SFS 2012:778 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

120778.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400)

;

utfärdad den 29 november 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i offentlighets- och sekretess-

lagen (2009:400) ska införas en ny paragraf, 26 kap. 9 a §, av följande
lydelse.

26 kap.

9 a §

Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att uppgift om att beslut fattats

enligt 11 kap. 1 a § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453) eller uppgift
om att sådan utredning som avses i den bestämmelsen redan pågår lämnas
till den som har gjort en anmälan enligt 14 kap. 1 § samma lag, om det med
hänsyn till omständigheterna inte är olämpligt att uppgiften lämnas ut.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:10, bet. 2012/13:SoU4, rskr. 2012/13:51.

SFS 2012:778

Utkom från trycket
den 7 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

;