SFS 2012:807 Lag om ändring i elberedskapslagen (1997:288)

120807.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i elberedskapslagen (1997:288);

utfärdad den 29 november 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 och 10 §§ elberedskapslagen

(1997:288) ska ha följande lydelse.

2 §

2

Beredskapslagring av bränsle som används för elproduktion omfattas

av lagen endast i fråga om rätt till ersättning enligt 10 §. Särskilda bestäm-
melser om beredskapslagring finns i lagen (2012:806) om beredskapslagring
av olja.

I skyddslagen (2010:305) och i säkerhetsskyddslagen (1996:627) finns

bestämmelser om tillträdesbegränsning.

10 §

3

Ersättning lämnas för kostnader för beredskapsåtgärder som vidtas

efter beslut enligt 5 §.

Ersättning lämnas dock inte för
1. merkostnader som avses i 11 §, eller
2. kostnader för upprättande av risk- och sårbarhetsanalys avseende säker-

heten i den egna verksamheten eller för uppgiftslämnande och planering av
egna uppgifter inom totalförsvaret.

Ersättning för kostnader för beredskapsåtgärder beslutas av elberedskaps-

myndigheten. Ersättningen ska betalas ut efter det att åtgärden genomförts.
Ersättningen får dock betalas ut i förskott, om det finns särskilda skäl för det.

Denna lag träder i kraft den 30 december 2012.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2011/12:162, bet. 2012/13:FöU2, rskr. 2012/13:49.

2 Senaste lydelse 2010:312.

3 Senaste lydelse 2012:396. �ndringen innebär att tredje stycket upphävs.

SFS 2012:807

Utkom från trycket
den 7 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012