SFS 2012:805 Förordning om ändring i förordningen (2008:1233) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning

120805.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:1233) med
instruktion för Sveriges geologiska undersökning;

utfärdad den 29 november 2012.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2008:1233) med instruk-

tion för Sveriges geologiska undersökning

dels att 2, 3, 7, 10 och 13 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 10 a §, av följande

lydelse.

2 §

Sveriges geologiska undersökning ska tillhandahålla geologisk infor-

mation för samhällets behov på kort och lång sikt. Myndigheten ska i detta
syfte

1. bedriva en behovsstyrd insamling av grundläggande geologisk informa-

tion, och

2. förvalta och utveckla insamlad information i syfte att göra den tillgäng-

lig och lätt att använda.

3 §

Sveriges geologiska undersökning ska verka för att skapa goda förut-

sättningar för ett hållbart nyttjande av landets mineralresurser och för att
främja hållbar tillväxt och företagande inom sektorn. I uppgiften ingår bland
annat att marknadsföra Sverige som prospekteringsland och tillhandahålla
vägledning och prospekteringsinformation till företag som planerar att pro-
spektera i Sverige.

Myndigheten ska se till att de regelverk och rutiner som myndigheten dis-

ponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag.

7 §

Sveriges geologiska undersökning ska, i den omfattning som bedöms

lämplig utifrån mål och uppgifter i övrigt, medverka i internationellt samar-
bete och internationella utvecklingsprojekt. Myndigheten ska sträva efter att
arbetet medfinansieras av övriga deltagande parter.

Sveriges geologiska undersökning ska även delta i EU-samarbete inom

ramen för sitt verksamhetsområde och därvid samverka med myndigheter
och organisationer i andra länder.

SFS 2012:805

Utkom från trycket
den 7 december 2012

background image

2

SFS 2012:805

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

10 §

1

Sveriges geologiska undersökning får mot avgift bedriva uppdrags-

verksamhet såsom att

1. tillhandahålla konsulttjänster inom sitt expertområde,
2. bedriva miljöövervakning,
3. tillhandahålla utrustning och datalagring,
4. bedriva kurser och utbildningar, och
5. tillhandahålla tjänster avseende myndighetens dokumentation.
Myndigheten får bara åta sig uppdrag i den omfattning som myndighetens

verksamhet tillåter. Uppdragsverksamheten får inte heller komma i konflikt
med myndighetens verksamhet.

Uppdragsverksamheten ska ha nära samband med myndighetens uppgifter

i övrigt och bidra till en ökad samverkan med andra myndigheter. Myndig-
heten ska undvika att konkurrera med privata aktörer.

Myndigheten får besluta om avgifternas storlek och får disponera inkom-

sterna.

10 a §

Sveriges geologiska undersökning får mot avgift bedriva tjänsteex-

port som är direkt kopplad till myndighetens verksamhetsområde och som
ligger inom ramen för det uppdrag som anges i denna instruktion eller i
annan förordning.

Myndigheten får besluta om avgifternas storlek och får disponera inkom-

sterna.

13 §

Inom Sveriges geologiska undersökning finns en organisatorisk enhet

som benämns Bergsstaten och som har till uppgift att handlägga ärenden
som rör prospektering och utvinning av mineral. Bergsstaten leds av berg-
mästaren, som beslutar i frågor enligt minerallagen (1991:45).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

ANNIE L��F

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:81.