SFS 2012:777 Lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

120777.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga

;

utfärdad den 29 november 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1990:52) med sär-

skilda bestämmelser om vård av unga

dels att 1, 13 och 36 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 13 a §, av följande lydelse.

1 §

2

Insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom ska göras i samför-

stånd med den unge och hans eller hennes vårdnadshavare enligt bestämmel-
serna i socialtjänstlagen (2001:453). Insatserna ska präglas av respekt för
den unges människovärde och integritet.

Den som är under 18 år ska dock beredas vård enligt denna lag, om någon

av de situationer som anges i 2 eller 3 § föreligger och det kan antas att
behövlig vård inte kan ges den unge med samtycke av den eller dem som har
vårdnaden om honom eller henne och, när den unge har fyllt 15 år, av honom
eller henne själv.

Vård med stöd av 3 § får även beredas den som har fyllt 18 men inte 20 år,

om sådan vård med hänsyn till den unges behov och personliga förhållanden
i övrigt är lämpligare än någon annan vård och det kan antas att behövlig
vård inte kan ges med den unges samtycke.

Vissa andra åtgärder får vidtas utan samtycke enligt 22 och 24 §§.
Vid beslut enligt denna lag ska vad som är bäst för den unge vara avgö-

rande.

13 §

3

Har den unge beretts vård med stöd av 2 §, ska socialnämnden minst

en gång var sjätte månad överväga om vård enligt lagen fortfarande behövs
och hur vården bör inriktas och utformas.

Har den unge beretts vård med stöd av 3 §, ska socialnämnden inom sex

månader från dagen för verkställighet av vårdbeslutet pröva om vård med
stöd av lagen ska upphöra. Denna fråga ska därefter prövas fortlöpande inom
sex månader från senaste prövning.

När den unge har varit placerad i samma familjehem under tre år från det

att placeringen verkställdes, ska socialnämnden särskilt överväga om det

1 Prop. 2012/13:10, bet. 2012/13:SoU4, rskr. 2012/13:51.

2 Senaste lydelse 2007:1312. �ndringen innebär bl.a. att sjätte stycket upphävs.

3 Senaste lydelse 2003:406.

SFS 2012:777

Utkom från trycket
den 7 december 2012

background image

2

SFS 2012:777

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § föräld-
rabalken.

13 a §

Socialnämnden ska noga följa vården av den som får vård med stöd

av denna lag.

Socialnämnden ska följa vården främst genom
1. regelbundna personliga besök i det hem där den unge vistas,
2. enskilda samtal med den unge,
3. samtal med den eller dem som tagit emot den unge i sitt hem, och
4. samtal med vårdnadshavarna.
Socialnämnden ska särskilt uppmärksamma den unges hälsa, utveckling,

sociala beteende, skolgång samt relationer till anhöriga och andra när-
stående.

36 §

4

Den unge ska få relevant information. Den unge ska ges möjlighet att

framföra sina åsikter i frågor som rör honom eller henne. Om den unge inte
framför sina åsikter, ska hans eller hennes inställning så långt det är möjligt
klarläggas på annat sätt. Den unges åsikter och inställning ska tillmätas bety-
delse i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad.

Om den unge har fyllt 15 år, har han eller hon rätt att själv föra sin talan i

mål och ärenden enligt denna lag. Den som är yngre får höras i domstol, om
han eller hon inte kan antas ta skada av det.

Den som är förordnad som offentligt biträde enligt 39 § för någon som är

under 15 år, utan att samtidigt vara biträde för vårdnadshavaren, är utan
särskilt förordnande den unges ställföreträdare i det mål eller ärende som
förordnandet avser.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

4 Senaste lydelse 2003:406.