SFS 2012:728 Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

120728.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:907) om
miljöledning i statliga myndigheter;

utfärdad den 22 november 2012.

Regeringen föreskriver att bilaga 1 till förordningen (2009:907) om miljö-

ledning i statliga myndigheter ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 2 januari 2013.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2012:728

Utkom från trycket
den 30 november 2012

background image

2

SFS 2012:728

Bilaga 1

1

Denna bilaga innehåller en förteckning över de myndigheter som enligt 3 §
ska ha ett miljöledningssystem.

Beteckningen ”(F)” efter myndighetens namn innebär att myndigheten får

ha ett sådant förenklat miljöledningssystem som avses i 3 § tredje stycket.

Myndigheter som hör till Utbildningsdepartementet

Blekinge tekniska högskola
Centrala studiestödsnämnden
Dans- och cirkushögskolan (F)
Försvarshögskolan
Gymnastik- och idrottshögskolan (F)
Göteborgs universitet
Högskolan Dalarna
Högskolan i Borås
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Skövde
Högskolan Kristianstad
Högskolan på Gotland
Högskolan Väst
Institutet för rymdfysik
Karlstads universitet
Karolinska institutet
Konstfack
Kungl. biblioteket
Kungl. Konsthögskolan
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (F)
Kungl. Tekniska högskolan
Linköpings universitet
Linnéuniversitetet
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Malmö högskola
Mittuniversitetet
Myndigheten för yrkeshögskolan (F)
Mälardalens högskola
Operahögskolan i Stockholm (F)
Polarforskningssekretariatet
Rymdstyrelsen
Sameskolstyrelsen (F)
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens skolinspektion
Statens skolverk
Stockholms universitet

1 Senaste lydelse 2012:552. Ändringen innebär bl.a. att ”Högskoleverket”, ”Internatio-
nella programkontoret för utbildningsområdet” och ”Verket för högskoleservice” ta-
gits bort ur förteckningen.

background image

3

SFS 2012:728

Stockholms dramatiska högskola (F)
Södertörns högskola
Umeå universitet
Ungdomsstyrelsen
Universitets- och högskolerådet
Universitetskanslersämbetet
Uppsala universitet
Vetenskapsrådet (F)
Örebro universitet
Överklagandenämnden för studiestöd (F)

Myndigheter som hör till Utrikesdepartementet

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

;