SFS 2012:816 Förordning om ändring i förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område

120816.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1808) om
behöriga myndigheter på den civila luftfartens
område;

utfärdad den 29 november 2012.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1994:1808) om behöriga

myndigheter på den civila luftfartens område

dels att 1, 2, 4 och 5 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas fyra nya paragrafer, 3 och 6�8 §§,

av följande lydelse.

Förordningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag

då denna förordning träder i kraft.

1 §

1

I denna förordning anges de myndigheter som ska pröva frågor och

fullgöra de olika uppgifter som åligger en medlemsstat enligt rättsakter som
beslutats inom Europeiska unionen och som rör civil luftfart. Om en lag eller
en annan förordning innehåller någon bestämmelse som avviker från denna
förordning, gäller den bestämmelsen. (Förordning 2012:816).

2 §

2

Transportstyrelsen ska utföra de uppgifter som åligger Sverige enligt

1. rådets förordning (EEG) nr 3922/91 av den 16 december 1991 om har-

monisering av tekniska krav och administrativa förfaranden inom området
civil luftfart

3,

2. rådets förordning (EEG) nr 95/93 av den 18 januari 1993 om gemen-

samma regler för fördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenska-
pens flygplatser

4,

3. kommissionens förordning (EG) nr 2042/2003 av den 20 november

2003 om fortsatt luftvärdighet för luftfartyg och luftfartygsprodukter, delar
och utrustning och om godkännande av organisationer och personal som ar-
betar med dessa arbetsuppgifter

5,

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004 av den

10 mars 2004 om ramen för inrättande av det gemensamma europeiska luft-
rummet (⬝ramförordning⬝)

6, med undantag för artikel 4,

1 Senaste lydelse 2004:674.

2 Senaste lydelse 2008:1163.

3 EGT L 373, 31.12.1991, s. 4 (Celex 31991R3922).

4 EGT L 14, 22.1.1993, s. 1 (Celex 31993R0095).

5 EUT L 315, 28.11.2003, s. 1 (Celex 32003R2042).

6 EUT L 96, 31.3.2004, s. 1 (Celex 32004R0549).

SFS 2012:816

Utkom från trycket
den 11 december 2012
Omtryck

background image

2

SFS 2012:816

5. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 550/2004 av den

10 mars 2004 om tillhandahållande av flygtrafiktjänster inom det gemen-
samma europeiska luftrummet (⬝förordning om tillhandahållande av tjäns-
ter⬝)

7, med undantag för artiklarna 2.3, 9a.3 och 16.3,

6. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 551/2004 av den

10 mars 2004 om organisation och användning av det gemensamma europe-
iska luftrummet (⬝förordning om luftrummet⬝)

8,

7. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 552/2004 av den

10 mars 2004 om driftskompatibiliteten hos det europeiska nätverket för
flygledningstjänst (⬝förordning om driftskompatibilitet⬝)

9,

8. artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 847/2004

av den 29 april 2004 om förhandling om och genomförande av luftfartsavtal
mellan medlemsstater och tredjeländer

10,

9. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 868/2004 av den

21 april 2004 om skydd mot sådana subventioner och sådan illojal prissätt-
ning vid tillhandahållandet av lufttrafiktjänster från länder som inte är med-
lemmar i Europeiska gemenskapen som skadar EG-lufttrafikföretag

11,

10. kommissionens förordning (EG) nr 2150/2005 av den 23 december

2005 om gemensamma regler för en flexibel användning av luftrummet

12,

11. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 av den

14 december 2005 om upprättande av en gemenskapsförteckning över alla
lufttrafikföretag som förbjudits att bedriva verksamhet inom gemenskapen
och om information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför
en viss flygning, samt om upphävande av artikel 9 i direktiv 2004/36/EG

13,

med undantag för artiklarna 11 och 12,

12. kommissionens förordning (EG) nr 474/2006 av den 22 mars 2006 om

upprättande av en gemenskapsförteckning enligt kapitel II i Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 över de lufttrafikföretag
som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen

14,

13. kommissionens förordning (EG) nr 730/2006 av den 11 maj 2006 om

luftrumsklassificering och tillstånd för flygningar enligt visuellflygregler
ovanför flygnivå 195

15,

14. kommissionens förordning (EG) nr 768/2006 av den 19 maj 2006 om

tillämpning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/36/EG i fråga
om insamling och utbyte av information om säkerheten hos luftfartyg som
använder flygplatser i gemenskapen samt förvaltningen av informationssys-
temet

