SFS 2012:792 Förordning om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen

120792.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:1300) med
instruktion för Transportstyrelsen;

utfärdad den 29 november 2012.

Regeringen föreskriver att 3 och 4 §§ förordningen (2008:1300) med

instruktion för Transportstyrelsen ska ha följande lydelse.

3 §

1

Transportstyrelsen ska särskilt ansvara för frågor om

1. krav på infrastruktur, fordon, fartyg och luftfartyg,
2. kompetenskrav och behörigheter,
3. krav på infrastrukturförvaltare, trafikorganisatörer och trafikföretag,
4. trafikregler, nyttjande av infrastruktur, anläggningar och service,
5. villkor för marknadstillträde och konkurrensvillkor, och
6. villkor för resenärer och de som köper godstransporttjänster.

4 §

2

Transportstyrelsen ska inom sitt ansvarsområde fullgöra uppgifter

enligt EU-rättsakter och andra internationella överenskommelser.

Transportstyrelsen ska särskilt biträda regeringen med beredningen av

ärenden i det internationella samarbetet inom

1. Internationella sjöfartsorganisationen (IMO),
2. Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO),
3. Organisationen för internationell järnvägstrafik (OTIF), och
4. Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (UNECE)

i transportfrågor.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

2 Senaste lydelse 2010:790. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

SFS 2012:792

Utkom från trycket
den 7 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012