SFS 2012:772 Förordning om behöriga myndigheter för resenärers rättigheter

120772.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:311px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om beh�riga myndigheter f�r resen�rers <br/>r�ttigheter;</b></p> <p style="position:absolute;top:387px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 29 november 2012.</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:457px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Konsumentverket �r beh�rig myndighet och ut�var tillsyn �ver att</p> <p style="position:absolute;top:475px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">transport�rer, j�rnv�gsf�retag, biljettutf�rdare, researrang�rer, stationsf�r-<br/>valtare, resebyr�er, terminaloperat�rer och hamnmyndigheter fullg�r sina<br/>respektive skyldigheter enligt</p> <p style="position:absolute;top:528px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. artiklarna 46, 8, 9, 11, 1320, 22.1, 22.324 och 2729 i Europaparla-</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">mentets och r�dets f�rordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007<br/>om r�ttigheter och skyldigheter f�r t�gresen�rer</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:448px;white-space:nowrap" class="ft14">1,</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. artiklarna 413, 15.420 och 2224 i Europaparlamentets och r�dets</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">f�rordning (EU) nr 1177/2010 av den 24 november 2010 om passagerares<br/>r�ttigheter vid resor till sj�ss och p� inre vattenv�gar och om �ndring av f�r-<br/>ordning (EG) nr 2006/2004</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:331px;white-space:nowrap" class="ft14">2,</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">3. artiklarna 411, 1315, 17.3, 1921 och 2327 i Europaparlamentets</p> <p style="position:absolute;top:669px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">och r�dets f�rordning (EU) nr 181/2011 av den 16 februari 2011 om passa-<br/>gerares r�ttigheter vid busstransport och om �ndring av f�rordning (EG) nr<br/>2006/2004</p> <p style="position:absolute;top:702px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft14">3 och</p> <p style="position:absolute;top:722px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">4. artikel 7 i Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 392/2009</p> <p style="position:absolute;top:740px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">av den 23 april 2009 om transport�rens skadest�ndsansvar i samband med<br/>olyckor vid passagerarbefordran till sj�ss</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:410px;white-space:nowrap" class="ft14">4.</p> <p style="position:absolute;top:775px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Konsumentverket f�r meddela n�rmare f�reskrifter om de skyldigheter</p> <p style="position:absolute;top:793px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">som avses i f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:828px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:828px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Transportstyrelsen �r beh�rig myndighet och ut�var tillsyn �ver att</p> <p style="position:absolute;top:846px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">j�rnv�gsf�retag, biljettutf�rdare, stationsf�rvaltare, infrastrukturf�rvaltare,<br/>transport�rer och terminaloperat�rer fullg�r sina respektive skyldigheter<br/>enligt</p> <p style="position:absolute;top:899px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. artiklarna 10.1, 10.2, 10.4, 12.1, 21 och 26 i f�rordning (EG) nr</p> <p style="position:absolute;top:916px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">1371/2007, </p> <p style="position:absolute;top:934px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. artikel 14 i f�rordning (EU) nr 1177/2010 och</p> <p style="position:absolute;top:982px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 EUT L 315, 3.12.2007, s. 14 (Celex 32007R1371).</p> <p style="position:absolute;top:994px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">2 EUT L 334, 17.12.2010, s. 1 (Celex 32010R1177).</p> <p style="position:absolute;top:1007px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">3 EUT L 55, 28.2.2011, s. 1 (Celex 32011R0181).</p> <p style="position:absolute;top:1020px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">4 EUT L 131, 28.5.2009, s. 24 (Celex 32009R0392).</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2012:772</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 7 december 2012</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2012:772</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft22">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft23">3. artikel 16.1 i f�rordning (EU) nr 181/2011.<br/>Transportstyrelsen f�r meddela n�rmare f�reskrifter om de skyldigheter</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">som avses i f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:239px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 18 december 2012, d� f�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:257px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">(2009:983) om beh�riga myndigheter p� j�rnv�gstrafikomr�det ska upph�ra<br/>att g�lla.</p> <p style="position:absolute;top:310px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:345px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:363px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft23">Jonas Pont�n<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om beh�riga myndigheter f�r resen�rers
r�ttigheter;

utf�rdad den 29 november 2012.

Regeringen f�reskriver f�ljande.

1 �

Konsumentverket �r beh�rig myndighet och ut�var tillsyn �ver att

transport�rer, j�rnv�gsf�retag, biljettutf�rdare, researrang�rer, stationsf�r-
valtare, resebyr�er, terminaloperat�rer och hamnmyndigheter fullg�r sina
respektive skyldigheter enligt

1. artiklarna 46, 8, 9, 11, 1320, 22.1, 22.324 och 2729 i Europaparla-

mentets och r�dets f�rordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007
om r�ttigheter och skyldigheter f�r t�gresen�rer

1,

2. artiklarna 413, 15.420 och 2224 i Europaparlamentets och r�dets

f�rordning (EU) nr 1177/2010 av den 24 november 2010 om passagerares
r�ttigheter vid resor till sj�ss och p� inre vattenv�gar och om �ndring av f�r-
ordning (EG) nr 2006/2004

2,

3. artiklarna 411, 1315, 17.3, 1921 och 2327 i Europaparlamentets

och r�dets f�rordning (EU) nr 181/2011 av den 16 februari 2011 om passa-
gerares r�ttigheter vid busstransport och om �ndring av f�rordning (EG) nr
2006/2004

3 och

4. artikel 7 i Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 392/2009

av den 23 april 2009 om transport�rens skadest�ndsansvar i samband med
olyckor vid passagerarbefordran till sj�ss

4.

Konsumentverket f�r meddela n�rmare f�reskrifter om de skyldigheter

som avses i f�rsta stycket.

2 �

Transportstyrelsen �r beh�rig myndighet och ut�var tillsyn �ver att

j�rnv�gsf�retag, biljettutf�rdare, stationsf�rvaltare, infrastrukturf�rvaltare,
transport�rer och terminaloperat�rer fullg�r sina respektive skyldigheter
enligt

1. artiklarna 10.1, 10.2, 10.4, 12.1, 21 och 26 i f�rordning (EG) nr

1371/2007,

2. artikel 14 i f�rordning (EU) nr 1177/2010 och

1 EUT L 315, 3.12.2007, s. 14 (Celex 32007R1371).

2 EUT L 334, 17.12.2010, s. 1 (Celex 32010R1177).

3 EUT L 55, 28.2.2011, s. 1 (Celex 32011R0181).

4 EUT L 131, 28.5.2009, s. 24 (Celex 32009R0392).

SFS 2012:772

Utkom fr�n trycket
den 7 december 2012

background image

2

SFS 2012:772

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012

3. artikel 16.1 i f�rordning (EU) nr 181/2011.
Transportstyrelsen f�r meddela n�rmare f�reskrifter om de skyldigheter

som avses i f�rsta stycket.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 18 december 2012, d� f�rordningen

(2009:983) om beh�riga myndigheter p� j�rnv�gstrafikomr�det ska upph�ra
att g�lla.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Jonas Pont�n
(Justitiedepartementet)

;