SFS 2012:802 Lag om ändring i polislagen (1984:387)

120802.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i polislagen (1984:387);

utfärdad den 29 november 2012.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 12 § polislagen (1984:387) ska ha

följande lydelse.

12 §

2

Om någon som kan antas vara under arton år anträffas under förhål-

landen som uppenbarligen innebär överhängande och allvarlig risk för hans
eller hennes hälsa eller utveckling, får han eller hon tas om hand av en polis-
man för att genom dennes försorg skyndsamt överlämnas till sina föräldrar
eller någon annan vårdnadshavare eller till socialnämnden. Vid bedöm-
ningen av risken för den unges hälsa eller utveckling ska det beaktas om man
kan befara att den unge kan komma att utsättas för brott, involveras i brotts-
lig verksamhet eller skadas genom något annat socialt nedbrytande beteende.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2011/12:171, bet. 2012/13:JuU5, rskr. 2012/13:60.

2 Senaste lydelse 1991:140.

SFS 2012:802

Utkom från trycket
den 7 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012