SFS 2012:803 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

120803.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 29 november 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12 kap. 10 § socialtjänstlagen

(2001:453) ska ha följande lydelse.

12 kap.

10 §

2

Av 10 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) framgår

att socialnämnden utan hinder av sekretess kan polisanmäla brott som hin-
drar nämndens verksamhet. Av 10 kap. 21�23 §§ samma lag följer att sekre-
tess även i vissa andra fall inte hindrar att uppgifter som angår misstanke om
brott lämnas till en åklagarmyndighet, polismyndighet eller annan myndig-
het som har till uppgift att ingripa mot brottet. Detsamma gäller enligt
10 kap. 19 § samma lag uppgifter som behövs för att förhindra ett förestå-
ende eller avbryta ett pågående brott som avses i den paragrafen. Av 10 kap.
18 a § samma lag framgår att sekretess inte heller hindrar att en uppgift som
rör en enskild som inte har fyllt tjugoett år lämnas till en polismyndighet i
brottsförebyggande syfte under vissa angivna förutsättningar.

Från socialtjänsten ska utan hinder av sekretess lämnas
1. uppgifter om huruvida någon vistas i ett hem för vård eller boende eller

i ett familjehem, om uppgifterna för särskilt fall begärs av en domstol, åkla-
garmyndighet, polismyndighet, Kronofogdemyndigheten eller Skatteverket,

2. uppgifter om en studerande som behövs för prövning av ett ärende om

att avskilja denne från högskoleutbildning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2011/12:171, bet. 2012/13:JuU5, rskr. 2012/13:60.

2 Senaste lydelse 2009:496.

SFS 2012:803

Utkom från trycket
den 7 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012