SFS 2012:784 Förordning om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd

120784.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:193) om statligt
tandvårdsstöd;

utfärdad den 29 november 2012.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2008:193) om statligt

tandvårdsstöd

dels att 19 a § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 4 d §, samt närmast

före 4 d § en ny rubrik av följande lydelse.

Abonnemangstandvård

4 d §

Ett avtal om abonnemangstandvård enligt 2 kap. 2 § lagen

(2008:145) om statligt tandvårdsstöd behöver inte omfatta tandvård till följd
av arbetsskada eller olycksfall i övrigt.

19 a §

1

För att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska kunna full-

göra sin verksamhet i fråga om det statliga tandvårdsstödet ska Försäkrings-
kassan till verket lämna uppgifter om:

1. löpnummer för patientens personnummer och i förekommande fall

samordningsnummer,

2. patientens kön och ålder, tillstånds- respektive åtgärdskod för den ut-

förda åtgärden, tandnummer och tandposition, datum när åtgärden slutfördes
samt i förekommande fall om patienten remitterats för åtgärden till tandlä-
kare med bevis om specialistkompetens,

3. patientens ersättningsperiod, start- och slutdatum samt nyttjande av

tandvårdsbidrag,

4. vårdgivarens pris för utförd åtgärd för den aktuella patienten samt om

behandlande tandläkare har bevis om specialistkompetens,

5. i förekommande fall avtal om abonnemangstandvård enligt 2 kap. 2 §

lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd, abonnemangsperiod och om ut-
förd tandvård som omfattas av sådant avtal samt avgiften för abonnemanget,

6. referenspris per utförd åtgärd, med vilket belopp patienten har fått stat-

ligt tandvårdsstöd, patientens pris per besök, ersättningsgrundande belopp
per besök, vårdgivares pris för besök, ackumulerat ersättningsgrundande
belopp under ersättningsperioden samt förekommande korrigeringsbelopp,

1 Senaste lydelse 2011:307.

SFS 2012:784

Utkom från trycket
den 7 december 2012

background image

2

SFS 2012:784

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

7. tandvårdsmottagningens geografiska läge avseende län och slags vård-

givare: offentlig, privat eller annan, eller i förekommande fall om åtgärden
utfördes i ett annat EU/EES-land,

8. löpnummer för vårdgivares organisationsnummer och tandvårdsmot-

tagning,

9. datum när vårdgivares fordran mot staten uppkommer, datum när vård-

givares fordran mot staten regleras, datum när ärendet registreras eller änd-
ras i databas hos Försäkringskassan, och

10. löpnummer för administrativa uppgifter som ärendenummer, radnum-

mer från databas hos Försäkringskassan, ärendetyp och ärendestatus.

Varje personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer och

tandvårdsmottagningsnummer ska innan uppgifter enligt första stycket läm-
nas ut vara krypterade på ett sådant sätt att identifiering inte är möjlig.

Uppgifterna får lämnas ut på medium för automatiserad behandling.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)