SFS 2012:793 Förordning om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket

120793.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:185) med
instruktion för Trafikverket;

utfärdad den 29 november 2012.

Regeringen föreskriver att 2, 4, 6, 7 och 12 a §§ förordningen (2010:185)

med instruktion för Trafikverket ska ha följande lydelse.

2 §

1

Trafikverket ska

1. svara för frågor om väganordningars tekniska utförande,
2. inhämta och sammanställa uppgifter från samtliga infrastrukturförval-

tare för att beskriva det samlade svenska järnvägsnätet,

3. inhämta och sprida kunskap och information om tillgänglighet, fram-

komlighet, miljö, hälsa och säkerhet inom sitt ansvarsområde,

4. utveckla, förvalta och tillämpa metoder och modeller för samhällseko-

nomiska analyser inom transportområdet, inklusive efterkalkylering och
successiv kalkylering,

5. ta fram och tillhandahålla aktuella trafikprognoser,
6. genomföra djupstudier av samtliga vägtrafikolyckor som har medfört

att någon har avlidit,

7. beställa, dokumentera, mäta och följa upp sådan forsknings-, innova-

tions- och demonstrationsverksamhet inom transportområdet som motiveras
av Trafikverkets uppgifter,

8. vara infrastrukturförvaltare för det järnvägsnät som tillhör staten, om

inte något annat beslutats,

9. i sin roll som beställare särskilt verka för att produktivitet, innovation

och effektivitet på marknaderna för investeringar, drift och underhåll ökar,

10. ha väl fungerande rutiner, arbetssätt och samverkansformer som tillva-

ratar och möjliggör nationellt, regionalt och lokalt inflytande,

11. verka för kollektivtrafikens utveckling, till exempel genom att ge de

regionala kollektivtrafikmyndigheterna råd och stöd i fråga om utform-
ningen av de trafikförsörjningsprogram som avses i 2 kap. 8 § lagen
(2010:1065) om kollektivtrafik,

12. medverka i genomförandet av det regionala tillväxtarbetet,
13. genom ett särskilt beslutsorgan inom Trafikverket pröva frågor om

statligt bidrag till svensk sjöfart, och

1 Senaste lydelse 2011:1227.

SFS 2012:793

Utkom från trycket
den 7 december 2012

background image

2

SFS 2012:793

14. genom överenskommelser med flygplatshållare säkerställa att det

finns ett nationellt nät av flygplatser som upprätthåller en grundläggande be-
redskap för att samhällsviktiga transporter ska kunna utföras.

4 §

2

Trafikverket ska

1. årligen till regeringen redovisa produktiviteten för drift-, underhålls-

och byggåtgärder inom det egna ansvarsområdet,

2. årligen följa upp och till regeringen redovisa genomförda åtgärder i den

nationella planen för transportinfrastruktur samt i länsplaner för regional
transportinfrastruktur i de delar verket ansvarar för genomförandet,

3. årligen bistå Trafikanalys i dess uppgift att till regeringen redovisa en

uppföljning av de transportpolitiska målen,

4. årligen till regeringen rapportera kostnad per identifierad avgiftsbelagd

passage som nyckeltal för vägavgiftssystem,

5. bistå Trafikanalys när det gäller användningen av databaser och analys-

verktyg,

6. ansvara för Sveriges del i förvaltningen av det tekniska systemet för

uppföljningar och ansökningar, TENtec, samt aktivt medverka i regeringens
arbete med ansökningar om bidrag inom det transeuropeiska nätverket för
transporter (TEN-T) enligt bestämmelserna för Europeiska unionens finan-
siella stöd på området för transeuropeiska nät och årligen redovisa ansök-
ningsprocessens resultat,

7. årligen rapportera hur kraven på försäkringar för ett fartyg och dess

drift och utbildningsplatser ombord enligt förordningen (2001:770) om sjö-
fartsstöd uppfyllts, och

8. vartannat år genomföra och till Myndigheten för samhällsskydd och

beredskap redovisa ett identifieringsarbete av potentiella europeiska kritiska
infrastrukturer inom transportsektorn enligt rådets direktiv 2008/114/EG av
den 8 december 2008 om identifiering av, och klassificering som, europeisk
kritisk infrastruktur och bedömning av behovet att stärka skyddet av denna.

6 §

Trafikverket får bedriva uppdrags-, uthyrnings- och försäljningsverk-

samhet som är förenlig med verkets uppgifter i övrigt. I detta ingår att

1. utföra uppdrag inom ban-, el- och signalområdet, tillhandahålla drift av

it-system samt bedriva andra elektroniska kommunikationstjänster,

2. upphandla och tillhandahålla materiel för järnvägsinfrastruktur,
3. tillhandahålla färjeverksamhet,
4. tillhandahålla utbildningsverksamhet, och
5. förvalta och hyra ut järnvägsfordon till i första hand järnvägsföretag

som staten ingår trafikeringsavtal med, i andra hand andra järnvägsföretag.

7 §

3

Trafikverket ska svara för avhjälpande enligt 10 kap. miljöbalken i de

fall staten har ett ansvar för avhjälpande till följd av den flygplatsverksamhet
som bedrivits av Luftfartsverket och den verksamhet som bedrivits av Väg-
verket, Banverket och Statens järnvägar.

2 Senaste lydelse 2012:298.

3 Senaste lydelse 2011:1227.

background image

3

SFS 2012:793

Trafikverket ska också, utöver vad som anges i första stycket, svara för
1. den historiska miljöskuld som staten ska bära enligt ramavtal av den

25 mars 2010 mellan svenska staten, LFV Holding AB och Swedavia AB
om bolagisering av flygplatsverksamheten vid Luftfartsverket, och

2. det miljöansvar som staten ska bära enligt ramavtal av den 22 december

2000 mellan svenska staten, AB Swedcarrier, SJ AB, SJ Green Cargo AB,
Jernhusen AB, Unigrid AB, TraffiCare AB och EuroMaint AB om bolagise-
ring av Statens järnvägar, och tillägg till avtalet.

12 a §

4

Trafikverket ska ingå och ansvara för statens avtal om

1. transportpolitiskt motiverad interregional kollektivtrafik, inklusive

flygtrafik, som inte upprätthålls i annan regi och där det saknas förutsätt-
ningar för kommersiell drift, samt

2. linjesjöfart till Gotland.
Trafikverket ska också ansvara för statens avtal med AB Storstockholms

Lokaltrafik, om regeringen inte beslutat något annat.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

4 Senaste lydelse 2011:1131.

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012