SFS 2012:771 Förordning om ändring i förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation

120771.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:1770) om
geografisk miljöinformation;

utfärdad den 22 november 2012.

Regeringen föreskriver att 3 kap. 9, 19, 20, 22, 24 och 29–31, 31 §§ samt

4 kap. 3, 7 och 8 §§ förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinforma-
tion ska ha följande lydelse.

3 kap.

9 §

För områden som är utsedda eller förvaltas inom ramen för internatio-

nell lagstiftning, Europeiska unionens lagstiftning eller svensk lagstiftning för
att uppnå specifika miljövårdsmål ska informationsansvar fullgöras av

1. Havs- och vattenmyndigheten i fråga om områden som skyddas eller

bör skyddas enligt konventionen om skydd av Östersjöområdets marina
miljö (SÖ 1996:22) eller konventionen för skydd av den marina miljön i
Nordostatlanten (SÖ 1994:25),

2. Naturvårdsverket i fråga om nationalparker, naturreservat, kulturreser-

vat, naturminnen, djur- och växtskyddsområden, biotopskyddsområden be-
slutade av en kommun eller länsstyrelse, särskilda skyddade områden för-
tecknade enligt 7 kap. 27 § första stycket 1 eller 2 miljöbalken, vatten-
skyddsområden, områden med naturvårdsavtal där Naturvårdsverket eller
länsstyrelsen är avtalspart samt områden som skyddas eller bör skyddas en-
ligt andra internationella åtaganden än de konventioner som avses i 1,

3. Riksantikvarieämbetet i fråga om fasta fornlämningar, byggnadsmin-

nen och kyrkliga kulturminnen enligt lagen (1988:950) om kulturminnen
m.m. samt statliga byggnadsminnen enligt förordningen (1988:1229) om
statliga byggnadsminnen m.m., och

4. Skogsstyrelsen i fråga om naturvårdsavtalsområden där Skogsstyrelsen

är avtalspart och biotopskyddsområden beslutade av Skogsstyrelsen.

19 §

För anläggningar för hantering av avloppsvatten, anläggningar för av-

fallshantering, anläggningar för energiförsörjning, anläggningar för vatten-
försörjning, räddningstjänstens anläggningar, skolor, sjukhus och andra all-
männyttiga och offentliga tjänster ska informationsansvar fullgöras av

1. länsstyrelsen i fråga om
a) områden där dispens har getts från dumpningsförbudet i 15 kap. 33 §

miljöbalken,

b) områden för utvinningsavfall,

SFS 2012:771

Utkom från trycket
den 7 december 2012

background image

2

SFS 2012:771

c) anläggningar för hantering av farligt avfall som är tillståndspliktiga en-

ligt miljöbalken,

d) återvinningscentraler och miljöstationer som är tillståndspliktiga enligt

miljöbalken,

e) anläggningar för behandling eller deponering av avloppsslam som är

tillståndspliktiga enligt miljöbalken, och

f) avloppsreningsanläggningar som är tillståndspliktiga enligt miljöbal-

ken,

2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i fråga om brandstatio-

ner, skyddsrum och ljudsändare för utomhusvarning,

3. Socialstyrelsen i fråga om hem för vård eller behandling, äldreboende,

sjukhus och vårdcentraler,

4. SOS Alarm Sverige AB i fråga om SOS-centraler,
5. Statens skolverk i fråga om skolenheter för förskoleklass, grundskolan,

specialskolan, sameskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasies-
ärskolan,

6. Statistiska centralbyrån i fråga om polisstationer, lokaler för förskolan

samt myndighets- och kommunkontor,

7. Svenska kraftnät i fråga om stamnät för el inklusive anläggningar, och
8. Trafikverket i fråga om sådana bullerskydd, erosionsskydd, översväm-

ningsskydd och anläggningar för ras- eller skredvarning som ansluter till vä-
gar och järnvägar.

20 §

För placering och användning av anläggningar och platser för miljöö-

vervakning som genomförs av offentliga myndigheter eller för deras räkning
ska informationsansvar fullgöras av

1. Havs- och vattenmyndigheten i fråga om
a) nationell miljöövervakning av sjöar, vattendrag och den marina miljön,

och

b) miljöövervakning av badvatten som omfattas av badvattenförordningen

(2008:218),

2. länsstyrelsen i fråga om regional miljöövervakning av luft, landmiljön,

sjöar, vattendrag och den marina miljön,

3. Naturvårdsverket i fråga om
a) nationell miljöövervakning av luft och landmiljön, och
b) nationell biogeografisk uppföljning av särskilda skyddade områden för-

tecknade enligt 7 kap. 27 § första stycket 2 miljöbalken,

4. Skogsstyrelsen i fråga om skogliga observationsytor och uppföljning av

biologisk mångfald i skog med höga naturvärden,

5. Sveriges geologiska undersökning i fråga om övervakning av grund-

vatten, havssediment och sjösediment, och

6. Sveriges lantbruksuniversitet i fråga om nationell övervakning av sko-

garnas tillstånd och förändring.

