SFS 2012:768 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

120768.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft34{font-size:16px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:311px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>F�rordning <br/>om �ndring i f�rordningen (1999:1134) om <br/>belastningsregister;</b></p> <p style="position:absolute;top:387px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 29 november 2012.</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1999:1134) om belast-</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ningsregister</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels </i>att 2 � ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels </i>att det i f�rordningen ska inf�ras �tta nya paragrafer, 22 b, 22 c, 24 c</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">24 g och 41 ��, samt n�rmast f�re 41 � en ny rubrik av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:531px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:529px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:531px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Om f�ruts�ttningarna f�r registrering enligt 3, 4 eller 4 a � lagen</p> <p style="position:absolute;top:549px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">(1998:620) om belastningsregister �r uppfyllda, ska registret inneh�lla upp-<br/>gifter om</p> <p style="position:absolute;top:584px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. namn, personnummer eller samordningsnummer och andra identitets-</p> <p style="position:absolute;top:602px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">uppgifter, </p> <p style="position:absolute;top:619px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. domen, beslutet, straff�rel�ggandet eller f�rel�ggandet av ordningsbo-</p> <p style="position:absolute;top:637px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ten,</p> <p style="position:absolute;top:655px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">3. de brott som den registrerade har beg�tt samt p�f�ljden,<br/>4. att ett brott har beg�tts under p�verkan av en s�dan allvarlig psykisk</p> <p style="position:absolute;top:690px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">st�rning som avses i 30 kap. 6 � brottsbalken,</p> <p style="position:absolute;top:708px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">5. att en viss p�f�ljd ska avse �ven annat brott, att den ska undanr�jas eller</p> <p style="position:absolute;top:725px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">att den ska ers�tta en annan p�f�ljd,</p> <p style="position:absolute;top:743px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">6. beslut om utvisning ur Sverige enligt 8 kap. 8 � utl�nningslagen</p> <p style="position:absolute;top:761px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">(2005:716), </p> <p style="position:absolute;top:778px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">7. f�rordnande om omedelbar verkst�llighet eller om ett s�dant tillgodo-</p> <p style="position:absolute;top:796px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">r�knande av frihetsber�vande eller omh�ndertagande som avses i 33 kap. 6<br/>och 7 �� brottsbalken,</p> <p style="position:absolute;top:831px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">8. gjord personutredning,<br/>9. dom eller beslut enligt 34 kap. 10 eller 18 � brottsbalken eller beslut</p> <p style="position:absolute;top:867px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">enligt 19 � andra stycket b�tesverkst�llighetslagen (1979:189),</p> <p style="position:absolute;top:884px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">10. lagakraftvunnet beslut varigenom f�ngelse p� livstid omvandlats till</p> <p style="position:absolute;top:902px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">ett tidsbest�mt straff enligt lagen (2006:45) om omvandling av f�ngelse p�<br/>livstid,</p> <p style="position:absolute;top:937px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">11. att en dom eller ett beslut i den del som r�r den utd�mda p�f�ljden el-</p> <p style="position:absolute;top:955px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">ler avser s�dan s�rskild r�ttsverkan av brott som innefattar betalningsskyl-<br/>dighet har vunnit laga kraft eller i n�got av dessa avseenden har �verklagats, </p> <p style="position:absolute;top:1020px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Senaste lydelse 2006:1125.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2012:768</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 7 december 2012</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2012:768</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">12. att regeringen av n�d har eftersk�nkt eller �ndrat en p�f�ljd som har</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rts in i belastningsregistret, </p> <p style="position:absolute;top:203px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">13. att resning har beviljats, och<br/>14. plats f�r brotten samt namn p� den registrerades f�r�ldrar om uppgif-</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">terna har �verf�rts till Sverige med st�d av r�dets rambeslut 2009/315/RIF<br/>av den 26 februari 2009 om organisationen av medlemsstaternas utbyte av<br/>uppgifter ur kriminalregistret och uppgifternas inneh�ll</p> <p style="position:absolute;top:272px;left:596px;white-space:nowrap" class="ft22">2.</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>22 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft20">En enskild som �r eller har varit medborgare i en annan medlems-</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">stat inom Europeiska unionen har r�tt att p� beg�ran f� ta del av uppgifter<br/>som finns om honom eller henne i kriminalregistret i den staten. Detsamma<br/>g�ller den som har varit stadigvarande bosatt i en annan medlemsstat. En be-<br/>g�ran om att f� ut uppgifter g�rs hos Rikspolisstyrelsen.