16,

15. kommissionens förordning (EG) nr 1032/2006 av den 6 juli 2006 om

krav avseende automatiska system för utbyte av färdplansdata för anmälan,
samordning och överlämning av flygningar mellan enheter för flygkontroll-
tjänst

17,

7 EUT L 96, 31.3.2004, s. 10 (Celex 32004R0550).

8 EUT L 96, 31.3.2004, s. 20 (Celex 32004R0551).

9 EUT L 96, 31.3.2004, s. 26 (Celex 32004R0552).

10 EUT L 157, 30.4.2004, s. 7 (Celex 32004R0847).

11 EUT L 162, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0868).

12 EUT L 342, 24.12.2005, s. 20 (Celex 32005R2150).

13 EUT L 344, 27.12.2005, s. 15 (Celex 32005R2111).

14 EUT L 84, 23.3.2006, s. 14 (Celex 32006R0474).

15 EUT L 128, 16.5.2006, s. 3 (Celex 32006R0730).

16 EUT L 134, 20.5.2006, s. 16 (Celex 32006R0768).

17 EUT L 186, 7.7.2006, s. 27 (Celex 32006R1032).

background image

3

SFS 2012:816

16. kommissionens förordning (EG) nr 1033/2006 av den 4 juli 2006 om

krav på förfaranden för färdplaner före flygning inom det gemensamma
europeiska luftrummet

18,

17. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2006 av den

5 juli 2006 om rättigheter i samband med flygresor för personer med funk-
tionshinder och personer med nedsatt rörlighet

19, med undantag för artik-

larna 3 och 4,

18. kommissionens förordning (EG) nr 1794/2006 av den 6 december

2006 om ett gemensamt avgiftssystem för flygtrafiktjänster

20, med undantag

för artiklarna 9.2 och 9.4,

19. kommissionens förordning (EG) nr 633/2007 av den 7 juni 2007 om

krav avseende tillämpningen av ett protokoll för överföring av färdplansdata,
för anmälan, samordning och överlämning av flygningar mellan enheter för
flygkontrolltjänst

21,

20. kommissionens förordning (EG) nr 1265/2007 av den 26 oktober 2007

om fastställande av krav i fråga om kanalseparation vid röstkommunikation
mellan mark och luftfartyg för det gemensamma europeiska luftrummet

22,

21. kommissionens förordning (EG) nr 1321/2007 av den 12 november

2007 om genomförandebestämmelser för att i ett centralt upplag integrera
information om händelser inom civil luftfart som utbyts i enlighet med
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/42/EG

23,

22. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den

20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det ci-
vila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäker-
het, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr
1592/2002 och direktiv 2004/36/EG

24,

23. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 av den

11 mars 2008 om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten och om
upphävande av förordning (EG) nr 2320/2002

25,

24. kommissionens förordning (EG) nr 351/2008 av den 16 april 2008 om

genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/36/EG avse-
ende prioritering av rampinspektioner för luftfartyg som använder flygplat-
ser i gemenskapen

26,

25. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 av den

24 september 2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av luft-
trafik i gemenskapen (omarbetning)

27, med undantag för artiklarna 16, 17,

18.1 och 23,

26. kommissionens förordning (EG) nr 29/2009 av den 16 januari 2009

om krav på datalänktjänster för det gemensamma europeiska luftrummet

28,

18 EUT L 186, 7.7.2006, s. 46 (Celex 32006R1033).

19 EUT L 204, 26.7.2006, s. 1 (Celex 32006R1107).

20 EUT L 341, 7.12.2006, s. 3 (Celex 32006R1794).

21 EUT L 146, 8.6.2007, s. 7 (Celex 32007R0633).

22 EUT L 283, 27.10.2007, s. 25 (Celex 32007R1265).

23 EUT L 294, 13.11.2007, s. 3 (Celex 32007R1321).

24 EUT L 79, 19.3.2008, s. 1 (Celex 32008R0216).

25 EUT L 97, 9.4.2008, s. 72 (Celex 32008R0300).

26 EUT L 109, 19.4.2008, s. 7 (Celex 32008R0351).

27 EUT L 293, 31.10.2008, s. 3 (Celex 32008R1008).

28 EUT L 13, 17.1.2009, s. 3 (Celex 32009R0029).

background image

4

SFS 2012:816

27. kommissionens förordning (EG) nr 262/2009 av den 30 mars 2009 om

fastställande av krav för en samordnad tilldelning och användning av Mod
S-interrogatorkoder för det gemensamma europeiska luftrummet

29,

28. kommissionens förordning (EG) nr 272/2009 av den 2 april 2009 om

komplettering av de gemensamma grundläggande standarder för skydd av
civil luftfart som fastställs i bilagan till Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EG) nr 300/2008

