SFS 2012:811 Förordning med instruktion för Universitets- och högskolerådet

120811.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Universitets- och högskolerådet;

utfärdad den 29 november 2012.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Universitets- och högskolerådet ansvarar för uppgifter i fråga om ser-

vice, samordning, främjande och utvecklande verksamhet samt internatio-
nellt samarbete och mobilitet inom utbildningsområdet.

Uppdragsverksamhet

2 §

Myndigheten har till uppgift att på uppdrag av universitet och högsko-

lor som omfattas av högskolelagen (1992:1424) eller av enskilda utbild-
ningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792)
om tillstånd att utfärda vissa examina

1. biträda vid antagning av studenter och ansvara för ett samordnat antag-

ningsförfarande, och

2. ge service och råd i fråga om studieadministrativ verksamhet.

3 §

Myndigheten får utöver 2 § utföra uppdrag inom ramen för sina upp-

gifter, om kostnaderna för sådana uppdrag kan täckas av befintliga resurser
eller ersättning från uppdragsgivaren.

Bedömning av utländska utbildningar

4 §

Myndigheten ska ansvara för bedömning av utländska utbildningar på

gymnasial och eftergymnasial nivå

1. enligt vad regeringen särskilt beslutar, och
2. för tillämpningen i Sverige av EU:s direktiv och konventioner om

erkännande av utländska utbildningar.

5 §

Myndigheten ska vara behörig myndighet för arkitektyrket enligt Euro-

paparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om
erkännande av yrkeskvalifikationer

1, senast ändrat genom kommissionens

1 EUT L 255, 30.9.2005, s. 22 (Celex 32005L0036).

SFS 2012:811

Utkom från trycket
den 7 december 2012

background image

2

SFS 2012:811

förordning (EU) nr 623/2012

2, och vara kontaktpunkt enligt artikel 57 i

samma direktiv.

Internationellt samarbete och mobilitet

6 §

Myndigheten är det svenska programkontoret för de EU-program och

andra internationella program inom utbildningsområdet som regeringen
beslutar i ett enskilt fall.

7 §

Myndigheten ska administrera de program som avses i 6 § och besluta

om deltagande och bidrag i fråga om dessa program.

8 §

Myndigheten ska

1. administrera internationell utbytestjänstgöring för anställda i staten, och
2. anordna utbildning inför deltagande i uttagningsprov för arbete inom

EU:s institutioner.

9 §

Myndigheten ska vara ett nationellt centrum för Europass enligt Euro-

paparlamentets och rådets beslut nr 2241/2004/EG av den 15 december 2004
om en enhetlig gemenskapsram för tydlighet i kvalifikationer och meriter
(Europass).

Information

10 §

Myndigheten ska informera om

1. högskoleutbildning i syfte att enskilda individer ska kunna göra välav-

vägda val i fråga om sådan utbildning,

2. de program som myndigheten ansvarar för och andra EU-program inom

utbildningsområdet än de som avses i 6 §,

3. utländska eftergymnasiala utbildningar, och
4. internationell utbytestjänstgöring för anställda i staten och nordisk ut-

bytestjänstgöring enligt förordningen (1980:848) om utbytestjänstgöring i
andra nordiska länder.

Uppföljning och analys

11 §

Myndigheten ska ansvara för uppföljning och analys av frågor inom

myndighetens verksamhetsområde.

Främjande uppgifter

12 §

Myndigheten ska

1. stimulera intresset för högskoleutbildning, och
2. främja breddad rekrytering till högskolan.

13 §

Myndigheten ska inom högskolan motverka diskriminering och på

andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskri-

2 EUT L 180, 12.7.2012, s. 9 (Celex 32012R0623).

background image

3

SFS 2012:811

dande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosupp-
fattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Arbetets bedrivande

14 §

Myndigheten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verk-

samhet.

Ledning

15 §

Myndigheten leds av en styrelse.

16 §

Styrelsen ska bestå av högst nio ledamöter. I styrelsen ska studenter

vara representerade.

Anställningar och uppdrag

17 §

Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

18 §

Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

19 §

Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen

(1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228).

Avgifter

20 §

Myndigheten får ta ut avgifter för sådana varor och tjänster som avses

i 4 § första stycket avgiftsförordningen (1992:191) utan den begränsning
som föreskrivs i andra stycket samma paragraf.

�verklagande

21 §

Myndighetens beslut i ärenden om deltagande i program och fördel-

ning av bidrag får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012