</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>22 c �</b></p> <p style="position:absolute;top:415px;left:327px;white-space:nowrap" class="ft20">Om en enskild som beg�r uppgifter om sig sj�lv i belastningsregist-</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">ret med st�d av 9 � lagen (1998:620) om belastningsregister �r medborgare i<br/>en annan medlemsstat inom Europeiska unionen, ska Rikspolisstyrelsen<br/>�ven inh�mta uppgifter som finns om honom eller henne i kriminalregistret i<br/>den staten.</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>24 c �</b></p> <p style="position:absolute;top:521px;left:327px;white-space:nowrap" class="ft20">Uppgifter om n�gon som �r medborgare i en annan medlemsstat</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">inom Europeiska unionen och som f�rs in i belastningsregistret ska, n�r do-<br/>men har vunnit laga kraft, snarast �verf�ras till den eller de stater d�r den<br/>d�mde �r medborgare, i enlighet med r�dets rambeslut 2009/315/RIF av den<br/>26 februari 2009 om organisationen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter<br/>ur kriminalregistret och uppgifternas inneh�ll.</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Om uppgifter som avses i f�rsta stycket �ndras eller gallras, ska den eller</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">de stater som tagit emot uppgifterna underr�ttas om detta.</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>24 d �</b></p> <p style="position:absolute;top:680px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft20">Om en beh�rig centralmyndighet i en annan medlemsstat inom Eu-</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">ropeiska unionen beg�r uppgifter ur belastningsregistret som ska anv�ndas i<br/>ett brottm�lsf�rfarande, ska uppgifterna l�mnas ut i enlighet med r�dets ram-<br/>beslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisationen av med-<br/>lemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och uppgifternas inne-<br/>h�ll.</p> <p style="position:absolute;top:803px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>24 e �</b></p> <p style="position:absolute;top:803px;left:327px;white-space:nowrap" class="ft20">N�r uppgifter �verf�rs med st�d av 24 c � ska utl�mnandet f�renas</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">med villkoret att uppgifterna inte f�r vidarebefordras till en annan stat f�r n�-<br/>got annat �ndam�l �n att anv�ndas i ett brottm�lsf�rfarande.</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>24 f �</b></p> <p style="position:absolute;top:874px;left:325px;white-space:nowrap" class="ft20">N�r uppgifter om en dom som har f�rts in i belastningsregistret med</p> <p style="position:absolute;top:892px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">st�d av 4 a � lagen (1998:620) om belastningsregister l�mnas ut p� beg�ran<br/>av en annan stat, ska den mottagande staten underr�ttas om eventuella vill-<br/>kor som begr�nsar m�jligheten att anv�nda uppgifterna och som har angetts<br/>av den stat d�r domen meddelades. Om uppgifterna ska anv�ndas i ett brott-<br/>m�lsf�rfarande, ska utl�mnandet f�renas med villkoret att uppgifterna endast<br/>f�r vidareanv�ndas inom ramen f�r ett s�dant f�rfarande.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">2 EUT L 93, 7.4.2009, s. 23 (Celex 32009F0315).</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2012:768</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>24 g �</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft30">Ut�ver i fall som avses i 6 � tredje stycket, 8 � och 9 � f�rsta stycket</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">lagen (1998:620) om belastningsregister, f�r f�ljande uppgifter l�mnas ut<br/>endast med st�d av 24 d � denna f�rordning:</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">1. en g�rning som inte motsvarar brott enligt svensk lag eller en g�rning</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">som n�gon har beg�tt innan han eller hon har fyllt femton �r och som har<br/>f�rts in i belastningsregistret med st�d av 4 a � lagen om belastningsregister,<br/>och</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">2. namn p� den registrerades f�r�ldrar som har f�rts in i belastningsregist-</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">ret med st�d av 2 � f�rsta stycket 14 denna f�rordning. </p> <p style="position:absolute;top:357px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>Inh�mtande av uppgifter med st�d av r�dets rambeslut 2009/<br/>315/RIF</b></p> <p style="position:absolute;top:401px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>41 �</b></p> <p style="position:absolute;top:401px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">En svensk myndighet som har r�tt att f� uppgifter ur belastnings-</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">registret enligt lagen (1998:620) om belastningsregister eller denna f�rord-<br/>ning f�r beg�ra uppgifter ur en annan medlemsstats kriminalregister med<br/>st�d av r�dets rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisa-<br/>tionen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och upp-<br/>gifternas inneh�ll. En s�dan beg�ran ska g�ras hos Rikspolisstyrelsen och<br/>inneh�lla uppgift om f�r vilket �ndam�l uppgifterna beg�rs. </p> <p style="position:absolute;top:524px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Rikspolisstyrelsen ska vidarebefordra beg�ran till den eller de medlems-</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">stater inom Europeiska unionen d�r den som beg�ran g�ller �r eller har varit<br/>medborgare. Inkomna uppgifter ska vidarebefordras till den myndighet som<br/>beg�rt uppgifterna.</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2013.</p> <p style="position:absolute;top:649px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:684px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:702px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft33">Gunnel Lindberg<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft40">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft40">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1999:1134) om
belastningsregister;

