SFS 2012:774 Förordning om ändring i förordningen (2006:1533) om kapitaltäckning och stora exponeringar

120774.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1533) om
kapitaltäckning och stora exponeringar;

utfärdad den 29 november 2012.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2006:1533) om kapital-

täckning och stora exponeringar

dels att 31 a § ska ha följande lydelse,
dels att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha föl-

jande lydelse.

31 a §

1

Bestämmelserna i 5 § första och andra styckena lagen (2006:1372)

om införande av lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora expone-
ringar ska tillämpas till och med den 31 december 2013.

2. Bestämmelserna i 5 § första stycket får tillämpas till och med 2013

även när exponeringen är uttryckt och refinansierad i en nationell valuta i
någon av de andra staterna inom EES.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:759.

SFS 2012:774

Utkom från trycket
den 7 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012