SFS 2012:801 Lag om ändring i lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

120801.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:717) om signalspaning i
försvarsunderrättelseverksamhet;

utfärdad den 29 november 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (2008:717) om signal-

spaning i försvarsunderrättelseverksamhet ska ha följande lydelse.

4 §

2

I lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet finns bestäm-

melser om regeringens och myndigheters inriktning av sådan verksamhet.
Inriktning av signalspaning får anges endast av regeringen, Regeringskans-
liet, Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen.

Regeringen bestämmer inriktningen av den verksamhet som bedrivs enligt

1 § tredje stycket.

En inriktning av signalspaningen får inte avse endast en viss fysisk per-

son.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTR�M

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2011/12:179, bet. 2012/13:JuU7, rskr. 2012/13:61.

2 Senaste lydelse 2009:967.

SFS 2012:801

Utkom från trycket
den 7 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012