utf�rdad den 29 november 2012.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1999:1134) om belast-

ningsregister

dels att 2 � ska ha f�ljande lydelse,
dels att det i f�rordningen ska inf�ras �tta nya paragrafer, 22 b, 22 c, 24 c

24 g och 41 ��, samt n�rmast f�re 41 � en ny rubrik av f�ljande lydelse.

2 �

1

Om f�ruts�ttningarna f�r registrering enligt 3, 4 eller 4 a � lagen

(1998:620) om belastningsregister �r uppfyllda, ska registret inneh�lla upp-
gifter om

1. namn, personnummer eller samordningsnummer och andra identitets-

uppgifter,

2. domen, beslutet, straff�rel�ggandet eller f�rel�ggandet av ordningsbo-

ten,

3. de brott som den registrerade har beg�tt samt p�f�ljden,
4. att ett brott har beg�tts under p�verkan av en s�dan allvarlig psykisk

st�rning som avses i 30 kap. 6 � brottsbalken,

5. att en viss p�f�ljd ska avse �ven annat brott, att den ska undanr�jas eller

att den ska ers�tta en annan p�f�ljd,

6. beslut om utvisning ur Sverige enligt 8 kap. 8 � utl�nningslagen

(2005:716),

7. f�rordnande om omedelbar verkst�llighet eller om ett s�dant tillgodo-

r�knande av frihetsber�vande eller omh�ndertagande som avses i 33 kap. 6
och 7 �� brottsbalken,

8. gjord personutredning,
9. dom eller beslut enligt 34 kap. 10 eller 18 � brottsbalken eller beslut

enligt 19 � andra stycket b�tesverkst�llighetslagen (1979:189),

10. lagakraftvunnet beslut varigenom f�ngelse p� livstid omvandlats till

ett tidsbest�mt straff enligt lagen (2006:45) om omvandling av f�ngelse p�
livstid,

11. att en dom eller ett beslut i den del som r�r den utd�mda p�f�ljden el-

ler avser s�dan s�rskild r�ttsverkan av brott som innefattar betalningsskyl-
dighet har vunnit laga kraft eller i n�got av dessa avseenden har �verklagats,

1 Senaste lydelse 2006:1125.

SFS 2012:768

Utkom fr�n trycket
den 7 december 2012

background image

2

SFS 2012:768

12. att regeringen av n�d har eftersk�nkt eller �ndrat en p�f�ljd som har

f�rts in i belastningsregistret,

13. att resning har beviljats, och
14. plats f�r brotten samt namn p� den registrerades f�r�ldrar om uppgif-

terna har �verf�rts till Sverige med st�d av r�dets rambeslut 2009/315/RIF
av den 26 februari 2009 om organisationen av medlemsstaternas utbyte av
uppgifter ur kriminalregistret och uppgifternas inneh�ll

2.

