SFS 2012:815 Förordning om ändring i förordningen (2007:1368) om statsbidrag till enskilda arkiv

120815.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1368) om
statsbidrag till enskilda arkiv;

utfärdad den 29 november 2012.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2007:1368) om statsbidrag

till enskilda arkiv ska ha följande lydelse.

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till enskilda

arkiv som inte omfattas av kultursamverkansmodellen enligt förordningen
(2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksam-
het.

Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

SFS 2012:815

Utkom från trycket
den 11 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012