SFS 2012:744 Förordning om ändring i förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket

120744.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:996) med
instruktion för Migrationsverket;

utfärdad den 22 november 2012.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:996) med instruk-

tion för Migrationsverket

dels att 2 och 3 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 1 a och 1 b §§,

samt närmast före 3 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 a §

Migrationsverket ska verka för att de migrationspolitiska målen upp-

nås genom att

1. skapa förutsättningar för ett effektivt och långsiktigt hållbart asylsys-

tem som värnar asylrätten,

2. underlätta en behovsstyrd arbetskraftsinvandring och annan rörlighet

över gränser inom ramen för den reglerade invandringen, samt

3. fördjupa det europeiska och internationella samarbetet.

1 b §

Migrationsverket ska

1. ha ett förutsebart och enhetligt beslutsfattande med hög rättslig kvalitet,
2. bedriva en kostnadseffektiv verksamhet som präglas av kontinuerlig ut-

veckling, samt

3. ge god service som möter sökandes och andra intressenters behov.

2 §

1

Migrationsverket ska vidare

1. motverka missbruk av regler, säkerställa att felaktiga utbetalningar inte

görs samt motverka bidragsbrott,

2. verka för att den sammantagna vistelsetiden i mottagandet blir så kort

som möjligt,

3. med hänsyn till ärendets beskaffenhet tillgodose sökandes och andra in-

tressenters behov vid prövning,

4. analysera, följa upp och utvärdera faktorer som har betydelse för myn-

dighetens verksamhet,

5. göra bedömningar och tillhandahålla beslutsunderlag för regeringens

styrning och dimensionering av verksamheter,

1 Senaste lydelse 2011:1503.

SFS 2012:744

Utkom från trycket
den 4 december 2012

background image

2

SFS 2012:744

6. samverka med andra ansvariga myndigheter inom området så att förut-

sättningar skapas för ett effektivt genomförande av de verksamheter som föl-
jer av de uppgifter som Migrationsverket har,

7. bistå utlandsmyndigheterna med verksamhets- och processtöd för hand-

läggningen av frågor inom migrationsområdet,

8. vid genomförandet av verksamheten belysa och beakta kvinnors och

mäns villkor,

9. inför beslut eller andra åtgärder som kan röra barn analysera konse-

kvenserna för barn,

10. se till att myndighetens aktuella landinformation är offentligt tillgäng-

lig i den omfattning som är möjligt,

11. föra register och statistik över utlänningar i landet i den utsträckning

som behövs för verksamheten,

12. svara för organiserad uttagning och överföring av flyktingar och andra

skyddsbehövande,

13. bistå regeringen inom ramen för utvecklingssamarbetet på migrations-

området,

14. bistå regeringen inom ramen för politiken för global utveckling, samt
15. anmäla till Rikspolisstyrelsen om det i ett ärende hos Migrationsverket

framkommer misstankar om folkmord, brott mot mänskligheten eller krigs-
förbrytelser. Migrationsverket ska också bistå Säkerhetspolisen i dess verk-
samhet för att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet och i frågor
som rör terrorism.

Migrationsverket får bedriva tjänsteexport och medverka i organiserat för-

valtningsbistånd på migrationsområdet.

Migrationsverket får efter samråd med Regeringskansliet (Utrikesdeparte-

mentet) placera personal vid utlandsmyndigheterna i syfte att effektivisera
genomförandet av uppgifter inom migrationsområdet.

Medverkan i EU-arbetet

3 §

2

Migrationsverket ska

1. vara kontaktmyndighet i frågor som rör databasen för identifiering av

fingeravtryck, Eurodac,

2. vara kontaktmyndighet för informationsutbyte om nationella åtgärder

på asyl- och invandringsområdet enligt rådets beslut 2006/688/EG av den 5
oktober 2006 om upprättande av ett system för ömsesidigt informationsut-
byte om medlemsstaternas åtgärder rörande asyl och invandring,

3. vara kontaktmyndighet för ersättningsanspråk i samband med ömsesi-

digt erkännande av beslut om avvisning och utvisning enligt rådets beslut
2004/191/EG av den 23 februari 2004 om fastställande av kriterier och när-
mare föreskrifter för ersättning för finansiella obalanser som uppstår till
följd av tillämpningen av direktiv 2001/40/EG om ömsesidigt erkännande av
beslut om avvisning eller utvisning av medborgare i tredje land,

4. vara ansvarig och attesterande myndighet gentemot Europeiska kom-

missionen i frågor som rör den europeiska flyktingfond som inrättats enligt
rådets beslut 2004/904/EG av den 2 december 2004 om inrättande av Euro-
peiska flyktingfonden för perioden 2005–2010 samt rådets beslut 573/2007/

2 Senaste lydelse 2011:955.

background image

3

SFS 2012:744

EG av den 23 maj 2007 om inrättande av Europeiska flyktingfonden för pe-
rioden 2008–2013,

5. vara ansvarig och attesterande myndighet gentemot Europeiska kom-

missionen i frågor som rör den europeiska återvändandefond som inrättats
enligt rådets beslut 575/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av Euro-
peiska återvändandefonden för perioden 2008–2013,

6. vara kontaktmyndighet i frågor som rör massflyktssituationer enligt

21 kap. utlänningslagen (2005:716),

7. vara kontaktmyndighet för informationsutbyte om varaktigt bosatta

tredjelandsmedborgare enligt 5 a kap. utlänningslagen (2005:716),

8. vara kontaktpunkt i det europeiska migrationsnätverk som inrättats en-

ligt rådets beslut 2008/381/EG av den 14 maj 2008 om inrättande av ett eu-
ropeiskt migrationsnätverk och i den egenskapen fullgöra de uppgifter som
enligt beslutet ska fullgöras av en kontaktpunkt,

9. vara kontaktmyndighet för informationsutbyte avseende rådets direktiv

2004/83/EG om miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa
personer ska betraktas som flyktingar eller som personer som av andra skäl
behöver internationellt skydd samt om dessa personers rättsliga ställning och
om innehållet i det beviljade skyddet,

10. vara registeransvarig och ha centralt ansvar för Sveriges behandling

av personuppgifter i informationssystemet för viseringar (VIS) enligt artikel
41.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2008 av den 9
juli 2008 om informationssystemet för viseringar (VIS) och utbytet mellan
medlemsstaterna av uppgifter om viseringar för kortare vistelse (VIS-
förordningen),

11. föra register enligt artikel 34 i VIS-förordningen över all behandling

av personuppgifter i VIS och över de personer som är behöriga att föra in
eller använda uppgifter i VIS,

12. vara den myndighet som ger övriga behöriga svenska myndigheter

åtkomst till VIS enligt artikel 28.2 i VIS-förordningen, och

13. vara den nationella kontaktpunkt som ansvarar för kontakterna med

Europeiska stödkontoret för asylfrågor enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 439/2010 av den 19 maj 2010 om inrättande av ett euro-
peiskt stödkontor för asylfrågor.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Henrik Holmer
(Justitiedepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

;