SFS 2012:794 Förordning om ändring i förordningen (2010:186) med instruktion för Trafikanalys

120794.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:186) med
instruktion för Trafikanalys;

utfärdad den 29 november 2012.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2010:186) med instruktion

för Trafikanalys ska ha följande lydelse.

2 §

1

Trafikanalys ska

1. svara för resvane- och varuflödesundersökningar,
2. göra regelbundna beskrivningar av utvecklingen inom transportom-

rådet,

3. bedriva omvärldsbevakning och omvärldsanalys inom transportom-

rådet, särskilt med tonvikt på transportsystemets utveckling i Europeiska
unionen och dess effekter för Sverige,

4. kontinuerligt följa Trafikverkets arbete med att utveckla modeller för

samhällsekonomiska analyser och följa den internationella modellutveck-
lingen på området, samt

5. följa den svenska sjöfartens internationella konkurrenssituation och

genomföra en årlig utvärdering av effekterna av stödet till svensk sjöfart.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:1228. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

SFS 2012:794

Utkom från trycket
den 7 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012