:768

Utkom från trycket
den 7 december 2012

background image

2

SFS 2012:768

12. att regeringen av nåd har efterskänkt eller ändrat en påföljd som har

förts in i belastningsregistret,

13. att resning har beviljats, och
14. plats för brotten samt namn på den registrerades föräldrar om uppgif-

terna har överförts till Sverige med stöd av rådets rambeslut 2009/315/RIF
av den 26 februari 2009 om organisationen av medlemsstaternas utbyte av
uppgifter ur kriminalregistret och uppgifternas innehåll

2.

22 b §

En enskild som är eller har varit medborgare i en annan medlems-

stat inom Europeiska unionen har rätt att på begäran få ta del av uppgifter
som finns om honom eller henne i kriminalregistret i den staten. Detsamma
gäller den som har varit stadigvarande bosatt i en annan medlemsstat. En be-
gäran om att få ut uppgifter görs hos Rikspolisstyrelsen.

22 c §

Om en enskild som begär uppgifter om sig själv i belastningsregist-

ret med stöd av 9 § lagen (1998:620) om belastningsregister är medborgare i
en annan medlemsstat inom Europeiska unionen, ska Rikspolisstyrelsen
även inhämta uppgifter som finns om honom eller henne i kriminalregistret i
den staten.

24 c §

Uppgifter om någon som är medborgare i en annan medlemsstat

inom Europeiska unionen och som förs in i belastningsregistret ska, när do-
men har vunnit laga kraft, snarast överföras till den eller de stater där den
dömde är medborgare, i enlighet med rådets rambeslut 2009/315/RIF av den
26 februari 2009 om organisationen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter
ur kriminalregistret och uppgifternas innehåll.

Om uppgifter som avses i första stycket ändras eller gallras, ska den eller

de stater som tagit emot uppgifterna underrättas om detta.

24 d §

Om en behörig centralmyndighet i en annan medlemsstat inom Eu-

ropeiska unionen begär uppgifter ur belastningsregistret som ska användas i
ett brottmålsförfarande, ska uppgifterna lämnas ut i enlighet med rådets ram-
beslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisationen av med-
lemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och uppgifternas inne-
håll.

24 e §

När uppgifter överförs med stöd av 24 c § ska utlämnandet förenas

med villkoret att uppgifterna inte får vidarebefordras till en annan stat för nå-
got annat ändamål än att användas i ett brottmålsförfarande.

24 f §

När uppgifter om en dom som har förts in i belastningsregistret med

stöd av 4 a § lagen (1998:620) om belastningsregister lämnas ut på begäran
av en annan stat, ska den mottagande staten underrättas om eventuella vill-
kor som begränsar möjligheten att använda uppgifterna och som har angetts
av den stat där domen meddelades. Om uppgifterna ska användas i ett brott-
målsförfarande, ska utlämnandet förenas med villkoret att uppgifterna endast
får vidareanvändas inom ramen för ett sådant förfarande.

2 EUT L 93, 7.4.2009, s. 23 (Celex 32009F0315).

background image

3

SFS 2012:768

24 g §

Utöver i fall som avses i 6 § tredje stycket, 8 § och 9 § första stycket

lagen (1998:620) om belastningsregister, får följande uppgifter lämnas ut
endast med stöd av 24 d § denna förordning:

1. en gärning som inte motsvarar brott enligt svensk lag eller en gärning

som någon har begått innan han eller hon har fyllt femton år och som har
förts in i belastningsregistret med stöd av 4 a § lagen om belastningsregister,
och

2. namn på den registrerades föräldrar som har förts in i belastningsregist-

ret med stöd av 2 § första stycket 14 denna förordning.

Inhämtande av uppgifter med stöd av rådets rambeslut 2009/
315/RIF

41 §

En svensk myndighet som har rätt att få uppgifter ur belastnings-

registret enligt lagen (1998:620) om belastningsregister eller denna förord-
ning får begära uppgifter ur en annan medlemsstats kriminalregister med
stöd av rådets rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisa-
tionen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och upp-
gifternas innehåll. En sådan begäran ska göras hos Rikspolisstyrelsen och
innehålla uppgift om för vilket ändamål uppgifterna begärs.

Rikspolisstyrelsen ska vidarebefordra begäran till den eller de medlems-

stater inom Europeiska unionen där den som begäran gäller är eller har varit
medborgare. Inkomna uppgifter ska vidarebefordras till den myndighet som
begärt uppgifterna.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012