SFS 2012:799 Lag om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning

120799.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:614) om kommunal
redovisning;

utfärdad den 29 november 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1997:614) om kom-

munal redovisning

dels att 4 kap. 4 och 5 §§ samt 5 kap. 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 4 kap. 3 a §, av följande

lydelse.

4 kap.

3 a §

Förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om dels årets

resultat efter balanskravsjusteringar, dels detta resultat med justering för för-
ändring av resultatutjämningsreserven (balanskravsresultat).

Balanskravsjusteringar görs genom att följande uppgifter inte beaktas vid

beräkningen av årets resultat:

1. realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med god ekono-

misk hushållning,

2. realisationsförluster till följd av försäljning som står i överensstäm-

melse med god ekonomisk hushållning,

3. orealiserade förluster i värdepapper, och
4. återföring av orealiserade förluster i värdepapper.

4 §

2

Om balanskravsresultatet enligt 3 a § för ett visst räkenskapsår är

negativt, ska det i förvaltningsberättelsen för det året anges när och på vilket
sätt man avser att göra den i 8 kap. 5 a § kommunallagen (1991:900) före-
skrivna regleringen av det negativa balanskravsresultatet. Om fullmäktige
har beslutat att en sådan reglering inte ska ske, ska upplysning lämnas om
detta. Därvid ska skälen till beslutet anges.

Upplysning ska också lämnas om hur tidigare räkenskapsårs negativa

balanskravsresultat har reglerats och om det balanskravsresultat som återstår
att reglera.

1 Prop. 2011/12:172, bet. 2012/13:FiU15, rskr. 2012/13:58.

2 Senaste lydelse 2004:776.

SFS 2012:799

Utkom från trycket
den 7 december 2012

background image

2

SFS 2012:799

5 §

3

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen och

riktlinjerna enligt 8 kap. 5 § andra stycket kommunallagen (1991:900) har
uppnåtts och följts.

Förvaltningsberättelsen ska även innehålla en utvärdering av kommunens

eller landstingets ekonomiska ställning.

5 kap.

2 §

4

Balansräkningen ska i sammandrag redovisa kommunens eller lands-

tingets samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på
dagen för räkenskapsårets utgång (balansdagen). Ställda panter och ansvars-
förbindelser ska tas upp inom linjen.

Balansräkningen ska ställas upp i följande form.

Tillgångar

A. Anläggningstillgångar
I.

Immateriella anläggningstillgångar

II. Materiella anläggningstillgångar
1.

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

2.

Maskiner och inventarier

3.

Övriga materiella anläggningstillgångar

III. Finansiella anläggningstillgångar
B. Bidrag till statlig infrastruktur
C. Omsättningstillgångar
I.

Förråd m.m.

II. Fordringar
III. Kortfristiga placeringar
IV. Kassa och bank

Eget kapital, avsättningar och skulder

A. Eget kapital
I.

Årets resultat

II. Resultatutjämningsreserv
III. Övrigt eget kapital

B. Avsättningar
I.

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

II. Andra

avsättningar

C. Skulder
I. Långfristiga

skulder

II. Kortfristiga

skulder

3 Senaste lydelse 2004:776.

4 Senaste lydelse 2009:1319.

background image

3

SFS 2012:799

Panter och ansvarsförbindelser

1.

Panter och därmed jämförliga säkerheter

2.

Ansvarsförbindelser

a) Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller
avsättningarna
b) Övriga ansvarsförbindelser

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

;