SFS 2012:777 Lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

120777.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:311px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1990:52) med s�rskilda <br/>best�mmelser om v�rd av unga</b></p> <p style="position:absolute;top:349px;left:429px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>;</b></p> <p style="position:absolute;top:387px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 29 november 2012.</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1990:52) med s�r-</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">skilda best�mmelser om v�rd av unga </p> <p style="position:absolute;top:457px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels </i>att 1, 13 och 36 �� ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels </i>att det i lagen ska inf�ras en ny paragraf, 13 a �, av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:508px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Insatser inom socialtj�nsten f�r barn och ungdom ska g�ras i samf�r-</p> <p style="position:absolute;top:528px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">st�nd med den unge och hans eller hennes v�rdnadshavare enligt best�mmel-<br/>serna i socialtj�nstlagen (2001:453). Insatserna ska pr�glas av respekt f�r<br/>den unges m�nniskov�rde och integritet. </p> <p style="position:absolute;top:581px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Den som �r under 18 �r ska dock beredas v�rd enligt denna lag, om n�gon</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">av de situationer som anges i 2 eller 3 � f�religger och det kan antas att<br/>beh�vlig v�rd inte kan ges den unge med samtycke av den eller dem som har<br/>v�rdnaden om honom eller henne och, n�r den unge har fyllt 15 �r, av honom<br/>eller henne sj�lv. </p> <p style="position:absolute;top:669px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">V�rd med st�d av 3 � f�r �ven beredas den som har fyllt 18 men inte 20 �r,</p> <p style="position:absolute;top:687px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">om s�dan v�rd med h�nsyn till den unges behov och personliga f�rh�llanden<br/>i �vrigt �r l�mpligare �n n�gon annan v�rd och det kan antas att beh�vlig<br/>v�rd inte kan ges med den unges samtycke. </p> <p style="position:absolute;top:740px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">Vissa andra �tg�rder f�r vidtas utan samtycke enligt 22 och 24 ��. <br/>Vid beslut enligt denna lag ska vad som �r b�st f�r den unge vara avg�-</p> <p style="position:absolute;top:775px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">rande.</p> <p style="position:absolute;top:810px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:808px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:810px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">Har den unge beretts v�rd med st�d av 2 �, ska socialn�mnden minst</p> <p style="position:absolute;top:828px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">en g�ng var sj�tte m�nad �verv�ga om v�rd enligt lagen fortfarande beh�vs<br/>och hur v�rden b�r inriktas och utformas. </p> <p style="position:absolute;top:863px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Har den unge beretts v�rd med st�d av 3 �, ska socialn�mnden inom sex</p> <p style="position:absolute;top:881px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">m�nader fr�n dagen f�r verkst�llighet av v�rdbeslutet pr�va om v�rd med<br/>st�d av lagen ska upph�ra. Denna fr�ga ska d�refter pr�vas fortl�pande inom<br/>sex m�nader fr�n senaste pr�vning. </p> <p style="position:absolute;top:934px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">N�r den unge har varit placerad i samma familjehem under tre �r fr�n det</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">att placeringen verkst�lldes, ska socialn�mnden s�rskilt �verv�ga om det</p> <p style="position:absolute;top:994px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2012/13:10, bet. 2012/13:SoU4, rskr. 2012/13:51.</p> <p style="position:absolute;top:1007px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2007:1312. �ndringen inneb�r bl.a. att sj�tte stycket upph�vs.</p> <p style="position:absolute;top:1020px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2003:406.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2012:777</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 7 december 2012</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2012:777</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft22">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">finns sk�l att ans�ka om �verflyttning av v�rdnaden enligt 6 kap. 8 � f�r�ld-<br/>rabalken. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>13 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft20">Socialn�mnden ska noga f�lja v�rden av den som f�r v�rd med st�d</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">av denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:256px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">Socialn�mnden ska f�lja v�rden fr�mst genom<br/>1. regelbundna personliga bes�k i det hem d�r den unge vistas,<br/>2. enskilda samtal med den unge, <br/>3. samtal med den eller dem som tagit emot den unge i sitt hem, och <br/>4. samtal med v�rdnadshavarna.<br/>Socialn�mnden ska s�rskilt uppm�rksamma den unges h�lsa, utveckling,</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">sociala beteende, skolg�ng samt relationer till anh�riga och andra n�r-<br/>st�ende.</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>36 �</b></p> <p style="position:absolute;top:413px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft22">4</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft20">Den unge ska f� relevant information. Den unge ska ges m�jlighet att</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">framf�ra sina �sikter i fr�gor som r�r honom eller henne. Om den unge inte<br/>framf�r sina �sikter, ska hans eller hennes inst�llning s� l�ngt det �r m�jligt<br/>klarl�ggas p� annat s�tt. Den unges �sikter och inst�llning ska tillm�tas bety-<br/>delse i f�rh�llande till hans eller hennes �lder och mognad.</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Om den unge har fyllt 15 �r, har han eller hon r�tt att sj�lv f�ra sin talan i</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">m�l och �renden enligt denna lag. Den som �r yngre f�r h�ras i domstol, om<br/>han eller hon inte kan antas ta skada av det.</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som �r f�rordnad som offentligt bitr�de enligt 39 � f�r n�gon som �r</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">under 15 �r, utan att samtidigt vara bitr�de f�r v�rdnadshavaren, �r utan<br/>s�rskilt f�rordnande den unges st�llf�retr�dare i det m�l eller �rende som<br/>f�rordnandet avser.</p> <p style="position:absolute;top:645px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2013.</p> <p style="position:absolute;top:681px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:716px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">MARIA LARSSON</p> <p style="position:absolute;top:734px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft26">Lars Hedengran<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">4 Senaste lydelse 2003:406.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1990:52) med s�rskilda
best�mmelser om v�rd av unga

