SFS 2012:772 Förordning om behöriga myndigheter för resenärers rättigheter

120772.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om behöriga myndigheter för resenärers
rättigheter;

utfärdad den 29 november 2012.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Konsumentverket är behörig myndighet och utövar tillsyn över att

transportörer, järnvägsföretag, biljettutfärdare, researrangörer, stationsför-
valtare, resebyråer, terminaloperatörer och hamnmyndigheter fullgör sina
respektive skyldigheter enligt

1. artiklarna 4�6, 8, 9, 11, 13�20, 22.1, 22.3�24 och 27�29 i Europaparla-

mentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007
om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer

1,

2. artiklarna 4�13, 15.4�20 och 22�24 i Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 1177/2010 av den 24 november 2010 om passagerares
rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar och om ändring av för-
ordning (EG) nr 2006/2004

2,

3. artiklarna 4�11, 13�15, 17.3, 19�21 och 23�27 i Europaparlamentets

och rådets förordning (EU) nr 181/2011 av den 16 februari 2011 om passa-
gerares rättigheter vid busstransport och om ändring av förordning (EG) nr
2006/2004

3 och

4. artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 392/2009

av den 23 april 2009 om transportörens skadeståndsansvar i samband med
olyckor vid passagerarbefordran till sjöss

4.

Konsumentverket får meddela närmare föreskrifter om de skyldigheter

som avses i första stycket.

2 §

Transportstyrelsen är behörig myndighet och utövar tillsyn över att

järnvägsföretag, biljettutfärdare, stationsförvaltare, infrastrukturförvaltare,
transportörer och terminaloperatörer fullgör sina respektive skyldigheter
enligt

1. artiklarna 10.1, 10.2, 10.4, 12.1, 21 och 26 i förordning (EG) nr

1371/2007,

2. artikel 14 i förordning (EU) nr 1177/2010 och

1 EUT L 315, 3.12.2007, s. 14 (Celex 32007R1371).

2 EUT L 334, 17.12.2010, s. 1 (Celex 32010R1177).

3 EUT L 55, 28.2.2011, s. 1 (Celex 32011R0181).

4 EUT L 131, 28.5.2009, s. 24 (Celex 32009R0392).

SFS 2012:772

Utkom från trycket
den 7 december 2012

background image

2

SFS 2012:772

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

3. artikel 16.1 i förordning (EU) nr 181/2011.
Transportstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om de skyldigheter

som avses i första stycket.

Denna förordning träder i kraft den 18 december 2012, då förordningen

(2009:983) om behöriga myndigheter på järnvägstrafikområdet ska upphöra
att gälla.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)