SFS 2012:810 Förordning med instruktion för Universitetskanslersämbetet

120810.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Universitetskanslersämbetet;

utfärdad den 29 november 2012.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Universitetskanslersämbetet ansvarar för uppgifter i fråga om kvalitets-
säkring, granskning av effektivitet, uppföljning, tillsyn och chefsutveckling.
De uppgifter som Universitetskanslersämbetet ansvarar för rör

1. universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1424),
2. enskilda anordnare av utbildning som kan leda fram till en examen som

får utfärdas enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina,
och

3. enskilda anordnare av utbildning på högskolenivå som får statsbidrag.
Myndigheten har också uppgifter som rör andra utbildningar på eftergym-

nasial nivå enligt vad regeringen beslutar särskilt.

Kvalitetssäkring

2 §

Myndigheten ska ansvara för kvalitetssäkring av högskoleutbildning

genom

1. utvärdering av utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskar-

nivå, och

2. prövning av frågor om examenstillstånd enligt 1 kap. 11, 12, 14 och 15

§§ högskolelagen (1992:1434) samt 7 § lagen (1993:792) om tillstånd att ut-
färda vissa examina.

Granskning av effektivitet och uppföljning

3 §

Myndigheten ska ansvara för

1. granskning av hur effektivt verksamheten bedrivs vid universitet och

högskolor,

2. uppföljning, omvärldsbevakning och analys av frågor inom myndig-

hetens ansvarsområde, och

3. officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella sta-

tistiken.

SFS 2012:810

Utkom från trycket
den 7 december 2012

background image

2

SFS 2012:810

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Tillsyn

4 §

Myndigheten ska utöva tillsyn över verksamheten inom sitt ansvars-

område.

Chefsutveckling

5 §

Myndigheten ska främja chefsutvecklingen inom högskolan.

Arbetets bedrivande

6 §

Myndigheten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verk-

samhet.

Ledning

7 §

Myndigheten leds av en myndighetschef.

8 §

Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst nio

ledamöter. I insynsrådet ska studenter vara representerade.

Organisation

9 §

Myndigheten ska upplåta lokaler och sköta administrativa, föredra-

gande och handläggande uppgifter åt �verklagandenämnden för högskolan
och Högskolans avskiljandenämnd.

Anställningar och uppdrag

10 §

Universitetskanslern är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

11 §

Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

12 §

Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen

(1987:1101)

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)