22 §

För vattenbruksanläggningar, jordbruksproduktionsanläggningar, be-

vattningssystem, växthus, djurstallar och annan jordbruksutrustning ska in-
formationsansvar fullgöras av Statens jordbruksverk i fråga om vattenbruks-
företag och produktionsplatser för djurhållning.

background image

3

SFS 2012:771

24 §

För områden som förvaltas, regleras eller används för rapportering på

internationell, europeisk, nationell, regional och lokal nivå, som avfallsdepo-
nier, skyddsområden runt dricksvattentäkter, områden som är känsliga för
nitratbelastning, reglerade farleder till havs och i större inlandsvatten, områ-
den för dumpning av avfall, områden med bullerrestriktioner, områden med
tillstånd för prospektering och gruvbrytning, avrinningsdistrikt, relevanta
enheter för rapportering och områden med kustförvaltning ska informations-
ansvar fullgöras av

1. Havs- och vattenmyndigheten i fråga om
a) gränser för områden med fredning av fisk eller förbud mot fiske samt

andra förvaltningsgränser för fiske, och

b) fiskvatten, områden känsliga för övergödning och skyddsområden runt

vattentäkter,

2. länsstyrelsen i fråga om avfallsdeponier, områden med förorenad mark,

målområden för kalkning och musselvatten,

3. Statens jordbruksverk i fråga om känsliga områden enligt 5 § förord-

ningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket,

4. Sveriges geologiska undersökning i fråga om områden med tillstånd för

prospektering och gruvbrytning, och

5. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut i fråga om vattenfö-

rekomster och avrinningsområden.

29 §

För områden som har relativt homogena ekologiska förhållanden med

likartade egenskaper (biogeografiska regioner) ska informationsansvar full-
göras av

1. Havs- och vattenmyndigheten i fråga om limnisk ekoregionindelning,
2. Lantmäteriet i fråga om nationella inventeringar av vegetation,
3. Naturvårdsverket i fråga om biogeografiska regioner, naturgeografiska

regioner och myrregionindelning, och

4. Skogsstyrelsen i fråga om skoglig regionindelning.

30 §

För geografiska områden som kännetecknas av särskilda ekologiska

förhållanden, processer, strukturer och livsstödjande funktioner och som är
fysiska livsmiljöer för organismer som lever där ska informationsansvar full-
göras av

1. Havs- och vattenmyndigheten i fråga om sammanställningar av natio-

nellt särskilt värdefulla limniska och marina områden,

2. Lantmäteriet i fråga om nationella inventeringar av vegetation,
3. länsstyrelsen i fråga om regionala naturtypsinventeringar,
4. Naturvårdsverket i fråga om nationella inventeringar av våtmarker, na-

turtyper i och utanför skyddade områden samt naturtyper i särskilt utpekade
skyddsvärda områden,

5. Skogsstyrelsen i fråga om nationella inventeringar av skogsbiotoper

med höga naturvärden, och

6. Statens jordbruksverk i fråga om den nationella inventeringen av ängs-

och betesmark.

background image

4

SFS 2012:771

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

31 §

För geografisk fördelning i rutnät, regioner, administrativa enheter el-

ler andra analytiska enheter av djur- och växtarters förekomst ska informa-
tionsansvar fullgöras av

1. Havs- och vattenmyndigheten i fråga om nationella sammanställningar

av fiskförekomster, och

2. Naturvårdsverket i fråga om nationella sammanställningar av artföre-

komster.

4 kap.

3 §

Ytterligare bestämmelser om den information enligt 3 kap. som ska

tillgängliggöras och om dess användbarhet i det sammanhängande systemet
för geografisk miljöinformation finns i kommissionens förordning (EU) nr
1089/2010 av den 23 november 2010 om genomförande av Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2007/2/EG vad gäller interoperabilitet för rums-
liga datamängder och datatjänster

1.

7 §

Ytterligare bestämmelser om söktjänster, visningstjänster, nedladd-

ningstjänster och omvandlingstjänster finns i kommissionens förordning
(EG) nr 976/2009 av den 19 oktober 2009 om genomförande av Europapar-
lamentets och rådets direktiv 2007/2/EG med avseende på nättjänster

2. Där

finns också bestämmelser om när och hur tjänsterna ska finnas tillgängliga.

För den information som anges i 3 kap. 14–33 §§ behöver söktjänster,

visningstjänster, nedladdningstjänster och omvandlingstjänster inte finnas
förrän metadata för informationen har tagits fram.

8 §

Förbindelsetjänster behöver finnas tillgängliga enligt 1–6 §§ först vid

den tidpunkt och på det sätt som följer av sådana bestämmelser om förbin-
delsetjänster som meddelas av Europeiska kommissionen enligt artikel 16 i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 EUT L 323, 8.12.2010, s. 11 (Celex 32010R1089).

2 EUT L 274, 20.10.2009, s. 9 (Celex 32009R0976).