SFS 2012:809 Lag om ändring i tullagen (2000:1281)

120809.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tullagen (2000:1281);

utfärdad den 29 november 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 kap. 6 § tullagen (2000:1281)

ska ha följande lydelse.

11 kap.

6 §

2

Tullverket ska på begäran tillhandahålla följande myndigheter uppgif-

ter som förekommer hos Tullverket och som rör import eller export av varor:
Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Havs- och vattenmyndig-
heten, Statens jordbruksverk, Kemikalieinspektionen, Kommerskollegium,
Konsumentverket, Kronofogdemyndigheten, Livsmedelsverket, Läkeme-
delsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsver-
ket, Post- och telestyrelsen, Myndigheten för radio och tv, Sveriges riks-
bank, Skatteverket, Statens energimyndighet, Statistiska centralbyrån, Sty-
relsen för ackreditering och teknisk kontroll och Transportstyrelsen. Tullver-
ket ska vidare på begäran tillhandahålla Säkerhetspolisen uppgifter som
förekommer hos Tullverket och som rör export av varor.

Denna lag träder i kraft den 30 december 2012.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2011/12:162, bet. 2012/13:FöU2, rskr. 2012/13:49.

2 Senaste lydelse 2011:613.

SFS 2012:809

Utkom från trycket
den 7 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012