SFS 2012:812 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

120812.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i offentlighets- och
sekretessförordningen (2009:641);

utfärdad den 29 november 2012.

Regeringen föreskriver att 7 § offentlighets- och sekretessförordningen

(2009:641) samt bilagan till förordningen ska ha följande lydelse.

7 §

1

Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersök-

ningar som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller
ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrif-
terna i 24 kap. 8 § första stycket tredje meningen och andra stycket offentlig-
hets- och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre gående
begränsning i sekretessen anges i det följande.

1 Senaste lydelse 2012:634.

Myndighet

Undersökning

Särskilda begränsningar
i sekretessen

AKKA-utredningen
(A 2011:06)

undersökningar om åt-
gärder för att öka ar-
betskraftsdeltagandet
och påskynda etable-
ringen på arbetsmark-
naden för nyanlända
utrikes födda kvinnor
och anhöriginvandrare

Bostadsbeskattnings-
kommittén
(Fi 2012:04)

undersökningar av be-
skattning av bostäder
och av fastighetstaxe-
ring

Bostadstaxeringsutred-
ningen (Fi 2011:03)

undersökningar av
fastighetstaxering och
beskattning av bostä-
der

SFS 2012:812

Utkom från trycket
den 11 december 2012

background image

2

SFS 2012:812

Påföljdsutredningen
(Ju 2009:11)

undersökning om
straffmätning i vissa
brottmål där påföljden
har bestämts till fäng-
else i minst två år

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om enskil-
das personliga förhållan-
den

Regeringskansliet

undersökningar i
Justitiedepartementet
om långtidsdömda
(Ju 1986:C)

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om enskil-
das personliga förhållan-
den

undersökningar i
Justitiedepartementet
dels om utvisning på
grund av brott (Ju
2001:J), dels om på-
följdsval och straff-
mätning vid vållande
till annans död, grovt
brott, och vållande till
kroppsskada eller sjuk-
dom, grovt brott

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om enskil-
das personliga förhållan-
den

undersökningar om
effekter av föränd-
ringar inom skatte-,
bidrags- och socialav-
giftsområdet, om in-
komst- och förmögen-
hetsfördelning samt
om fördelningseffek-
ter av de offentliga
välfärdssystemen

undersökningar om ut-
veckling, förändring
samt effekter av åtgär-
der inom områdena jakt
och fiske, djur, jord-
och skogsbruk, livs-
medel, landsbygd,
miljö och naturresur-
ser, energi, kommuni-
kationer, näringsverk-
samhet, arbetsmarknad,
undervisning och ut-
bildning, socialtjänst,
hälso- och sjukvård,
tandvård, planläggning,
byggande samt bostad

background image

3

SFS 2012:812

undersökningar om
effekter av föränd-
ringar i finansiella in-
stituts ekonomiska för-
hållanden

Rikspolisstyrelsen

undersökningar om hur
brottsoffer upplever
sina kontakter med
polisen

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om enskil-
das personliga förhållan-
den

Skatteverket

undersökningar om
effekter av föränd-
ringar inom skatte-
och socialavgiftsom-
rådet samt om in-
komst- och förmögen-
hetsfördelning

Smittskyddsinstitutet

undersökningar om
samhällskostnader till
följd av infektions-
sjukdomar och anti-
biotikaresistens samt
om effekter av motåt-
gärder i fråga om
spridning av infek-
tionssjukdomar

Socialstyrelsen

undersökningar om
hälso- och sjukvår-
dens behov av läkare,
sjuksköterskor, barn-
morskor och röntgen-
sjuksköterskor samt
tandvårdens behov av
tandläkare och tand-
hygienister på kort
och lång sikt

undersökning om till-
lämpningen av be-
stämmelserna om ge-
netisk information i
försäkringssamman-
hang i lagen
(2006:351) om gene-
tisk integritet m.m.

background image

4

SFS 2012:812

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgifter i sådana handlingar

som har överlämnats från Myndigheten för utländska investeringar i Sverige
till Sveriges export- och investeringsråd med stöd av förordningen
(1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än
myndigheter för förvaring.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Maria Hellberg
(Justitiedepartementet)

background image

5

SFS 2012:812

Bilaga

2

Sakregister till bilagan

3

Siffrorna avser punkter i bilagan

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

9

Måttenheter

76

2 Senaste lydelse 2012:634.

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretes-
sen

9. utredning, planering, tillståndsgiv-
ning, tillsyn och stödverksamhet hos
Tillväxtverket, Verket för inno-
vationssystem, Myndigheten för till-
växtpolitiska utvärderingar och ana-
lyser, Sveriges geologiska undersök-
ning, Rymdstyrelsen, Strålsäkerhets-
myndigheten, Programrådet för
forskning för ett avfallssnålt sam-
hälle, Affärsverket svenska kraftnät,
Elsäkerhetsverket, Statens energi-
myndighet, Energimarknadsinspek-
tionen, Styrgruppen för Food from
Sweden samt hos Trafikverket i fråga
om verksamhet som avser vägtrafik-
området

sekretessen enligt 9 § första stycket
1 gäller inte vid Elsäkerhetsverkets
tillsyn över produktsäkerheten hos
varor som är avsedda för konsumen-
ter eller kan antas komma att använ-
das av konsumenter, om intresset av
allmän kännedom om förhållande
som rör risk för skada på person har
sådan vikt att uppgiften bör lämnas
ut

3 �ndringen innebär att orden ⬝Myndigheten för utländska investeringar i Sverige⬝ har
tagits bort ur förteckningen.

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012