SFS 2012:760 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

120760.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244);

utfärdad den 22 november 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om skatteförfarandelagen

(2011:1244)

dels att 31 kap. 26 § ska upphöra att gälla,
dels att 58 kap. 2 § ska ha följande lydelse,
dels att punkt 22 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha

följande lydelse.

58 kap.

2 §

Om säkerhet ska ställas, ska storleken bestämmas till summan av

företagets obetalda inkomstskatt för närmast föregående beskattningsår och
22 procent av det överskott som har redovisats i skalbolagsdeklarationen. I
fråga om svenska handelsbolag och i utlandet delägarbeskattade juridiska
personer ska säkerheten bara avse överskottet i skalbolagsdeklarationen.

Om en fysisk person har förvärvat en andel i ett svenskt handelsbolag eller

i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person, ska säkerhetens storlek
bestämmas till 40 procent av överskottet.

Om flera skalbolagsdeklarationer lämnas, ska kompletterande säkerhet

ställas för den ökning av överskottet som redovisas i förhållande till en
tidigare deklaration.

22.

2 Lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter ska

upphöra att gälla vid utgången av 2011. Den upphävda lagen gäller dock
fortfarande för 2013 och tidigare års taxeringar.

Överklagandeförbudet i 19 kap. 3 § den upphävda lagen gäller inte

vitesförelägganden som meddelas efter utgången av 2011.
Vitesförelägganden som meddelas efter den tidpunkten gäller omedelbart.

Den som före utgången av 2012 har gett in en skriftlig förbindelse enligt

13 kap. 1 § lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter ska vid
ingången av 2013 även anses ha gett in en förbindelse enligt 23 kap. 5 §.

Den som före utgången av 2012 har gett in ett åtagande enligt 13 kap. 2

eller 2 a § lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter ska vid
ingången av 2013 även anses ha gett in ett åtagande enligt 23 kap. 6
respektive 7 §.

1 Prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:FiU1, rskr. 2012/13:37.

2 Senaste lydelse 2011:1289.

SFS 2012:760

Utkom från trycket
den 4 december 2012

background image

2

SFS 2012:760

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Skyldigheten att lämna uppgifter enligt 3 kap. 17 a § lagen om själv-

deklarationer och kontrolluppgifter gäller inte vid 2013 års taxering.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
2. Bestämmelserna i 58 kap. 2 § i sin nya lydelse tillämpas i fråga om

avyttringar av andelar i skalbolag som sker efter utgången av 2012. Om
skalbolagsdeklarationen till någon del avser tid före ikraftträdandet, ska
dock vid beräkningen av säkerhetens storlek enligt 58 kap. 2 § första stycket
procenttalet 26,3 användas i stället för 22. Äldre bestämmelser i 58 kap. 2 §
gäller i fråga om avyttringar som har skett före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)