30,

29. kommissionens förordning (EU) nr 1254/2009 av den 18 december

2009 om kriterier för hur medlemsstaterna kan bevilja undantag från de ge-
mensamma grundläggande standarderna för skydd av civil luftfart och anta
alternativa säkerhetsåtgärder

31,

30. kommissionens förordning (EU) nr 72/2010 av den 26 januari 2010

om fastställande av förfaranden för utförandet av kommissionens inspektio-
ner på luftfartsskyddsområdet

32,

31. kommissionens förordning (EU) nr 73/2010 av den 26 januari 2010

om kvalitetskraven på flygdata och flyginformation för ett gemensamt euro-
peiskt luftrum

33,

32. kommissionens förordning (EU) nr 185/2010 av den 4 mars 2010 om

detaljerade bestämmelser för genomförande av de gemensamma grundläg-
gande standarderna avseende luftfartsskydd

34,

33. kommissionens förordning (EU) nr 255/2010 av den 25 mars 2010 om

fastställande av gemensamma regler för flödesplanering (ATFM)

35,

34. kommissionens förordning (EU) nr 691/2010 av den 29 juli 2010 om

ett prestationssystem för flygtrafiktjänster och nätverksfunktioner och om
ändring av förordning (EG) nr 2096/2005 om gemensamma krav i fråga om
tillhandahållande av flygtrafiktjänster

36,

35. kommissionens förordning (EU) nr 176/2011 av den 24 februari 2011

om de uppgifter som ska lämnas innan ett funktionellt luftrumsblock inrättas
och ändras

37,

36. kommissionens förordning (EU) nr 677/2011 av den 7 juli 2011 om

genomförandebestämmelser för nätverksfunktioner för flygledningstjänst
(ATM) och om ändring av förordning (EU) nr 691/2010

38, med undantag för

bilaga II,

37. kommissionens förordning (EU) nr 805/2011 av den 10 augusti 2011

om detaljerade bestämmelser för flygledarcertifikat samt vissa andra cer-
tifikat och intyg enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
216/2008

39,

38. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1034/2011 av den

17 oktober 2011 om säkerhetstillsyn inom flygledningstjänst och flygtrafik-
tjänster och om ändring av kommissionens förordning (EU) nr 691/2010

40,

29 EUT L 84, 31.3.2009, s. 20 (Celex 32009R0262).

30 EUT L 91, 3.4.2009, s. 7 (Celex 32009R0272).

31 EUT L 338, 19.12.2009, s. 17 (Celex 32009R1254).

32 EUT L 23, 27.1.2010, s. 1 (Celex 32010R0072).

33 EUT L 23, 27.1.2010, s. 6 (Celex 32010R0073).

34 EUT L 55, 5.3.2010, s. 1 (Celex 32010R0185).

35 EUT L 80, 26.3.2010, s. 10 (Celex 32010R0255).

36 EUT L 201, 3.8.2010, s. 1 (Celex 32010R0691).

37 EUT L 51, 25.2.2011, s. 2 (Celex 32011R0176).

38 EUT L 185, 15.7.2011, s. 1 (Celex 32011R0677).

39 EUT L 206, 11.8.2011, s. 21 (Celex 32011R0805).

40 EUT L 271, 18.10.2011, s. 15 (Celex 32011R1034).

background image

5

SFS 2012:816

39. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1035/2011 av den

17 oktober 2011 om gemensamma krav för tillhandahållande av flygtrafik-
tjänster och om ändring av förordningarna (EG) nr 482/2008 och (EU) nr
691/2010

41,

40. kommissionens förordning (EU) nr 1178/2011 av den 3 november

2011 om tekniska krav och administrativa förfaranden avseende flygbesätt-
ningar inom den civila luftfarten i enlighet med Europaparlamentets och rå-
dets förordning (EG) nr 216/2008

42,

41. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1206/2011 av den

22 november 2011 om fastställande av krav på identifiering av luftfartyg för
övervakning av det gemensamma europeiska luftrummet

43,

42. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1207/2011 av den

22 november 2011 om krav på övervakningens prestanda och driftskompati-
bilitet för det gemensamma europeiska luftrummet

44, med undantag för

artikel 8 i fråga om militär luftfart,

43. kommissionens förordning (EU) nr 1332/2011 av den 16 december

2011 om gemensamma krav för användning av luftrummet och operativa
förfaranden för avvärjande av kollisioner i luften

