SFS 2012:813 Förordning om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

120813.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i författningssamlingsförordningen
(1976:725);

utfärdad den 29 november 2012.

Regeringen föreskriver att bilaga 1 och 2 till författningssamlingsförord-

ningen (1976:725)

1 ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2006:66.

SFS 2012:813

Utkom från trycket
den 11 december 2012

background image

2

SFS 2012:813

Bilaga 1

2

Författningssamlingar för centrala myndigheter

2 Senaste lydelse 2012:429. �ndringen innebär bl.a. att Högskoleverket tagits bort ur
förteckningen.

Utgivande
myndighet

Benämning

Förkort-
ning

Särskild föreskrift

Havs- och
vattenmyndig-
heten

Havs- och
vattenmyndig-
hetens författ-
ningssamling

HVMFS

Inspektionen för
arbetslöshetsför-
säkringen

Inspektionen
för arbetslös-
hetsförsäkring-
ens författ-
ningssamling

IAFFS

Tullverket

Tullverkets för-
fattningssam-
ling

TFS

Utnyttjas också av
Inspektionen för stra-
tegiska produkter

Universitets- och
högskolerådet

Universitets-
och högskole-
rådets författ-
ningssamling

UHRFS

Valmyndigheten

Valmyndig-
hetens författ-
ningssamling

VALFS

background image

3

SFS 2012:813

Bilaga 2

3

Centrala myndigheter som får kungöra författningar på annat sätt än i
författningssamling som avses i författningssamlingsförordningen

3 Senaste lydelse 2011:602. �ndringen innebär att Statens järnvägar tagits bort ur för-
teckningen.

Myndighet

Hur kungörande får ske

Särskild föreskrift

Socialstyrelsen

Läkarnas specialiserings-
tjänstgöring
Målbeskrivningar

Medgivandet gäller
t.v. och endast före-
skrifter om kunskaper,
färdigheter och för-
hållningssätt för speci-
alistkompetens (mål-
beskrivningar)

Styrelsen för
Sveriges lantbruks-
universitet

Utbildningsplaner

Medgivandet gäller
t.v. och endast för ut-
bildningsplaner

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012