SFS 2012:785 Förordning om ändring i förordningen (2011:1184) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd

120785.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:1184) om ändring
i förordningen (2008:193) om statligt
tandvårdsstöd;

utfärdad den 29 november 2012.

Regeringen föreskriver att 15 § förordningen (2008:193) om statligt tand-

vårdsstöd i stället för dess lydelse enligt förordningen (2011:1184) om änd-
ring i nämnda förordning ska ha följande lydelse.

15 §

Vårdgivaren ska upprätta ett underlag för uppföljning och statistik

samt för beräkning av statligt tandvårdsstöd för samtliga ersättningsberätti-
gande tandvårdsåtgärder som vårdgivaren har utfört på en patient. Under-
laget ska ges in till Försäkringskassan inom två veckor från det att respektive
tandvårdsåtgärd har slutförts.

Underlaget ska innehålla uppgifter om
1. behandlande tandläkares eller tandhygienists namn och personnummer,
2. patientens namn och personnummer,
3. datum när åtgärden slutfördes,
4. tillstånds- och åtgärdskod för den åtgärd som är ersättningsberättigande

i det enskilda fallet,

5. tillstånds- och åtgärdskod för den faktiskt utförda åtgärden, om denna

inte är ersättningsberättigande i det enskilda fallet,

6. tandnummer och tandposition,
7. vårdgivarens pris för utförd åtgärd för den aktuella patienten, och
8. grunden för begäran om ersättning i form av särskilt tandvårdsbidrag.
I samband med begäran om ersättning i form av allmänt tandvårdsbidrag

ska vårdgivaren även lämna uppgift till Socialstyrelsen om patientens antal
kvarvarande respektive intakta tänder.

Uppgiftsskyldigheten gäller även sådan tandvård som omfattas av ett gäl-

lande abonnemangsavtal.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2012:785

Utkom från trycket
den 7 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012