SFS 2012:791 Förordning om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket

120791.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1161) med
instruktion för Sjöfartsverket;

utfärdad den 29 november 2012.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2007:1161) med instruktion

för Sjöfartsverket ska ha följande lydelse.

4 §

Sjöfartsverket ska särskilt biträda regeringen med beredningen av ären-

den i det internationella samarbetet inom Internationella hydrografiska orga-
nisationen (IHO).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2012:791

Utkom från trycket
den 7 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

;