SFS 2012:770 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

120770.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 22 november 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 20 kap. 1 § offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

20 kap.

1 §

Sekretess gäller för uppgift om en djur- eller växtart som är i behov av

skydd och som det finns ett intresse av att bevara i ett livskraftigt bestånd,
om det kan antas att ett sådant bevarande av arten inom landet eller del av
landet motverkas om uppgiften röjs.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2011/12:158, bet. 2012/13:MJU3, rskr. 2012/13:35.

SFS 2012:770

Utkom från trycket
den 7 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012