45,

44. kommissionens förordning (EU) nr 748/2012 av den 3 augusti 2012

om fastställande av tillämpningsföreskrifter för luftvärdighets- och miljöcer-
tifiering av luftfartyg och tillhörande produkter, delar och anordningar samt
för certifiering av konstruktions- och tillverkningsorganisationer

46,

45. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 923/2012 av den

26 september 2012 om gemensamma luftfarts- och driftsbestämmelser för
tjänster och förfaranden inom flygtrafiken och om ändring av genom-
förandeförordning (EG) nr 1035/2011 och förordningarna (EG) nr 1265/
2007, (EG) nr 1794/2006, (EG) nr 730/2006, (EG) nr 1033/2006 och (EU) nr
255/2010

47,

46. kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 av den 5 oktober 2012

om tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med flygdrift
enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008

48.

När Transportstyrelsen handlägger en fråga som hänför sig till denna pa-

ragraf och som rör försvaret, ska myndigheten inhämta synpunkter från För-
svarsmakten. (Förordning 2012:816).

3 §

49

Trafikverket ska utföra de uppgifter som åligger Sverige enligt ar-

tiklarna 16 och 17 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1008/2008 av den 24 september 2008 om gemensamma regler för tillhanda-
hållande av lufttrafik i gemenskapen (omarbetning). (Förordning 2012:816).

4 §

50

Konkurrensverket ska utföra de uppgifter som åligger Sverige enligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 80/2009 av den

41 EUT L 271, 18.10.2011, s. 23 (Celex 32011R1035).

42 EUT L 311, 25.11.2011, s. 1 (Celex 32011R1178).

43 EUT L 305, 23.11.2011, s. 23 (Celex 32011R1206).

44 EUT L 305, 23.11.2011, s. 35 (Celex 32011R1207).

45 EUT L 336, 20.12.2011, s. 20 (Celex 32011R1332).

46 EUT L 224, 21.8.2012, s. 1 (Celex 32012R0748).

47 EUT L 281, 13.10.2012, s. 1 (Celex 32012R0923).

48 EUT L 296, 25.10.2012, s. 1 (Celex 32012R0965).

49 Tidigare 3 § upphävd genom 2006:1398.

50 Senaste lydelse 2008:1163.

background image

6

SFS 2012:816

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

14 januari 2009 om en uppförandekod för datoriserade bokningssystem och
upphävande av rådets förordning (EEG) nr 2299/89

51.

Innan Konkurrensverket lämnar in en begäran enligt artikel 8.2 i förord-

ningen ska verket inhämta synpunkter från Transportstyrelsen. (Förordning
2012:816).

5 §

52

Transportstyrelsen är nationell tillsynsmyndighet enligt Europaparla-

mentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004 av den 10 mars 2004 om
ramen för inrättande av det gemensamma europeiska luftrummet (⬝ramför-
ordning⬝), Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 550/2004 av
den 10 mars 2004 om tillhandahållande av flygtrafiktjänster inom det
gemensamma europeiska luftrummet (⬝förordning om tillhandahållande av
tjänster⬝), Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 551/2004 av
den 10 mars 2004 om organisation och användning av det gemensamma eu-
ropeiska luftrummet (⬝förordning om luftrummet⬝) och Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 552/2004 av den 10 mars 2004 om driftskom-
patibiliteten hos det europeiska nätverket för flygledningstjänst (⬝förordning
om driftskompatibilitet⬝).

Transportstyrelsen är samordnande och övervakande myndighet enligt

artikel 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 av den
11 mars 2008 om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten och om
upphävande av förordning (EG) nr 2320/2002. (Förordning 2012:816).

6 §

Konsumentverket ska utföra de uppgifter som åligger Sverige enligt

artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 av
den 24 september 2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av
lufttrafik i gemenskapen (omarbetning). (Förordning 2012:816).

7 §

Försvarsmakten ska utföra de uppgifter som åligger Sverige enligt arti-

kel 8 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1207/2011 av den
22 november 2011 om krav på övervakningens prestanda och driftskompati-
bilitet för det gemensamma europeiska luftrummet, i fråga om militär luft-
fart. (Förordning 2012:816).

8 §

Trafikanalys ska utföra de uppgifter som åligger Sverige enligt Euro-

paparlamentets och rådets förordning (EG) nr 437/2003 av den 27 februari
2003 om statistisk rapportering om lufttransport av passagerare, gods och
post

53. (Förordning 2012:816).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

51 EUT L 35, 4.2.2009, s. 47 (Celex 32009R0080).

52 Senaste lydelse 2008:1163.

53 EUT L 66, 11.3.2003, s. 1 (Celex 32003R0437).