SFS 2012:790 Förordning om ändring i förordningen (1998:962) om vilotid för sjömän

120790.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:962) om vilotid
för sjömän;

utfärdad den 29 november 2012.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1998:962) om vilotid för sjö-

män ska ha följande lydelse.

1 §

1

Lagen (1998:958) om vilotid för sjömän gäller inte för fartygsarbete

på fartyg som hör till polisväsendet, Försvarsmakten, Kustbevakningen,
Trafikverket, Sjöfartsverket eller Tullverket.

I fråga om fartygsarbete som enligt första stycket har undantagits från

lagen om vilotid för sjömän gäller i stället arbetstidslagen (1982:673).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:141.

SFS 2012:790

Utkom från trycket
den 7 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012