SFS 2012:783 Förordning om ändring i förordningen (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter

120783.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1981:1370) om
skyldighet för socialnämnderna att lämna
statistiska uppgifter;

utfärdad den 29 november 2012.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1981:1370) om skyldighet

för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter ska ha följande lydelse.

2 §

1

Varje socialnämnd ska lämna uppgifter till Socialstyrelsen om

enskilda som varit föremål för nämndens åtgärder i fråga om

a) ekonomiskt bistånd som lämnats enligt 4 kap. 1 § första stycket social-

tjänstlagen (2001:453) och ekonomisk hjälp i annat fall,

b) annat bistånd enligt 4 kap. 1 § första stycket socialtjänstlagen som av-

ser insatser till äldre och personer med funktionshinder samt de avgifter som
debiterats för sådana insatser,

c) förordnande av kontaktperson enligt 3 kap. 6 b § första stycket social-

tjänstlagen,

d) vistelse i familjehem och i hem för vård eller boende samt den ersätt-

ning som utgivits av kommunen för vård och fostran av barn i familjehem,

e) åtgärder enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av

unga,

f) åtgärder enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,
g) introduktionsersättning enligt lagen (1992:1068) om introduktions-

ersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2006:95.

SFS 2012:783

Utkom från trycket
den 7 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012