SFS 2012:780 Lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

120780.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård;

utfärdad den 29 november 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 31 a § lagen (1991:1128) om psy-

kiatrisk tvångsvård ska ha följande lydelse.

31 a §

2

Om en patient önskar att stödpersonens uppdrag ska övergå till ett

uppdrag som kontaktperson enligt 3 kap. 6 b § socialtjänstlagen (2001:453)
när tvångsvården upphört och stödpersonen samtycker till det, ska den
nämnd som avses i 30 § underrätta socialnämnden i den kommun där patien-
ten är folkbokförd om patientens önskemål.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Bet. 2012/13:SoU4, rskr. 2012/13:51.

2 Senaste lydelse 2001:469.

SFS 2012:780

Utkom från trycket
den 7 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012