SFS 2012:787 Förordning om ändring i förordningen (2009:1173) med instruktion för Pensionsmyndigheten

120787.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1173) med
instruktion för Pensionsmyndigheten;

utfärdad den 29 november 2012.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2009:1173) med instruktion

för Pensionsmyndigheten ska införas en ny paragraf, 3 a §, av följande
lydelse.

3 a §

Myndigheten ska till regeringen senast sex veckor efter det att

Inspektionen för socialförsäkringen har lämnat en rapport, som särskilt berör
myndigheten, kommentera inspektionens slutsatser och redovisa de eventu-
ella åtgärder som myndigheten avser att vidta med anledning av rapporten.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS 2012:787

Utkom från trycket
den 7 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

;