SFS 2012:795 Förordning om ändring i förordningen (1998:1229) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga

120795.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:1229) om
behandling av personuppgifter om
totalförsvarspliktiga;

utfärdad den 29 november 2012.

Regeringen föreskriver att bilagorna 1 och 2 till förordningen (1998:1229)

om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga ska ha följande
lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTRÖM

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

SFS 2012:795

Utkom från trycket
den 7 december 2012

background image

2

SFS 2012:795

Bilaga 1

1

Följande myndigheter, kommuner, landsting och bolag får ha direktåtkomst
till automatiserat register över totalförsvarspliktiga till de personuppgifter
som anges i bilagan.

1 Senaste lydelse 2010:143. Ändringen innebär att ”Statens järnvägar” tagits bort ur
förteckningen.

Enhet med
direktåtkomst

Personkategori enligt
8 § första stycket
lagen (1998:938) om
behandling av
personuppgifter om
totalförsvarspliktiga

Personuppgift enligt
9 § första stycket
lagen (1998:938) om
behandling av
personuppgifter om
totalförsvarspliktiga

Affärsverket
svenska kraftnät

p. 1

p. 1, 2, 4, 6, 9 och 12

Arbetsförmedlingen

p. 2

p. 1, 4 och 11

Försvarsmakten

p. 1 och 2

p. 1, 2, 4–6, 9, 11 och 12

kommuner

p. 1 och 2

p. 1, 2, 4, 6, 9, 11 och 12

landsting

p. 3

p. 1, 4, 6 och 11

Myndigheten för
samhällsskydd och
beredskap

p. 1 och 2

p. 1, 2, 4, 6, 9, 11 och 12

polismyndigheter

p. 1 och 2

p. 1, 2, 4, 6, 9, 11 och 12

Posten Aktiebolag

p. 2

p. 1, 4, 11 och 12

Regeringskansliet

p. 2 och 3

p. 1, 4, 6 och 11

Rikspolisstyrelsen

p. 1 och 2

p. 1, 2, 4, 6, 9, 11 och 12

Socialstyrelsen

p. 2 och 3

p. 1, 4, 6 och 11

Trafikverket

p. 2

p. 1, 4, 9, 11 och 12

Transportstyrelsen

p. 1 och 2

p. 1, 2, 4, 6, 9, 11 och 12

Vattenfall Aktiebolag

p. 1

p. 1, 2, 4, 6, 9 och 12

background image

3

SFS 2012:795

Bilaga 2

2

Följande myndigheter, kommuner, landsting och bolag får föra in de person-
uppgifter som anges i bilagan i automatiserat register över totalförsvarsplik-
tiga och rätta dessa.

2 Senaste lydelse 2010:143. Ändringen innebär att ”Statens järnvägar” tagits bort ur
förteckningen.

Enhet med rätt att föra
in uppgifter och rätta
dessa

Personkategori enligt
8 § första stycket
lagen (1998:938) om
behandling av
personuppgifter om
totalförsvarspliktiga

Personuppgift enligt
9 § första stycket
lagen (1998:938) om
behandling av
personuppgifter om
totalförsvarspliktiga

Affärsverket
svenska kraftnät

p. 1

p. 1 och 12

Arbetsförmedlingen

p. 2

p. 1 och 11

Försvarsmakten

p. 1 och 2

p. 1, 11 och 12

kommuner

p. 1 och 2

p. 1, 11 och 12

landsting

p. 3

p. 1, 4, 6 och 11

Myndigheten för
samhällsskydd och
beredskap

p. 1 och 2

p. 1, 11 och 12

polismyndigheter

p. 1 och 2

p. 1, 11 och 12

Posten Aktiebolag

p. 2

p. 1 och 11

Regeringskansliet

p. 2

p. 1 och 11

Rikspolisstyrelsen

p. 2

p. 1 och 11

Trafikverket

p. 2

p. 1 och 11

Transportstyrelsen

p. 1 och 2

p. 1, 11 och 12

Vattenfall Aktiebolag

p. 1

p. 1 och 12

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012