SFS 2012:769 Lag om ändring i lagen (2009:1472) om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt

120769.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:1472) om ändring i lagen
(2006:228) med särskilda bestämmelser om
fordonsskatt;

utfärdad den 22 november 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att bilagan till lagen (2006:228) med

särskilda bestämmelser om fordonsskatt i stället för dess lydelse enligt lagen
(2009:1472) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

Bilaga

Fordonsskatt

1 Prop.2012/13:1, bet. 2012/13:FiU1, rskr. 2012/13:37.

Fordonsslag

Skattevikt,
kilogram

Skatt,
kronor

grund-
belopp

tilläggsbelopp
för varje helt
hundratal kilo-
gram över den
lägsta vikten i
klassen

A Personbilar

klass I

1.

Personbilar klass I som inte
kan drivas med dieselolja

0– 900

801

0

901

990

188

2.

Personbilar klass I som kan
drivas med dieselolja

0–

  900

2 068

0

901–

        

2 577

508

B

Lätta bussar

1.

Lätta bussar som inte kan
drivas med dieselolja

0–1 300

780

0

1 301–1 600
1 601–3 000
3 001–3 500

963

1 456
3 257

164
129

0

SFS 2012:769

Utkom från trycket
den 7 december 2012

background image

2

SFS 2012:769

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Christoffer Andersson Calafatis
(Finansdepartementet)

2.

Lätta bussar som kan
drivas med dieselolja

0–1 300
1 301–1 600
1 601–3 000
3 001–3 500

2 247
2 399
2 577
5 078

0

59

178

0

C

Lätta lastbilar och person-
bilar klass II

1.

Lätta lastbilar och person-
bilar klass II som inte
kan drivas med dieselolja

0–1 300
1 301–1 600
1 601–3 000
3 001–

780
963

1 456
3 257

0

164
129

0

2.

Lätta lastbilar och person
bilar klass II som kan drivas
med dieselolja

0–1 300

1 301–1 600
1 601–3 000
3 001–

         

2 247
2 399
2 577
5 078

0

59

178

0