;

utf�rdad den 29 november 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1990:52) med s�r-

skilda best�mmelser om v�rd av unga

dels att 1, 13 och 36 �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att det i lagen ska inf�ras en ny paragraf, 13 a �, av f�ljande lydelse.

1 �

2

Insatser inom socialtj�nsten f�r barn och ungdom ska g�ras i samf�r-

st�nd med den unge och hans eller hennes v�rdnadshavare enligt best�mmel-
serna i socialtj�nstlagen (2001:453). Insatserna ska pr�glas av respekt f�r
den unges m�nniskov�rde och integritet.

Den som �r under 18 �r ska dock beredas v�rd enligt denna lag, om n�gon

av de situationer som anges i 2 eller 3 � f�religger och det kan antas att
beh�vlig v�rd inte kan ges den unge med samtycke av den eller dem som har
v�rdnaden om honom eller henne och, n�r den unge har fyllt 15 �r, av honom
eller henne sj�lv.

V�rd med st�d av 3 � f�r �ven beredas den som har fyllt 18 men inte 20 �r,

om s�dan v�rd med h�nsyn till den unges behov och personliga f�rh�llanden
i �vrigt �r l�mpligare �n n�gon annan v�rd och det kan antas att beh�vlig
v�rd inte kan ges med den unges samtycke.

Vissa andra �tg�rder f�r vidtas utan samtycke enligt 22 och 24 ��.
Vid beslut enligt denna lag ska vad som �r b�st f�r den unge vara avg�-

rande.

13 �

3

Har den unge beretts v�rd med st�d av 2 �, ska socialn�mnden minst

en g�ng var sj�tte m�nad �verv�ga om v�rd enligt lagen fortfarande beh�vs
och hur v�rden b�r inriktas och utformas.

Har den unge beretts v�rd med st�d av 3 �, ska socialn�mnden inom sex

m�nader fr�n dagen f�r verkst�llighet av v�rdbeslutet pr�va om v�rd med
st�d av lagen ska upph�ra. Denna fr�ga ska d�refter pr�vas fortl�pande inom
sex m�nader fr�n senaste pr�vning.

N�r den unge har varit placerad i samma familjehem under tre �r fr�n det

att placeringen verkst�lldes, ska socialn�mnden s�rskilt �verv�ga om det

1 Prop. 2012/13:10, bet. 2012/13:SoU4, rskr. 2012/13:51.

2 Senaste lydelse 2007:1312. �ndringen inneb�r bl.a. att sj�tte stycket upph�vs.

3 Senaste lydelse 2003:406.

SFS 2012:777

Utkom fr�n trycket
den 7 december 2012

background image

2

SFS 2012:777

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012

finns sk�l att ans�ka om �verflyttning av v�rdnaden enligt 6 kap. 8 � f�r�ld-
rabalken.

13 a �

Socialn�mnden ska noga f�lja v�rden av den som f�r v�rd med st�d

av denna lag.

Socialn�mnden ska f�lja v�rden fr�mst genom
1. regelbundna personliga bes�k i det hem d�r den unge vistas,
2. enskilda samtal med den unge,
3. samtal med den eller dem som tagit emot den unge i sitt hem, och
4. samtal med v�rdnadshavarna.
Socialn�mnden ska s�rskilt uppm�rksamma den unges h�lsa, utveckling,

sociala beteende, skolg�ng samt relationer till anh�riga och andra n�r-
st�ende.

36 �

4

Den unge ska f� relevant information. Den unge ska ges m�jlighet att

framf�ra sina �sikter i fr�gor som r�r honom eller henne. Om den unge inte
framf�r sina �sikter, ska hans eller hennes inst�llning s� l�ngt det �r m�jligt
klarl�ggas p� annat s�tt. Den unges �sikter och inst�llning ska tillm�tas bety-
delse i f�rh�llande till hans eller hennes �lder och mognad.

Om den unge har fyllt 15 �r, har han eller hon r�tt att sj�lv f�ra sin talan i

m�l och �renden enligt denna lag. Den som �r yngre f�r h�ras i domstol, om
han eller hon inte kan antas ta skada av det.

Den som �r f�rordnad som offentligt bitr�de enligt 39 � f�r n�gon som �r

under 15 �r, utan att samtidigt vara bitr�de f�r v�rdnadshavaren, �r utan
s�rskilt f�rordnande den unges st�llf�retr�dare i det m�l eller �rende som
f�rordnandet avser.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2013.

P� regeringens v�gnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

4 Senaste lydelse 2003:406.

;