22 b �

En enskild som �r eller har varit medborgare i en annan medlems-

stat inom Europeiska unionen har r�tt att p� beg�ran f� ta del av uppgifter
som finns om honom eller henne i kriminalregistret i den staten. Detsamma
g�ller den som har varit stadigvarande bosatt i en annan medlemsstat. En be-
g�ran om att f� ut uppgifter g�rs hos Rikspolisstyrelsen.

22 c �

Om en enskild som beg�r uppgifter om sig sj�lv i belastningsregist-

ret med st�d av 9 � lagen (1998:620) om belastningsregister �r medborgare i
en annan medlemsstat inom Europeiska unionen, ska Rikspolisstyrelsen
�ven inh�mta uppgifter som finns om honom eller henne i kriminalregistret i
den staten.

24 c �

Uppgifter om n�gon som �r medborgare i en annan medlemsstat

inom Europeiska unionen och som f�rs in i belastningsregistret ska, n�r do-
men har vunnit laga kraft, snarast �verf�ras till den eller de stater d�r den
d�mde �r medborgare, i enlighet med r�dets rambeslut 2009/315/RIF av den
26 februari 2009 om organisationen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter
ur kriminalregistret och uppgifternas inneh�ll.

Om uppgifter som avses i f�rsta stycket �ndras eller gallras, ska den eller

de stater som tagit emot uppgifterna underr�ttas om detta.

24 d �

Om en beh�rig centralmyndighet i en annan medlemsstat inom Eu-

ropeiska unionen beg�r uppgifter ur belastningsregistret som ska anv�ndas i
ett brottm�lsf�rfarande, ska uppgifterna l�mnas ut i enlighet med r�dets ram-
beslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisationen av med-
lemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och uppgifternas inne-
h�ll.

24 e �

N�r uppgifter �verf�rs med st�d av 24 c � ska utl�mnandet f�renas

med villkoret att uppgifterna inte f�r vidarebefordras till en annan stat f�r n�-
got annat �ndam�l �n att anv�ndas i ett brottm�lsf�rfarande.

24 f �

N�r uppgifter om en dom som har f�rts in i belastningsregistret med

st�d av 4 a � lagen (1998:620) om belastningsregister l�mnas ut p� beg�ran
av en annan stat, ska den mottagande staten underr�ttas om eventuella vill-
kor som begr�nsar m�jligheten att anv�nda uppgifterna och som har angetts
av den stat d�r domen meddelades. Om uppgifterna ska anv�ndas i ett brott-
m�lsf�rfarande, ska utl�mnandet f�renas med villkoret att uppgifterna endast
f�r vidareanv�ndas inom ramen f�r ett s�dant f�rfarande.

2 EUT L 93, 7.4.2009, s. 23 (Celex 32009F0315).

background image

3

SFS 2012:768

24 g �

Ut�ver i fall som avses i 6 � tredje stycket, 8 � och 9 � f�rsta stycket

lagen (1998:620) om belastningsregister, f�r f�ljande uppgifter l�mnas ut
endast med st�d av 24 d � denna f�rordning:

1. en g�rning som inte motsvarar brott enligt svensk lag eller en g�rning

som n�gon har beg�tt innan han eller hon har fyllt femton �r och som har
f�rts in i belastningsregistret med st�d av 4 a � lagen om belastningsregister,
och

2. namn p� den registrerades f�r�ldrar som har f�rts in i belastningsregist-

ret med st�d av 2 � f�rsta stycket 14 denna f�rordning.

Inh�mtande av uppgifter med st�d av r�dets rambeslut 2009/
315/RIF

41 �

En svensk myndighet som har r�tt att f� uppgifter ur belastnings-

registret enligt lagen (1998:620) om belastningsregister eller denna f�rord-
ning f�r beg�ra uppgifter ur en annan medlemsstats kriminalregister med
st�d av r�dets rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisa-
tionen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och upp-
gifternas inneh�ll. En s�dan beg�ran ska g�ras hos Rikspolisstyrelsen och
inneh�lla uppgift om f�r vilket �ndam�l uppgifterna beg�rs.

Rikspolisstyrelsen ska vidarebefordra beg�ran till den eller de medlems-

stater inom Europeiska unionen d�r den som beg�ran g�ller �r eller har varit
medborgare. Inkomna uppgifter ska vidarebefordras till den myndighet som
beg�rt uppgifterna.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2013.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012

;